Historia

Här följer en sammanställning av historien för Hankmo byar under de senaste seklen. Historiken har skrivits separat för Västerhankmo och Österhankmo eftersom källmaterialet finns samlat byavis och även skribenterna har koncentrerat sig på vardera by. Denna historiska tillbakablick ger en allmän uppfattning om områdets utveckling under en rätt lång tid. Tekniska landvinningar såsom Hankmoharven, Autodigger och andra näringar som båtbyggeri och pälsnäring framhävs. Vidare finns det anteckningar om Oppstu väderkvarn i Västerhankmo. Landstigningen 1808 i Österhankmo beskrivs också. För den som vill bekanta sig närmare med olika detaljer och tidevarv har en källmaterialförteckning sammanställts. Bildmaterialet härstammar från byarnas hembygdsföreningar, speciellt tack till Stig Sundvik och Birger Näsman i Västerhankmo samt fotografen Mikael Herrgård i Österhankmo. Kurt Näsman har tecknat ner en separat berättelse om karelartiden på 1940-talet. Mer nutida händelsearkiv från Hankmos gamla webbsidor hittas längst ner på sidan.

Karta över Hankmo år 1875 från Lantmäteriverket. Vattnet har senare gett vika för torrläggning och landhöjning.
Modern karta över Hankmo från Korsholms Kommun.

Västerhankmos historia

När fast bosättning uppkommit är svårt att med säkerhet fastställa, men enligt släkttabeller kommer man bakåt i tiden till 1400-talet och ännu längre. I hemmanstabellerna ser man att det ca 1546 fanns fem hemman i byn, likaså i Österhankmo fanns det fem hemman. Man kan med fog dra den slutsatsen att det redan före detta skriftliga belägg har funnits fast bosättning i långa tider. Med dagens mått mätt var dessa hemman endast småbruk.

Man får komma ihåg att en stor del av området låg under vatten och var mer eller mindre skärgårdsbetonat. Fält och fjärdar som idag är god odlingsmark var ännu vid sekelskiftet 1800-1900 delvis täckta av vatten, åtminstone en del av året. Landhöjningen har gjort att isynnerhet Västerhankmo med tiden blev mera jordbruksbetonat och att fisket som näringsfång gick tillbaka i och med att de grunda fjärdarna upplandades. Denna process var inte lika påtaglig i grannbyarna Petsmo och Österhankmo, där havet nådde själva byn och vattnet därför var djupare.  På senare tid har torrläggningsföretag påskyndat utvecklingen både i Väster- och Österhankmo.

Muddring av Lappsunds å, vilket gjordes under åren 1930-1932. I boken Västerhankmo By finns en närmare beskrivning av turerna kring muddringen av ån.
Gamla Lappsundsbron i vårflöde, notera det ursprungliga stenräcket. Denna flödessyn var vanlig på vårarna ända tills invallningen av Kyro älv på 1970-talet.
Byvägen med kurvan vid Else Asplund, bilden är från början av 1910-talet.

Oppstu väderkvarn i Västerhankmo

När man läser gamla handlingar och även historiker från äldre tider lägger man märke till att det på så gott som varje hemman fanns en kvarn av något slag. Så var även fallet i vår by Västerhankmo. Ännu på 1920 talet fanns det flera väderkvarnar i byn som var i användning. Den enda väderkvarnen som ännu finns kvar i byarna i trakten är den s.k. ”Oppstu kvarnen”. Det är svårt att med säkerhet säga hur gammal den kan vara, men på storskifteskartan från 1758 som är uppgjord av comissionslantmätare Nils Ekholm, finns kvarnen utmärkt på sin nuvarande plats. Av detta kan man dra den slutsatsen att det på platsen funnits en väderkvarn åtminstone från början av 1700 talet. Det säger sig självt att under årens lopp har underhåll och förnyande av vissa delar på kvarnen behövt göras. Det har gjorts en dendrokronologisk undersökning av kvarnen år 2012 och där framkommer att den nuvarande kvarnens timmer är hugget mellan 1763 – 1772. Samtidigt konstaterades att det fanns stockar intimrade i väggen både i övre och nedre huset som daterades till 1828, detta tyder på att en större reparation har blivit gjord. Från ett delningsinstrument daterat 29 maj 1807, där Holm hemman delats i två lika delar, framgår det att Abraham Henriksson och Hans Andersson har tilldelats västra delen av gårdstomten med mera. Isak Mickelsson har tilldelats östra delen av gårdstomten med mera. I detta med mera ingår Väderkvarnsbacken till tomt, mycket brant och obekväm till husbyggnad, är antecknat i delningsinstrumentet. Av detta framgår att efter 1807 har kvarnbacken börjat användas till bostadstomt och blivit bebyggd. Dessförinnan fanns endast kvarnen där. Efter att kvarnbacken blev bebyggd, är det troligt att stället började kallas ”Oppstu” på grund av att stället var högre beläget än den omgivande bebyggelsen. Ännu i slutet på 1940 talet då den sista bonden som bodde på platsen, Anders Blomkvist (1868-1958) ännu var aktiv, så var kvarnen i praktisk användning. Efter bondens död 1958 har kvarnen stått oanvänd. I slutet av 1960-talet blåste vingarna sönder och den stora axeln gick av. Kvevlax museiförening fick avtal till stånd med arvingarna om att få ta hand om underhållet så att kvarnen inte skulle förfalla.

   

Väderkvarnen byggdes i början av 1700-talet.

Från Kvevlax kommun och från Västerhankmo byasamfällighet erhölls ekonomiskt bidrag till upprustningen. Åren 1969 – 1971 förnyades vingarna och den stora axeln, övre huset förstärktes och brädfodrades, samt hela kvarnen rödfärgades med rödmylla. Kvarnen hade dessförinnan varit omålad. Arbetet utfördes i Kvevlax museiförenings regi, med bistånd av entusiaster i byn. Rödfärgningen förnyades år 1982. Efter att Signe Blomkvist, dotter till Anders Blomkvist , avled 1971 och var ogift blev stället till salu. Det anordnades offentlig auktion på allt lösöre samt skog och odlingsmark som hörde till gården. Den nya ägaren till stället blev Gösta Knipström. Vid en hård storm 1995 blåste vingarna ned på grund av att den stora axeln hade ruttnat . Det blev att skaffa fram en ny stock som var tillräckligt grov, samt skaffa virke till nya vingar enär de gamla blev till kaffeved när de föll till marken. Arbetet med att bygga nya kvarnvingar gjordes samma sommar med frivilligt  s.k. ”Talko arbete”, av en grupp entusiaster i byn, som ansåg att kvarnen bör bevaras som minnesmärke. Ekonomiskt bidrag för virkesanskaffning erhölls från V-hankmo samfällighet.  Idag är kvarnen i sådant skick att den nog skulle rotera runt om vi släpper förtöjningarna, men vi vill inte ta den risken eftersom hela kraftöverförings mekanismen är gjord av trä och är sliten. När Hembygdsföreningen, som bildades på hösten 1995, blev verklighet så övertog föreningen skötseln av kvarnen. Avtal träffades med den nya ägaren om fri tillgång till området runt kvarnen, detta för att eventuella intresserade skall ha möjlighet bese kvarnen samt att underhållet skall kunna ske obehindrat. Hembygdsföreningen har lagt nytt plåttak på övre kvarnhuset, samt år 2005 rödfärgat hela kvarnen. Kvarnvingarna bör tjäras i regel vart annat år för att hållas i skick. Tanken är att försöka bevara kvarnen från att förfalla, den är ett kulturminne från en svunnen tid.

Snäröiran utanför Västerhankmo

Strax utanför småbåtshamnen Kastet i Västerhankmo finns ”Snäröiran” (alternativt ”Snäröuran”). Kvevlax första kyrkoherde Frans Oskar Durchman vistades på holmen om somrarna under missväxtåren. Durchman började sin kyrkoherdetjänst i Kvevlax församling år 1858 och han flyttade bort år 1869. Han vistades sommartid åtminstone tidvis på Snäröiran, han hade t.o.m låtit bygga ett litet fähus där, av vilket rester ännu syns. Troligen hade han även någon form av sommarstuga där, han hade nämligen ganska stor familj. Ristningarna som finns inhuggna i stenarna där har säkert gjorts som trevligt tidsfördriv av olika familjemedlemmar på 1860-talet. För övrigt kan du läsa mera ingående om Durchmans verksamhet i Kvevlax Historia. Idag ägs holmen av Västerhankmo bys samfällighet och Västerhankmo ungdomsförening ansvarar för holmens miljöavtal.

Delar av Kvevlaxprästen Frans Oskar Durchmanns familjs ristningar på Snäröiran sedan 1860-talet.

Skola i Västerhankmo

Då det gäller skolbildning i äldre tider var det vanligen frivilligt att tillägna sig boklig bildning, och i den mån detta var möjligt var det genom kyrkans försorg undervisning förmedlades, antingen av klockaren eller av barnalärare ute i byarna, vanligen under några veckor av året. I medlet av 1800-talet blev behovet av mera kontinuerlig undervisning påfallande, för detta ändamål beslöt byamännen i Västerhankmo att år 1879 bygga ett hus för en folkskola. Skolan besöktes även av elever från Österhankmo och Petsmo, ända tills dessa byar fick egna skolor i början av 1900-talet. Skolhuset står kvar än idag och skolan verkade där till och med höstterminen 1911, då det nya skolhuset på den nuvarande platsen kunde tagas i användning från och med vårterminen 1912.

Byvägen och skolan ca 1915. Byggnaden på vänstra sidan var Wahlstedts verkstad som byggdes år 1913. Skolhuset gavel är nuvarande dagis-gavel, ett bevis på hur bra stockhusen håller!

I ett senare skede år 1965 sammanslogs Österhankmo skola med skolan i Västerhankmo och namnet var Hankmo skola ända tills Kvevlax lärcentrum skapades 2019 och byaskolan i Hankmo lades ner.

Hankmo skola och daghem 2015.
Den stora tallen på skolgården symboliserade Hankmo skola från 1990-talet till slutet.

År 2017 avslutade den sittande bildningsnämnden sin mandatperiod med att stänga fyra skolor i Korsholm: Veikars skola, Kuni-Vassor skola, Petsmo skola och Hankmo skola. I samband med stängningen i maj 2019 ordnades en avslutningsfest och 140-årsjubileum för Hankmo skola.

Från och med oktober 2022 pryder två djurskulpturer gården vid Hankmo daghem. Den gamla tallen som tidigare stod på gården, och som symboliserade Hankmo skola, togs tidigare under året ner eftersom den utgjorde en säkerhetsrisk. Av tallstammen har Alf Österåker gjort vackra skulpturer av björn och räv. Det är passande då daghemsavdelningarna i Hankmo heter Björnidet och Rävgrytet.

Efter att skolan flyttat 1911 stod gamla huset tomt en tid, men 1914 bildades Västerhankmo andelshandel och den började sin verksamhet i den gamla skolans slöjdsal. Butiken verkade där till år 1934 då den flyttades till den egentliga skolsalen i andra ändan av huset, i samband med detta flyttades en del mellanväggar så att butiksytan blev betydligt större. Här verkade andelshandeln till år 1959 då en ny modernare butiksbyggnad uppfördes. Härefter stod huset tomt och oanvänt till år 1995 då den nybildade hembygdsföreningen fick överta huset för sitt behov.

Karelartiden på 1940-talet

Affärsverksamhet i Västerhankmo

I detta sammanhang kan nämnas att det har förekommit butiksverksamhet i byn av privata handelsmän, långt före andelshandeln, i större eller mindre omfattning. Efter att förbudet mot butiksverksamhet på landsbygden upphävdes 1861, öppnades även butiker i Västerhankmo. Den första som vi vet hade handelsbod i Västerhankmo var Gustav Isaksson Dahlback som 1880- 1894 hade butiksverksamhet. Även handlanden Isak Erik Östman från Vassor hade butik i byn en kortare tid i slutet av 1880-talet. Isak Nygård hade butik i sin gård (Handlaris) från 1890 till 1910. Isak Sandback bedrev handel i sin gård på Ålvaback omkring 1905 – 1910. Anders Johan Nyman var handelsman på Kulon från 1901- 1914, då han sålde sitt varulager till nybildade Västerhankmo andelshandel och blev dess första föreståndare. Han hade den största och mångsidigaste affärsrörelsen i byn. Det fanns även andra som bedrev någon form av handel i mindre format. Isak Rosendahl hade handelsbutik i Gustav Sands gård 1925-1930. Han var även agent för mjölkseparatorer av märket Fortuna, samt har senare varit gårdfarihandlare med bl.a. textilvaror. Isak Råback bedrev affärsverksamhet i Kaskushagan från 1929-1938. Butiksbyggnaden revs bort 1941. Oskar Näsman hade några år på 1930-talet butik i sin gård i ”Söderändan”. År 1934 öppnade Västerhankmo andelshandel en filial Hugo Näsmans gård vid Lappsundet. Den upphörde i samband med fusionen med Kvevlax andelshandel 1945. Från 1952-1988 har Lappsundbutiken ägd av Inga och Alf Näsman verkat. Efter att Kvevlax andelshandel drog in bybutikerna, har Stefan Sundvik drivit handel i samma utrymmen 1991- 1999. Samhällsutvecklingen har tyvärr gått i den riktningen att allt har blivit mera koncentrerat till större enheter med den påföljd att vi inte mera har någon butik i byn.

I äldre tider var samhället mer eller mindre självförsörjande, man levde i huvudsak av vad jorden och naturen gav. Någon industriell verksamhet att tala om förekom inte, varför den sk. obesuttna befolkningen hade det nog så besvärligt. I slutet av 1800-talet tog emigrationen till Amerika fart och den fortsatte en god bit in på 1900-talet. Det var många även från våra trakter som prövade lyckan ”over there” med varierande framgång. Det var många som for dit för att förtjäna pengar i akt och mening att sedan komma hem och kunna köpa sig ett eget hemman.

Tekniska landvinningar och näringsliv i Västerhankmo

Omkring sekelskiftet mellan 1800 och 1900 blev det populärt med havreodling i våra trakter, samtidigt kom järnplogen med vilken man kunde vända upp gräslindor och ängsmarker. Att få en passlig och lucker såbädd med de harvar som redan fanns var värre då inte ens de gamla rullharvarna ville passa. Nu började praktiska bönder fundera att göra en harv med skärande bett. Många olika konstruktioner kom till i våra bygder under denna tid. Den gamla rullharven gav troligen inspiration till att försöka förbättra bettens utformning för att nå önskat resultat. Den nya harvtypen kallades allmänt för ” propellerharv ”, emedan tinnarna eller knivarna var vridna. Men den var inte bra i alla delar, varför många ville få den bättre. En sådan var den smideskunniga bonden Johannes Sand i Västerhankmo. Han smidde och provade olika bett på de roterande axlarna, snedställningen av rullarna som han gjorde ställbar med en spak på sidan förbättrade harvens arbete. Harven visades i större sammanhang på lantbruksutställningen i Övermark sommaren 1910, den fick då namnet ” Hankmo harv ”. Korsholms norra lantmannagille ordnade hösten 1910 ett provningstillfälle för olika harvar, även vid detta tillfälle vann harven stor uppskattning. På inrådan av en lantbrukskonsulent, inlämnade Johannes Sand en patentansökan på en propellerharv till Industristyrelsen den 22 juni 1910. Nu framkom att denna konstruktion till många delar var känd, beträffande tinnarna samt rullarnas snedställningen, men att kunna ändra dem under gång var något nytt. Han fick sin patentansökan godkänd i november samma år. Att söka patent den tiden var inte så enkelt. Enligt anteckningar från detta år, gjorde han 3 resor till Helsingfors 1910. Till att göra ritningar anlitade han sin svåger Gustaf Näsman, som hade teknisk utbildning, han var den tiden anställd som verkmästare på Metvikens Mekaniska Verkstad i Vasa. Johannes Sand hade planer på att börja tillverkning av harvar till försäljning, han tog sin svåger Anders-Johan Forsberg som medarbetare.

Hankmo-harven i original!

En del arbeten var utlokaliserade till ett par andra smeder bl.a. Wahtera i Smedsby och Taipale i Toby. Harven kom genast i bruk i byarna och blev populär. Kassaboken upptar en utbetalning till en Lundkvist i Markby i Nykarleby landskommun, han var uppfinnare och hade uppfunnit en bra modell av harvkniv. Det verkar som att Johannes Sand hade köpt tillverkningsrätten till knivmodellen.
Sand och Forsberg sålde 1911 tillverkningsrätten av Hankmoharven till Jakobstads mekaniska verkstad, där den sedan har tillverkats i många tusental varje år och blivit såld över hela Finland och även i utlandet. Namnet Hankmo har blivit ett begrepp på många orter i Finland, i den meningen att när man skulle ut på åkern med rullharven så sade man att man skulle ”Hankmota” oberoende om det var fråga om just en Hankmoharv, eller någon harv av annat märke.
Uppfinnarna upphörde inte tvärt med sin tillverkning, utan trappade troligen ned småningom. Detta tyder anteckningar i kassaboken från den aktuella tiden på, den sista utgiftsposten är daterad den 12.4.1913 då smeden Taipale i Toby fick slutlikvid. Storskiftesregleringen medförde mycket arbete för dem som blev utflyttade, det var att börja helt från början på ett oröjt ställe, till dem hörde familjen Sand. Utflyttningen började 1912 och skulle vara genomförd 1916.
År 1919 är Johannes Sand och Anders-Johan Forsberg åter involverade i tillverkning av jordbruksredskap, men denna gång i kompanjonskap med mekanikern Isak Wahlstedt d.y., men det är en annan historia som inte egentligen har med Hankmoharven att göra.

Johannes Sand.

Maskinen kom till användning åren 1913 och 1914 vid uppodlingen av hemfjärden och söderfjärden. Maskinen var avancerad för sin tid emedan den även bredde ut den uppgrävda jorden till båda sidorna och därigenom sparade mycket handarbete. Vi kan konstatera att näringslivet i våra bygder var jordbruksbetonat förutom med några få undantag av olika hantverkare, såsom snickare, murare och smeder, för att nu nämna några.

Smedjan där Hankmo-harven utvecklades.

En annan ung man med goda tekniska anlag var Isak Wahlstedt som var född 1883. Han gick förutom i byns folkskola åren 1893-96, även i Kronoby folkhögskola åren 1901-02. Han studerade vid Vasa Industriskola (Tekniska skolan) 1904-06. Han praktiserade på Metvikens Mekaniska Verkstad i Vasa mellan skolorna och även därefter. År 1907 for han till Amerika för att vinna praktik. Han anställdes vid Chicago Flexible Shaft co:s verkstäder, han började där på verkstadsgolvet, men flyttade snart till ritkontoret.

 Isak Wahlstedt.

Hemkommen från Amerika, började han 1912 konstruera en dikesmaskin som var avancerad för sin tid, emedan den även samtidigt bredde ut dikesjorden, samt var självgående. Provdikningar med denna prototyp utfördes hösten 1912 för att utröna konstruktionens riktighet. Maskinen grävde diken efter beräkningen. Wahlstedt inlämnade ansökan om patent på sin uppfinning den 13 december 1912 och erhöll patent på maskinen 25 september 1913. År 1913 uppförde Wahlstedt en verkstad i hembyn, samtidigt som han konstruerade en ny modifierad version av sin dikesmaskin. Det var denna förbättrade version som fick namnet ”Autodigger”. Vid provdikning med den nya maskinen arbetade den t.o.m. bättre än konstruktören väntade. Maskinen framdrevs med en 16 hästkrafters petroleum motor, placerad ovanför framhjulen, tillverkad särskilt för ändamålet i Wickströms motorfabrik i Vasa.

Autodiggern i byggnadsskede, notera motorn.

Wahlstedt sökte även patent på den nya versionen, vilket han fick i Tyskland 2.12.1913 och i Sverige 21.1.1915. Meningen var att under vintern 1913-14 tillverka ytterligare två nya maskiner. Om det blev så vet vi inte. Den maskin som idag finns utanför hembygdsgården, är en något förbättrad version  av den modell som fick namnet Autodigger, stommen är densamma som i version två  vilket framgår av fotografier som är tagna under arbetets gång samt patentritningarna. Det är den tredje versionen som tillverkades. Kvevlax lantmannagille ordnade hösten 1914 ett tillfälle för demonstration, då Isak Wahlstedt visade sin dikningsmaskin i arbete. Den yrde upp den uppgrävda jorden 3- 4 meter på vardera sidan om det upptagna diket, som blev ca. 1,2 m brett i övre kanten och 0,5 m djupt, med 20 cm bred botten, rakt och vackert. Maskinen dikade 4 längdmeter i minuten  och medhann vanligen 2000 m per dag. Dikets storlek gick att reglera, genom att sänka eller höja grävaggregatet.

Autodiggern gjorde ett snyggt arbete!

Man konstaterade, att sättet med skovlar anbragda på hjul var bättre än det, som använts på s.k. dikesplogar. Dikningsmaskinen var emellertid så dyr ( 5-6000 mk), att den kunde inköpas bara av en sammanslutning. Men man ansåg, att det borde fås en till varje socken. Wahlstedt gjorde själv alla ritningar och modeller till de olika delarna och lät gjuta dem i Metvikens Mekaniska Verkstad i Vasa, men för övrigt utarbetade allt det övriga i sin egen verkstad. Maskinen arbetade bra på stenfri jord, men på stenig mark var det sämre, emedan stenar kilade fast mellan skovlarna och vingarna som kastade ut jorden med den påföljd att armarna till vingarna gick av enär de var av gjutgods. Detta trots att maskinen var försedd med en anordning som automatiskt skulle koppla ur om den stötte mot något hårt föremål. Det påstås att Ryska armen skulle ha varit intresserad av maskinen. Men det finns inga bevis för att så skulle ha varit fallet. Man kan nog sätta ett stort frågetecken till det här påståendet i synnerhet när det visade sig att maskinen inte fungerade i stenbunden terräng. I varje fall blev det ingen försäljningsframgång för hans maskin.

S:t Petersburg var vid denna tid ett viktigt tekniskt centrum. År 1915 for Isak Wahlstedt till St. Petersburg, han arbetade där i L-M Ericsson och Nobels fabriker som fanns där vid denna tid. Under tiden han var där ingick han 1916 äktenskap med Hilma Dahlman. När revolutionen utbröt i november 1917 blev det hastigt uppbrott, det påstås att det blev så bråttom vid flykten att de måste vada över gränsfloden Systerbäck för att överhuvudtaget komma därifrån helskinnade. De förlorade allt de ägde där och det blev att börja om från början när de kom hem, men det är en annan historia.

Den restaurerade Autodiggern vid Hembygdsgården.

Storskiftesregleringen som började 1912 medförde stora förändringar för en stor del av byns befolkning, emedan det var många som flyttade ut till helt nya boplatser där det var att börja helt från början. Regleringen förde det goda med sig att alla fick sina ägor mer koncentrerade, och skiftenas antal minskade. Regleringen skulle genomföras tills året 1916.

Från år 1919 har Hankmo mekaniska verkstad verkat i byn. I detta företag, som drevs av ovan nämnda Isak Wahlstedt och Johannes Sand samt Anders Johan Forsberg, arbetade en del bybor. Företaget flyttades år 1925 till Smedsby där tillverkningen fortsatte, med Isak Wahlstedt som ensam ägare.

I början av 1920-talet blev byn elektrifierad, det var utan tvekan ett stort framsteg i utvecklingen. Man fick frångå oljelamporna mer och mer, dessutom kunde olika maskiner börja användas. År 1930 bildades Lappsunds andelsmejeri, varvid en ny tid i mjölkhushållningen inbröt. Tidigare hade varje gård egen separator och kärnade sitt eget smör som delvis såldes på torget i Vasa.

Det var för övrigt vanligt att bönderna förde sina produkter med hästfora till Vasa för försäljning. När regelbunden linjebilstrafik inleddes kunde en del varor sändas med denna.

Hankmodamer säljer jordgubbar på Vasa torg på 1950-talet. De tre damerna i mitten torde vara Edla Sandberg, Tyra Isberg och Ellen Östman.
Gamla Lappsundsbron 1976 när den började rivas för att ersättas av den nuvarande.
Gammal ”Hankmobuss”.

I och med att samhället var så pass jordbruksbetonat fanns det före och efter kriget 1939-1944 kreatur i så gott som varje gård i byn. Efter kriget inträffade en märkbar förändring i samhället, jordbruket blev mer och mer mekaniserat, samt samhället mer industrialiserat. Härav följde att en del småbrukare slutade med jordbruket och sålde eller arrenderade ut sin jord till andra som behövde tillskott. Mekaniseringen medförde att det behövdes mindre folk i jordbruket, samtidigt som den växande industrin behövde och kunde suga upp den friställda arbetskraften. Förutom jordbruket har även det funnits en del pälsfarmer i byn som tidvis gett en del arbete. På grund av att egentliga industrier i stort sett saknats i byn, så har man pendlat till andra orter där det funnits arbete.

Då det gäller förhållandet på det andliga området, så har förutom Den Evangeliskt Lutherska kyrkan, även den frikyrkliga verksamheten varit rätt så livlig under olika tidsperioder. Den baptistiska väckelsen som bröt fram på senare delen av 1800- talet kom även att påverka Hankmo byarna. I Österhankmo bildades en baptistförsamling 1889. Ett bönehus uppfördes som invigdes för sitt ändamål 11 juli 1897.Till denna församling hörde största delen av baptisterna i de angränsande byarna. Den lilla skaran baptister i Västerhankmo beslöt den 21 november 1898 att låta bygga ett eget bönehus. Tomt för huset köptes 30 januari 1899. Under vintern skaffades timmer och ritningar, den 18 oktober samma år började grundläggningen. Den 26 februari 1900 timringen av huset. Det nya kapellet Ebeneser öppnades för sitt ändamål den 1 juli 1900. Västerhankmo baptistförsamling bildades 1903. De båda församlingarna sammanslogs på 1930-talet och har därefter namnet Hankmo baptistförsamling. En del av medlemmarna i Österhankmo övergick till Pingströrelsen och bildade Österhankmo Fria församling. Även Fria Missionsförbundet har haft stor anslutning i Kvevlaxbygden. Den 6 juli 1902 invigdes en ny missionssal i övre våningen av Anders Näsmans gård. Denna sal ersattes av det nya Missionshuset som invigdes den 13 september 1931. Missionsförbundets medlemmar hörde till Kvevlax missionsförsamling. Pingströrelsen uppträdde första gången i början av 1908, men den mötte i början ganska stort motstånd. Det gick inte annat än tillfälligt att hejda rörelsens frambrytande, den fick på 1920- och 1930- talen ny vind i seglen och hade framgång i byarna. Medlemmarna hörde till Elimförsamlingen i Kvevlax. Dessutom finns det ytterligare en fristående evangelisk grupp som haft och har medlemmar spridda i Hankmo byarna, samt i närliggande byar. De har inget skilt samlingshus utan samlas i hemmen till sina  andakter.

Bland övriga föreningar kan nämnas Marthaföreningen som har egen presentation på hemsidan, likaså Ungdomsföreningen som också har presentation på hemsidan. Det har även funnits tröskverksbolag, samt elbolaget Stjärnan vilket var gemensamt med Petsmo och Österhankmo. För närvarande sköter Vasa elektriska eldistributionen. Dessutom finns några på senare år bildade föreningar vilka alla har egen presentation under Föreningsliv.

År 1973 företogs kommunsammanslagning då Kvevlax kommun blev en del av Korsholm. Historien härefter är nutidshistoria som är tillgänglig för var och en.

Dessa fragment ur historien är upptecknade i augusti 2007 och kompletterat i februari 2008 av Birger Näsman.

Österhankmos historia

Det fanns invånare i byn redan på 1400- talet har byns forskargrupp forskat fram. Byn bestod då mest av skog, grunda säv- och vassområden och mycket lite åkermark.

1600-talets jordeboks kartor visar att vattnet svallade fritt i Österhankmo på den tiden. Ett 30-tal holmar är utritade på kartan från 1695.

Österhankmo på 1600-talets jordebokskarta av Jonas Gedda år 1695.

År 1760 fanns det fem hemman i byn. År 1777 anställdes drängen Johan Anderson Beijar som barnlärare. Han var född i Petsmo 6 juni 1740. 37 olika lärare har verkat i Österhankmo tills skolan drogs in.

Barnskolan på Dahlabacken i Österhankmo 1922. Lärare är Ida Kvist.

Barnskolan i byn blev 1859 en mera permanent byskola med eget skolhus. Österhankmo fick folkskola 1906 och den nybyggda skolan invigdes 8 januari 1908, numera fungerar skolhuset som byagård.

Den 25 juni 1791 var byamännen ute och uppmätte, graderade och delade mellan sig vägen som de ämnade upparbeta genom byns ängsmarker. Vägen från byn till Erik Skräddars äng var då färdig. Vägen från Österhankmo till Kvevlax kyrka blev färdig 1801.

Landstigningen 1808 i Österhankmo

Finska kriget (1808-9) inleddes den 21 februari 1808. Kriget ledde till att Finland och Sveriges gemensamma historia sedan tidig medeltid avslutades. Finland förblev ryskt med viss autonomi under drygt hundra år fram till självständigheten 1917. Ryssarna överskred den sydöstra gränsen utan krigsförklaring i sydöstra Finland. Den Svenskfinska armen retirerade norrut, taktiken gick till en början ut på att undvika strid och invänta förstärkning från Sverige. Den första stridskontakten mellan svenskar och ryssar skedde i Pyhäjoki i norra Österbotten. Därefter följde strider i Siikajoki och Revolax som resulterade i att ryssarna pressades söderut under vårvintern. Sveaborg kapitulerade emellertid den 8 maj vilket innebar ett svårt slag för det svenska försvaret.

Midsommaren 1808 hamnade Hankmo under några dagar i händelsernas centrum när en svensk undsättningsexpedition landsteg i  Österhankmo  (förmodligen Lillvik eller Kalkmagasin). Översten och generaladjutanten Johan Bergenstråhle ledde expeditionen på ca. 1100 man från Sverige. Styrkan bestod av soldater från Jämtlands och Västerbottens regementen samt vargeringsmän (lantvärn). Fyra kanoner ingick i beväpningen. Avsikten med undsättningsexpeditionen var att erövra Vasa från ryssarna samt agera i fiendens rygg. Båtarna i eskadern som förmodligen bestod av många mindre fartyg dvs. bondskutor och Ålandsskutor anlände sent på midsommaraftonen. Till expeditionen anslöt sig ca. 2 – 300 bönder från trakten. Bönderna utförde bla. avancerad underrättelse och spaning. Överste Bergenstråhle marcherade med huvudstyrkan genast via Kvevlax och Veikars till Vasa. En mindre styrka med kapten Sandman tog vägen genom Kvevlax, Koskö och Karperö och en liten trupp med fänrik Qveckfeldt gick från Kvevlax till Smedsby. De båda mindre styrkorna hade stridskontakt längs vägen och nådde inte fram till Vasa och striderna där.
Striden i småstaden  Vasa på midsommardagen blev hård. Ryssarna under ledning av generalmajor Nikolaj Demidov var numerärt överlägsna. Svenskarna trängde in i staden vid östra tullen längs Postgatan mot Köpmansgatan och striderna utkämpades som regelrätta gatustrider med kanoner inblandade. Svenskarna kunde emellertid inte avancera mot övermakten, Bergenstråhle sårades och tillfångatogs. Den svenska styrkan måste så småningom retirera och förföljdes av ryssar som var stationerade i Lillkyro ända till Österhankmo. Två allmogebåtar med flyende sköts i sank (Montgomery 1842). Ryssarna uppträdde hotfullt i Kvevlax men lokalbefolkningen klarade sig utan dödsoffer
(K.V. Åkerblom 1923).

Striden i Vasa slutade i katastrof för den svenska expeditionen, 16 officerare och 256 man förlorades i stupade, sårade och fångar. Uppgifterna varierar, hur många som egentligen stupade och dog av sina skador kan inte verifieras. Fångarna verkar ha fritagits senare. Från Österhankmo stupade bonden Isak Jakobsson Kux född 1757. Av ryssarna stupade och sårades även ett okänt antal, uppgifterna varierar mellan knappt 100 till 250. Vid striderna och den efterföljande ryska plundringen av Vasa dödades 17 oskyldiga civila vasabor. Detta var den kusligaste händelsen under hela kriget (Petander 1978).

De överlevande i den svenska expeditionen seglade norrut och förenade sig så småningom med general Mauritz Klingspors arme i Nykarleby. Från början var det meningen att Klingspor och Bergenstråhle skulle förena sina styrkor mot Vasa men Klingspor låg overksam i Nykarleby under midsommaren.

Till Bergenstråhles expedition hörde även krigsskeppet Kronprinsen. Löjtnant Fredrik Ridderhjerta och löjtnant Jacobson landsteg i Sundom med 50 jämtlänningar. Truppen deltog inte i Vasastriden utan hade som uppdrag att leda den så kallade bonderesningen. De ukämpade tillsammans med lokala bönder framgångsrikt flera mindre strider mot ryssarna söder om Vasa och i Närpes. Från Vallgrund kom tex. 13 bönder med skötbåtar.

Ett av syftena med Vasaexpeditionen var också att få igång bonderesningar i Österbotten. Detta var en av kungen Gustav IV Adolfs huvud ideer för att vinna kriget men som i det stora sammanhanget inte lyckades så väl. Även om svenskarna förlorade i Vasa gjorde striden tillsammans med Ridderhjertas bondestödda kamp söder om Vasa att ryssarna kände sig pressade. De drog sig därför tillbaka till Lappo och förlorade där ett slag mot Adlercreutz den 14 Juli 1808.

Midsommarannandag 2008 uppmärksammades 200-årsminnet av landstigningen och striderna i Vasa. En minnessten avtäcktes vid Kalkmagasinbryggan i Österhankmo och därefter blev det samling i ungdomslokalen med mat, kaffe och tal av Nils-Erik Nykvist. En minnesutställning med befintligt, digert  material över kriget på lokalnivå visades under sommaren i uf-lokalen. Lokalhistoriskt var det här ett unikt tillfälle för intresserade att bekanta sig med både kända och okända fakta om krigshändelserna i Vasatrakten för 200 år sedan.

På den här stranden vid Lillvik-Kalkmagasinhamnarna i Österhankmo landsteg den svenska styrkan på 1100 man under ledning av Johan Bergenstråhle midsommaren 1808.
Böndernas beväpning 1808 bestod av deras egna lodbössor samt en och annan gammal rostig pistol, för resten var de försedda med vässade trästörar, liar och hemgjorda spjut. Föremålen på bilden är ett försök att rekonstruera böndernas primitiva vapen som de beskrivs i litteraturen. Alf Svan, Ralf Nylund och Henrik Westerback visar de rekonstruerade vapnen.
No. 23 Källdnäs soldattorp. Platsen är utmärkt på lantmätaren Nils Ekholms karta från 1758. I närheten ska finnas en källa med namnet soldatkällan. Huset som är i privat ägo har även fungerat som marthagård och kallades för Simos Lisos.
Trossvagnkorgen som troligen härstammar från finska kriget hittades vid Golkas kvarn på 1980-talet. Alf Svan förevisar vagnskorgen som numera finns vid Kvevlax hembygdsmuseum.
En minnesfest ordnades 24.6.2008.
Minnesmärket i Österhankmo.
Arbetsgruppen för hågkomsten av den svenska landstigningen i Österhankmo den 25-26 juni 1808 har redigerat en minnespublikation över kriget med tyngdpunkt på de lokala händelserna. Skriften dokumenterar Hankmobornas resning av minnesstenen vid Kalkmagasin midsommar annandag 2008 och innehåller materialet från utställningen som visades i uf-lokalen under den efterföljande högtiden. Publikationen är i A4 format på 50 sidor och ger en allmän översikt över kriget där de  lokala dramatiska händelserna i Hankmo, Kvevlax och Vasatrakten placeras in i ett större sammanhang. Skriften är rikt illustrerad, landstigningen och Vasastriden beskrivs, bla. av expeditionens chef överste Johan Bergenstråhle. Västerhankmosoldaten Anders Gyll kommer till tals genom Isak Erik Fantdahls berättelse från 1909. Bilder från Oravais när slaget återskapades den 13 september 2008 är även medtagna, likaså bilder från Österbottens Museums minnesutställning 2009.

Näringsliv i Österhankmo

Fiskhandlaren Abraham ”Abba” Finne i början av seklet, hustrun står mitt på bilden. Finne sålde fisk ända till St.Petersburg.

Fisket var tidigare viktigt för Österhankmoborna, man fiskade med not, större och mindre ryssjor och lakastickor, senare krok och sax, vanligt var också långrev. För agnfångst användes mörtstugor, i vilka man satte en tjock gröt i botten, som lockade in främst mört och löjor. På Teilot fanns flera fiskarkåtar där man vistades längre tider, när strömmingen gick till. Strömmingen var viktig, likaså braxen, den saltades i fjärdingar och åttingar, som såldes. Gäddorna torkades och kunde användas som lutfisk. Det berättas att man for ända till St. Petersburg med salufisk.

Fiskaren Verner Brinks hamn med skötar på tork, 1950-talet.

Ett talesätt i Österhankmo var ”pengan har vi och meir finns ondi isin”. När pälsdjuren blev vanligare i Österhankmo, var det ofta strömming, nors och småfisk som också saltades eller torkades och användes till foder för främst minkar.

Stefan och Harald Nyström i fiske 1982.

Ryssjeplatserna såldes av fiskargillet på auktion, men fiskarena, som hade ryssjorna byggda enligt djup och längd enkom för platsen ifråga, bevakade ”sina” platser, så det var svårt för utomstående att komma in. Numera finns endast två ryssjeplatser i bruk sommartid på Österhankmo vattnen.

Under årens lopp har det funnits 39 pälsfarmare i byn, större och mindre, varav Eskil och Samuel Finnes farm var den största, med ett tiotal anställda under pälsningstiden.

Oskar Eriksson och Eskil Finne vid pälsningsstugan på 1960-talet.
Flygbild från Sundet söder om Strömsbro, början av 1970-talet.

Ett annat talesätt var ”ni ska jet na päror å, och int bara nårsin” sa Matt åt pojkan sin. Åtminstone två skonerter, Wänskapen och Maria Sofia, har byggts i Österhankmo av bröderna Rundell i mitten på 1800-talet, samt några pråmar att frakta virke i, kanske främst ved. Förutom de fiskare som byggde egna båtar fanns på 1950-60 talet fem båtbyggare i byn, varav en började tillverka glasfiberbåtar. Idag finns inga båtbyggerier kvar i byn.

Rainer och Ingvald Vinberg i båtbyggeriet 1980.
En nästan färdig större båt dras ut i slutet av 1970-talet vid Albin Sundstens båtbyggeri.

I början på 1900-talet fanns i Österhankmo 3-4 skomakerier, som tillverkade läderstövlar och andra skodon.

Skofabrikens arbetare 1920. Paret till vänster är fabrikören Gustav Söderberg med hustrun Anna-Lisa.

Andelslaget Skogen, senare Metsäliitto hade en hamn för bogserbåtar i Österhankmo, under den tiden då pappersved skulle samlas ihop i skärgården och bogseras både till lastbåtar och till fabriker. Ett annat sätt att förtjäna extra pengar var lastning av props och pappersved på redden utanför Bodören, samt att cykla in till Vasa och lossa fartyg i hamnen, om det fanns fartyg där.

I början på 1930-talet började Verner Mickelsson och Alfred Benson idka busstrafik mellan Österhankmo och Vasa, de hade först en kombinerad buss och lastbil. 1938 köptes bussen av Evert Villför, som fortsatte trafiken till 1965 då Haldin & Rose övertog linjen.

Såhär kunde hankmovägen också se ut i början av 1980-talet. Chauffören Roy Krus måste vända med bussen.

I österhankmo har sedan slutet av 1800 talet funnits flera butiker, den första vi känner till är Söderbergs handel på Bodön, strax efter Ströms bro. Den avslutades och varulagret köptes upp 1907 av nybildade Österhankmo Andelshandel som senare sammanslogs med Kvevlax Andelshandel. Efter att butiken i Österhankmo drogs in i början av 1990 talet löstes fastigheten in av Fastighetsbolaget Österhankmoboden. Bolaget hyrde ut verksamheten åt först Tapani Rajamäki och sedan Stefan Sundvik men butiken upphörde på grund av dålig lönsamhet och fastigheten såldes av fastighetsbolaget till privat bostad.

Kvevlax Andelshandels Österhankmobutik på 1960-talet.

Privata butiksägare har varit Isaksson som en kort tid drev en liten butik nedanför nuvarande Adele Jansson. Johannes och Emma Råback hade butik granne med Andelshandeln, Johannes köpte också upp fisk som levererades till Vasa. Sigvard Sandqvist och Sven Hautaoja började med butik i fd. Verner Brinks stuga, söder om nuvarande Vivi Nyström. Karin och Johannes Björk köpte senare bolaget och öppnade Specialbutiken i Ströms tået. Björk köpte även upp bär och fisk vida omkring i trakten. På Kerklaxholmarna fanns också en kort tid en liten butik hos Arvid Wiik.

En viktig gröda för djurhållningen, speciellt för de som inte hade egna åkermarker, var det sjögräs, främst vass, fräken och tåtel som växte frodigt i de grunda vattnen i byn. Bärgningsrätten för utstakade områden auktionerades ut till högstbjudande av samfälligheten varje år. Under nödåren var också blomvassens rot, (kallades också dobrarot) ett attraktivt tillsatsmedel som ökade näringsinnehållet och bakningsegenskaperna för den svagsäd som fanns för brödtillverkning.

Henrik Westerback visar blomvassroten som användes till brödbakning i stor skala under nöråren på 1860-talet.
Blomvassblomma

I början på 1920-talet utfördes ett storskifte i byn, varvid ett antal hemman utflyttades till södra delen av byn, en åtgärd som säkert var nödvändig, eftersom bebyggelsen i byn var tät, och jordägorna splittrade i många små skiften.

I mitten på 1950-talet påbörjades den länge omtalade torrläggningen av hemfjärden. En huvudkanal muddrades av ett mudderverk som nätt och jämt kom igenom Strömsbro, dammarna mot Kyro älv och sundet, samt pumpstationen byggdes. Marken torkade så småningom och uppodlades, så Österhankmos areal ökade med ca. 600 hektar prima åkermark.

Österhankmo då och nu

I en skoluppsats från 1914 berättas att i byn fanns då 360 personer, 294 kor, 53 hästar, 65 velocipeder, 52 symaskiner, 40 separatorer, 32 slåttermaskiner och 8 höräfsor.

Idag bor i byn ca 152 vuxna och 59 barn i 95 hushåll, på fastlandet finns 125 sommarvillor. Korna har reducerats till 20 st, hästar finns endast några stycken för nöjesbruk, och sista svinfarmen är på slutrakan. Istället har kål och sallads odling, samt spannmål tagit över. Traktorer och skördetröskor istället för separatorer och slåttermaskiner.

En stor del av byns befolkning pendlar idag till jobb ytterom byn.

Skrivet hösten 2007 av Ragnhild Leppäkorpi och Henrik Westerback.

Källor och övrigt material för Hankmo byar:

Hankmo skola 1879-2004 (arbetsgruppen för Hankmo skola 125 år)

Kvevlax historia, Åkerblom 1919

Kvevlaxbygdens insats i Finlands frihetskamp, Kvevlax skyddskårs förlag, nytryck 2007

Vår by Österhankmo – född ur havet och Kyroälv, 1988

Västerhankmo by – Händelser, seder och bruk bland människor i byasamhället (hembygdsforskargruppen i Västerhankmo, 1987)

Västerhankmo by – Del II – Händelser i byasamhället (hembygdsforskargruppen i Västerhankmo, 1990)

Händelsearkiv 2007

VÄSTERHANKMO UF VANN FINALEN I SÖU:s KUNSKAPSTÄVLING RINGFRÅGAN

Ringfrågans semifinaler och final bandades in lö 24.11. och sändes i BotniaTV i december. Västerhankmo UF:s semifinal mot Kimo visades 7.12. och finalen mot Petalax 21.12. Med i laget tävlade Jakob Asplund, Johan Asplund och Josefine Hjortman. Stort grattis till en fin prestation!

Precis som i Eurovisionen presenterades de deltagande lagen och deras hembyar kort i början. Vi filmade i byn under v.47 ca 20 minuter material om Västerhankmo och av det har SUS Productions klippt ihop en ca 1,5 minuters presentation som visas i programmet. Den som missade TV-sändningarna har en ny chans se repriser senare i vinter.

MARTHORNAS MOTIONSLOTTERI – vinnare 2007

Anita Kulla och Siri Sandén vann årets huvudvinster, de får varsitt presentkort.
Tröstevinsterna vanns av: Nils Stenfors, Susanne Knipström, Siv Kjellman, Birgitta Antell, Margareta Näsman, Anne-Marie Pietilä och Yvonne Näsman.

JULFEST PÅ BJÄRJI 29.12. KL. 20:00-

Västerhankmo UF ordnar julfest på Bjärji
lördagen den 29.12 2007 kl.20:00-01:30
Teatergänget bjuder på den heimlaga pjäsen
”Skyltnära boende”. Sedan dansar vi till tonerna av Gents
Inträde: Vuxna 15€  Barn (under 15 år) 10€
Välkomna!

GLÖGGAFTON I VÄSTERHANKMO 5.12.

Västerhankmo Marthaförening ordnade glöggafton för alla vid Bjärji den 5 december. Christer Furunäs vann huvudvinsten och Lars Näsman tröstepriset i gissningstävlingen. Burken inkl. innehåll vägde 1 196 g.

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET BEGÄR ANBUD PÅ VED/ENERGIVIRKE

Västerhankmo samfällighet säljer till högstbjudande 15,5 fast-m3 virke, lämpligt som ved eller flis. Virket består främst av rottorra granar, är kapat i 4 m längd och finns vid Tärngrund. Skriftliga anbud (€/fast-m3) lämnas till Folke Söderberg senast 3.12.2007.

Samfälligheten kommer även att avverka vid Hanklotgrund på Värlax. I samband med avverkningen körs energivirke/ved till bilväg. Avverkningstidpunkten är något öppen, men samfälligheten/ordf.Folke Söderberg tar redan i detta skede emot intresseanmälningar gällande detta virkesparti som sammanlagt torde bli tiotals m3 pga riklig mängd vindfallsvirke, rottorra träd och alar. 

I vinter planeras avverkningar även på Snäröiran. Själva avverkningen kommer i mån av möjlighet att utföras på entreprenad, men samfälligheten/ordf.Folke Söderberg tar redan i detta skede emot intresse-anmälningar gällande utförande av virkeskörningen till Kastet. Mängden torde bli >100f-m3.  

MAMMA-BARNGRUPPEN HAR JULFEST ONSDAGEN 12.12.

Vi avslutar höstens träffar med julfest med början kl. 10.30. Alla med – kaikki mukaan!

DISCO I VÄSTERHANKMO 23.11

Västerhankmo UF ordnar lågstadiedisco vid Bjärji fredagen den 23.11 kl.19:00-23:00. Inträde 2€. Välkomna!

NATURFOTON FRÅN HANKMO PÅ NÄTET –

ARI VALKOLAS HEMSKOGEN-KOTIMETSÄ

Fr.o.m. 3.11.07 publiceras Ari Valkolas naturfotoutställning Hemskogen-Kotimetsä på vår hemsida. Bilderna är tagna i Hankmo under de gångna 30 åren. Kolla närmare via denna länk

VÄSTERHANKMO OCH ÖSTERHANKMO MED I KULTURARVSPROJEKT, KOLLA FILM!

Hankmo byar har deltagit i Korsholms vuxeninstituts projekt ”Kulturarv i Nutid”. Man har fångat upp den kunskap som äldre och personer aktiva inom hembygdsföreningar har och förmedlar den vidare via DVD-film. Inom projektet har gjorts nio filmer, vardera ca tolv till femton minuter långa samlade på en gemensam DVD, samt en hemsida för Korsholms hembygdsföreningar och museer. I filmerna visas museernas föremål och dess användning i sin rätta miljö och på så sätt tillgängliggörs vårt lokala kulturarv för en större skara människor. 

Kolla närmare via denna länk!

ITALIENSK MATKVÄLL FREDAGEN 16.11. I VÄSTERHANKMO

Västerhankmo Marthaförening ordnar en italiensk matkväll med Giovanna Teir. Start kl. 19.00 vid Bjärji. Deltagaravgiften 5 €/person+matkostnader.

Anmäl om deltagande till Siv Kjellman senast den 12 november.

RÖJNINGSTALKO PÅ SNÄRÖIRAN LÖRDAG 10.11.

Arbetet på Snäröiran har gått bra i höst. Vi har fixat ett rätt stort område i anslutning till simstränderna och förberett områden från lastbryggan i mitten till sydspetsen för gallringsavverkning, kolla planen närmare via denna länk. Innan vintern bör vi ännu hinna bottenröja ett tätbevuxet område på norra sidan, samtidigt går det även bra att röja lite till i anslutning till simstrandsområdet. Nu på senhösten är det bra tid att röja, eftersom vi kan elda samtidigt utan risk. Arbete finns således både till sågare och eldare.

Med beaktande av älgjaktstiden (paus tills snön kommer), allhelgona nästa helg och farsdagen 11.11. har vi beslutat att hålla talkot lördagen 10.11. med start kl. 12.00 från Kastet. Tidigare har en del önskat att talkon skall hållas på lördag så nu hoppas vi att så många som möjligt ställer upp. Båttransport ordnas från Kastet. Anmäl gärna ditt deltagande på förhand till Stefan Råback för att underlätta förberedelserna, meddela samtidigt om du behöver båtskjuts. Samfälligheten bjuder på grillkorv och saft. Väderreservation: vi inhiberar talkot ifall det råkar vara ihållande regn.

HÖSTKVÄLL MED TOM JONES OCH ELVIS I ÖSTERHANKMO 2.11.

Vi ordnar traditionell Höstkväll i Österhankmo uf-hf lokal fredagen den 2 november från klockan 19.30. En kväll för hela familjen!

 Vi bjuder på:
 – tacobuffé
 – kaffe
 – program

Storslagen Tom Jones/Elvis show kl. 21

Inträde 15e      under 15 år gratis

Vi tar gärna emot förhandsanmälningar före den 28 oktober för att lättare kunna beräkna maten.

Anmälningar till Monica Wiklund
tel. 040 5602399   e-mail: monica.wiklund@netikka.fi

arr. Österhankmo uf-hf

HANKMO T-SKJORTOR, DISTRIBUTIONEN PÅGÅR  

Beställningstiden utgick 15.10. och distributionen är igång. För att göra distributionen möjligast enkel kommer Alf Asplund att finnas på skolan 1.11. under tiden 16.00-17.30. Vi hoppas att så många som möjligt kan då avhämta de beställda skjortorna. Det slutliga priset blev 7,5€/st.
Tag gärna jämna pengar med. Alf kan även skriva bankgiro om så önskas. De som inte har möjlighet att hämta sina skjortor kommer att kontaktas senare.

HÖSTMARKNAD I VÄSTERHANKMO 14.10.

Västerhankmo Marthaförening ordnar en HÖSTMARKNAD vid Gamla Skolan söndagen den 14 oktober kl. 12 – 14.30. Det blir försäljning av bakverk m.m., kaffeservering och lotteri. ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

ÖPPET HUS VID ÖSTERHANKMO LÄGERGÅRD

Öppet hus hölls på Österhankmo lägergård tisdagen den 2 oktober 2007 kl 17 – 20. Många intresserade främst från Österhankmo bekantade sig med nybygget som kostat 3,5m€. Rummen har hotellstandard och rymmer ca 100 personer på en gång.

Det är möjligt att hyra stället för olika tillställningar, såsom bröllop, dop och ev.annat.

INNEBANDY STARTAR FÖR ÅRSKURSERNA 4-6 VID SKOLAN

På basen av önskemål från barnen startas innebandy för flickor och pojkar i årskurserna 4-6 vid skolan. Jakob Asplund håller i trådarna för verksamheten som startar to 11.10 och fortsätter därefter varje torsdag kl. 14.45-16.15. Agneta Nyqvist är på plats och övervakar deltagarna i årskurs 4 mellan kl. 13.30-14.45. De kan t.ex. passa på att göra läxorna innan spelandet. Egna klubbor och drickaflaskor med! 

OBS! Paus på vårvintern då rinken är i bruk!

RADHUSBYGGET BOSTADS AB KORSHOLM LAPPSUNDET FRAMSKRIDER ENLIGT TIDTABELL

Under sommaren har det varit fullt upp med att inbegära offerter och utse entreprenörer för bl.a. VVS, el och ventilation samt bestämma leverantörer av kross, takplåt, fönster o. dörrar m.m.
Första ”spadtaget” togs 16.8 då Ingmar Smeds inledde grävningen av grunden. Det blir två separata huskroppar. A-huset med 4-lägenheter, B-huset med 3-lägenheter samt två skilda biltak med förråd.
Gjutningen av grunden för B-huset gjordes 2.10 och efter en vecka gjuts grunden för A-huset.
Därefter gör man grunderna för biltaken, varefter väggarna för biltaken och huskropparna kan börja spiras upp.

HANKMO T-SKJORTOR KAN BESTÄLLAS NU!  

Nu kan du beställa en Hankmo T-skjorta med vår logo. Färger blå, röd, svart och vit och storlekar för barn 110/120, 130/140 och 150/160 samt för vuxna S-XXL. Den blåa skjortan kan även fås med Hankmo IF text på ryggen. Priset blir max 8€/st, kan även bli billigare eftersom vi redan har bra med beställningar!

Skicka din beställning till Alf Asplund, alf.asplund(at)netikka.fi eller ring 050 3318154 senast 15.10.2007.

MEDVERKA I JULFESTPROGRAMMET I VÄSTERHANKMO

Är du intresserad av att delta i julfestprogrammet vid Västerhankmo UF?
Tag isåfall kontakt med Jakob Asplund, tel. 050-3457574
 

ÅRETS KRANK I ÖSTERHANKMO

På Österhankmo UF & HF familjekväll på simstranden i Österhankmo valdes
Henrik Westerback till årets krank. Han erhöll ett vandringspris i trä, tillverkat av Jenny Wiklund, för mesta insatser för byns bästa detta år. Nästa år väljes en ny krank på en liknande tillställning.

FOTBOLLSGULD OCH -BRONS TILL HANKMO!

Hankmo skolas pojklag vann guldet i skolmästerskapen i Korsholm 25.9. Flickorna hade gemensamt lag med Petsmo skola och de fick brons. Grattis till alla duktiga spelare och hela skolan!

HANKMO IF 10 ÅR

Hankmo IF firade 10 årsjubileum med att traditionsenligt hålla friidrottstävling i mångkamp söndagen den 16 september 2007 på sportplanen i V-hankmo.

Kulstötaren Robert Häggblom var på plats och invigde den nya kulringen. Han var nyligen hemkommen från VM i Osaka och intervjuades av Mikael ”Mikka P” Pietilä.

Robert fick en Hankmo IF tröja med Hankmo-logon av storlek XXXL och den passade riktigt bra på kulbjässen! Innan han hade kulstötningsskola för barnen satte han ett ordentligt rekord på den nya kulringen med resultatet 18,97m – det lär ta ett tag innan någon slår det! 

FRIIDROTTSKOLAN STARTAR 22.8.

Startskottet för Hankmo IF:s friidrottsskola går onsdagen den 22 aug. kl. 18.30.

Kom till sportplanen vid Hankmo skola för att leka, friidrotta och ha roligt tillsammans med oss i ca 1,5h!

Vi avslutar säsongen med en tävling.

VÄSTERHANKMO JAKTVÅRDSKLUBB RF

Västerhankmo jaktvårdsklubb håller höstmöte söndagen 19.8.2007 kl. 18.00 vid älgslakthuset.

HANKMO IF I WEST COAST RACE – 8:DE PLATS I TÄVLINGSKLASSEN!

Hankmo IF ställde upp i årets upplaga av West Coast Race lör 11.08.2007.
Hankmo IF var ända laget från Korsholm som ställde upp. Totalt deltog 52 lag.
Hankmo IF deltog i öppna klassen (tävlingsklass) och placeringen blev 8:de plats bland 19 lag, sluttiden blev 6.31.34. Placering och sluttid blev mycket bättre än laget själv kunnat hoppas.

Landsvägsstafetten startade vid Nykarleby torg och målgång på Vasa torg. Loppets längd var 90 km fördelat på 11 sträckor. Som prisutdelare fungerade minister Stefan Wallin och som loppets beskyddare och ordförande för WCR riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos.

Ett stort tack till Tages Taxi som ordnade med transporten för deltagarna!

Bertel Widd och Kjell Sand efter prisceremonin i WCR 2007.

ÖSTERHANKMO JAKTKLUBB R.F.

Höstmöte hålles 5.8. kl 19.00 vid Grillkåtan.

LEDIGA TOMTER OCH FASTIGHETER I HANKMO

Inom byaprojektet har vi kontaktat fastighetsägare i Hankmo för att få fram ett utbud på intressanta tomter och fastigheter. Via rubriken ”Bo i Hankmo” här ovan hittar du närmare uppgifter. Vi har även lagt upp skyltar i terrängen som informerar om utbudet. Kontaktuppgifterna till ägare eller förmedlare finns på hemsidan och skyltarna. Hoppas du hittar ditt drömställe!

FASTIGHETSÄGARE OBS! Som det framkommer under rubriken ”Bo i Hankmo” (förmedlade/sålda objekt) så finns det stor efterfrågan på boendemöjligheter i Hankmo-området. Speciellt stor brist är det på hyreslägenheter, vilket även gäller byns egna ungdomar. Vi önskar därför att få fram flera objekt för uthyrning samt flera hus till försäljning. Kontakta Stefan Råback eller Tor-Erik Asplund i Västerhankmo samt Henrik Westerback i Österhankmo så kan vi diskutera närmare!

OBS! Nu finns även möjlighet att annonsera om andra fastigheter, t.ex. SKOGSSKIFTEN och ÅKERMARK. Kolla utbud längst nere under huvudrubriken Bo i Hankmo.

HANKMO HAR EN EGEN LOGO!

Inom ramen för byautvecklingsprojektet har framtagits en ny logo för gemensamt bruk i Hankmo. Planeringen har dels skett i arbetsgruppen för välkomstskylten/logon samt dels inom styrgruppen i projektet. Även byborna har haft möjlighet att kommentera olika förslag via mail – stort tack för de många konstruktiva kommentarerna!

Logon får användas i samband med olika tillställningar och föreningsaktiviteter i Hankmo. Den skall gärna ingå i olika trycksaker och annat material med imagevärde. Tilläggsuppgifter om logon och dess användning fås av Stefan Råback.

HANKMOKATALOGEN 2007

En ny version av den populära Hankmokatalogen har blivit färdig. Den har förverkligats genom samarbete mellan lägerskolan vid Hankmo skola och byautvecklingsprojektet. Distributionen har verkställts av eleverna enligt förhandsbeställningarna. Efterfrågan var stor, 209 kataloger beställdes redan på förhand! Om du inte har beställt på förhand eller vill ha tilläggsexemplar, kan du kontakta Stefan Råback, tel 050 5902525.  

VÄLKOMSTSKYLT TILL HANKMO SAMT BÄTTRE VÄGSKYLTNING

Inom ramen för byaprojektet (under 2007)har en separat arbetsgrupp jobbat med en välkomstskylt till Hankmo. Det har varit mycket arbete med byggandet och olika detaljer, men med flitiga talkoinsatser gick det bra. Stort tack till alla som bidragit!

Lagstiftningen gällande välkomstskyltar är mycket krånglig eftersom dylika skyltar räknas till reklam längs vägarna. Efter intensiva förhandlingar med vägförvaltningen hittades en god lösning som uppfyller alla krav. I samband med förhandlingarna om undantagslov har samtidigt förhandlats om bättre vägskyltning till Hankmo från Kvevlax-hållet. Vägförvaltningen har tagit bort de gamla varningstrianglarna för Petsmo-korsningen och ersatt dem med riktningstavlor på båda sidorna om korsningen. Nu är det alltså lättare beskriva hur man kommer sig till Hankmo då en ny riktningstavla finns på raksträckan från Kvevlax-hållet. 

Här nedan ett par bilder från skyltspikantalkona som hölls första gången 17.7.

HANKMO EN TIMME I RADIO 17.8

Radio Vegas byarunda var på besök i Hankmo med en timmes direktsändning torsdagen 17.8. Det lokala inslaget ordnades i samarbete mellan Västerhankmo och Österhankmo hembygdsföreningar och det pågående byautvecklingsprojektet.

Programmet innehöll först lite historia om området och sedan blev det information om pågående aktiviteter inom vårt utvecklingsprojekt. Rainer och Bernice Vinberg stod för levande musik och även skolans ”På egna vingar” hördes i radion. Gösta Hjerpe och några skolbarn intervjuades också. Reporter var Elin Skagersten-Ström.

Programmet har i ett par månader funnits att lyssna via Radio Vegas webbplats, men har nu tagits bort.

Spännande med direktsändning i en hel timme!

BÅTPLATSER I ÖSTERHANKMO 

Österhankmo samfällighet meddelar om två lediga båtplatser, en vid Kalkmagasinet och en vid nya bryggan vid Vallen.

CYKELUTFÄRD TILL BODÖ

Österhankmo Marthaförening inbjuder alla intresserade på cykelutfärd 
till Bodö, (Holman-Langstrand) söndagen 22.7. Start från Byagården i Österhankmo
kl. 13.00, lokal guide meföljer. Färdkost medtages. Väderreservation!

HANKMOLOPPET FRE 8.6.

Hankmo IF:s terränglöpning Hankmoloppet hölls fredagen den 8 juni med start kl. 19.00 vid sportplanen i Västerhankmo. Vädret var fenomenalt och både löparna och åskådarna trivdes under den soliga sommarkvällen.

De tre bästa i varje klass fick pris, dessutom utlottades presentkort m.m. bland alla deltagare.

I årets lopp deltog sammanlagt 95 löpare. Hankmo IF tackar alla deltagare och samarbetspartners! Välkommen med igen nästa år, du kan gärna skicka respons gällande arrangemangen till alf.asplund(at)netikka.fi.

ARI VALKOLA HAR UTSTÄLLNING I VASA

Naturfotografen Ari Valkola från Västerhankmo har som bäst en intressant utställning på Fotogalleri IBIS i Vasa stadshus. Utställningen kallas Kotimetsä-Hemskogen och innehåller jättefina naturbilder från Hankmo. Utställningen pågår under tiden 25.5.-17.6.2007, se närmare på denna länk.

GRUNDFÖRBÄTTRING AV NORRFJÄRDSVÄGEN

Vägarbete (med början från Vikarna) pågår vardagar under tiden 21.5.-8.6. Vägen öppen för trafik kl. 17.00-08.00. Tilläggsuppgifter av vägbestyrelsen, tel 0500-662288 (Kim Hjortman) eller 0500-380669 (Bertel Sand).

GRILLNING OCH VILTKÄNNEDOM MED SKOLAN

Grillning och viltkännedom ordnas för Hankmo lågstadium fredagen den 11.5. Arrangörer är Svenska Österbottens
jaktvårdsdistrikt och jaktföreningarna i Hankmo.

DISCO VID BJÄRJI 11.5.

Västerhankmo UF ordnar disco vid Bjärji. Start kl 19.00. Inträde 2€.

STÄDDAG I VÄSTERHANKMO

Den traditionella vårstädningen längs vägarna ordnas lördagen 28.4. kl 9-11.
Anslut dig till närmaste traktorteam. Deltagarna premieras med limonad och grisar!

HANTVERKARDAG FÖR SKOLAN

Torsdagen 26.4. hade skolan hantverkardag vid Västerhankmo hembygdsgård. Då fick eleverna i årskurserna 1-6 bekanta sig bl.a. med näver- och sävarbeten, kardning, tovning, smörkärning, montering av fisknät samt bindning av kransar och kvastar. Stort tack till alla aktiva inom hembygdsföreningen för denna intressanta dag!

Infomöte om byautveckling i Österhankmo 22.4.

Österhankmo samfällighet beslöt på sin årsstämma 28.2. om deltagande i byaprojektets finansiering. Ett informations- och diskussionsmöte för invånarna ordnades i slutet av april på samma sätt som tidigare i Västerhankmo.

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING

Ordnar utfärd till Linds Kök i Närpes 21.4., start kl 10.00. En friluftskväll ordnas 17.6. kl 16.00.

PÅSKBRASA I VÄSTERHANKMO

Västerhankmo UF ordnar på påsklördagen den 7.4. ett evenemang med påskbrasa som tänds ca 21.00. Kvällen inleds kl. 19.30 med pizza och program i UF-lokalen. Pizzabit, sallad och dryck 2€. Välkommen!

VÄSTERHANKMO FISKELAG

Ordinarie årsstämma torsdag 29.3. kl 19.00 i Hembygdsgården. På stämman behandlas stadgeenliga ärenden samt styrelsens förslag angående nya stadgar.

VÄSTERHANKMO BYS SAMFÄLLIGHETER

Delägarna kallas till ordinarie delägarstämma tisdagen 27.3. kl 19.00 i Västerhankmo Uf-lokal. På stämman behandlas de i § 9 i stadgarna omnämnda ärendena samt styrelsens förslag angående nya stadgar, eventuell försäljning av samfällt markområde, byautvecklingsplan, bidragsanhållan och övriga ärenden. 

ÖSTERHANKMO / HEMFJÄRDENS INVALLNINGSFÖRETAG

Intressenterna kallas till bolagsstämma måndag 26.3. kl 19.30 i Byagården. Vid stämman behandlas i 14§ i bolagsordningen nämnda ärenden samt övriga på föredragningslistan upptagna ärenden. 

PILKTÄVLING VID KASTET

VUFs årliga pilktävling genomfördes i strålande väder sö 4.3. Många hade sökt sig till Kastet för att njuta av vårsolen på isen och prova fiskelyckan. Tävlingen avgjordes enligt den största fisken och resultaten blev följande:

1. Markus Råback 395g

2. Britt Lövholm 267g 

3. Casper Kvist 225g 

Infomöte om byautveckling i Västerhankmo 24.1.
Intresset för byaprojektet var synnerligen stort, över 80 personer deltog på informations- och diskussionsmötet vid Bjärji.

Händelsearkiv 2008

JULFEST I VÄSTERHANKMO 27.12.

Västerhankmo UF ordnar JULFEST vid UF-lokalen, Bjärji lördagen den 27.12 2008 kl. 19:30-01:30. På programmet står ett ”heimlaga” sketchprogram som följs av dans till tonerna av Gents.

Kom till Bjärji och koppla av efter julstressen och avnjut den traditionella julfestsglöggen!
Inträde Vuxna:15€  Barn(6-15 år):10€

JULFEST I ÖSTERHANKMO 3.1.

Julfest i Österhankmo Uf 3.1.2009 kl. 20.00-. Heimlaga program och dans till Lördagsgänget. Lotteri. Kaffe och kaka ingår i priset på 15 euro (under 12 år gratis).

Hjärtligt välkomna och fira julfest i byn med oss.

”VÄLKOMSTPAKET” OCH INFO ÅT NYINFLYTTARE

Utvecklingsgruppen har nyligen besökt nya inflyttare (tot. 17 hushåll !) i Hankmo byarna. Inflyttarna har fått blommor som Marthaföreningarna har ordnat, Hankmokatalog har delats ut och så har vi diskuterat aktuella saker och lokala aktiviteter. 

UTVECKLINGSGRUPPEN FÖR HANKMO BYAR, MÖTE 18.12.

Utvecklingsgruppen samlas nästa gång 18.12. kl. 18.30 vid Hankmo skola. Vem som helst får gärna komma med olika utvecklingsförslag och ideér, det är bara att kontakta någon av gruppens medlemmar.

Utvecklingsgruppen består av 3 personer från vardera by. Från Västerhankmo är det Stefan Råback (sammankallare), Tor-Erik Asplund och Anna-Lisa Sundvik samt från Österhankmo Henrik Westerback, Anita Sundman och Kent Wiklund.

HÄMTAT SAND FRÅN TÄRNGRUND UNDER 2008?

Den som hämtat sand från Tärngrund meddela Folke Söderberg tel. 0500 167185 eller e-post info@hamec.fi

UTVECKLINGSGRUPPEN I HANKMO BYAR

Efter att vårt byautvecklingsprojekt tog slut bildades en utvecklingsgrupp som fortsätter att jobba i talkoanda. Utvecklingsgruppen består av 3 personer från vardera by. Från Västerhankmo är det Stefan Råback (sammankallare), Tor-Erik Asplund och Anna-Lisa Sundvik samt från Österhankmo Henrik Westerback, Anita Sundman och Kent Wiklund. Kom gärna med förslag åt oss på vad som kunde bli ännu bättre i Hankmo-området!

VÅRA REPRESENTANTER I KOMMUNALPOLITIKEN

Fram till slutet av 2008 har Henrik Westerback från Österhankmo och Mikael Melin från Västerhankmo varit fullmäktigemedlemmar. I höstens kommunalval invaldes Henrik Westerback in på nytt och som ny Västerhankmokandidat Birger Enholm. Vi tackar Mikael för den mångåriga insatsen i kommunalpolitiken!

HANKMO IF:S POJKAR VANN JUNIORCUPEN I INNEBANDY

Hankmo IF ställde upp med ett lag i Juniorcupen i innebandy i Vörå 14.12, pojkar under 13 år. Spelet fungerade fint under ledning av tränaren Jakob Asplund och laget vann cupen. Laget bestod av Max Näsman, Markus Näsman, Dennis Bergfors, Viktor Öling, Benjamin Nykvist, Jonathan Mård, Kenneth Örn, Joakim Nyman och Niclas Henriksson. Några Hankmopojkar från samma träningsgrupp deltog i samma turnering i Kuffens lag.

HANKMO SKOLA VANN INNEBANDYTURNERING

Hankmo skola vann guld i innebandyturneringen 12.11.2008. Kolla skolans hemsidor eller kolla foton här.

KOM OCH DISKUTERA MED HANKMOKANDIDATERNA I KOMMUNALVALET

Diskussionstillfälle inför kommunalvalet! Kom och diskutera med kandidaterna från Hankmo byarna:
Birger Enholm och Henrik Westerback. Plats och tid: Hembygdsgården i Västerhankmo (Gamla Skolan)
tisdagen den 21.10 2008 kl. 19.00.

UF ORDNAR HÖSTKVÄLL MED PROGRAM I ÖSTERHANKMO 31.10.

Österhankmo Uf kommer att ordna en Höstkväll fredagen den 31.10.08 kl. 19.00. Vi börjar med mat (köttbullar, knackkorv, sallader, bröd, ost, kex och matdryck).

LASSE ERIKSSON  med kompanjon kommer att uppträda från 20.00. I pausen serveras kaffe med kaka. Efter att Lasse sjungit/sketchat (2×45 min) klart fortsätter vi med lotteri och andra roliga programinslag. Ingen dans men musik kommer nog att ljuda.

Inträde inkl det ovannämnda: 16 euro. Barn under 12 år gratis. Anmäl senast 26.10 till ulrika.nabb@netikka.fi eller ring Per kl 18-20 på 050-5633878. Varmt välkommen på en garanterat trevlig kväll!

(Inget Öppet Hus denna kväll)

TALKON PÅ KOMMANDE VID SNÄRÖIRAN

Västerhankmo samfällighet kommer inom ca 2 veckor (kring 10.10) att få beslut från TE-centralen gällande biotopvårdavtalet på Snäröiran. Eftersom hösten trycker på med kommande älgjakt m.m. så har vi fått muntligt besked att kunna inleda röjningsarbeten redan innan det formella beslutet.

Ifjol fixades närmast simstrandsområdet på talko, men nu fortsätter arbetet enligt den uppgjorda vård- och användningsplanen och biotopvårdavtalet. Tanken är att Västerhankmo UF skall axla ansvaret gällande skogsröjningsarbeten och genom utfört arbete kunna få in medel för den egna verksamheten. På detta sätt gagnas alla parter och vi hoppas att byborna ställer aktivt upp på de kommande talkotillfällen!

Första talkot hölls sö 5.10. då 15 aktiva sågare och riseldare trotsade regnet och satte igång med arbetet.

Fortsättning följde sö 12.10. med en mindre grupp som koncentrerade sig på bottenröjning inför kommande gallring i vinter. 

Arbetet fortsätter under hösten med några tillfällen, boka preliminärt söndagseftermiddagarna för detta!

Närmare information fås av UF ordförande Jakob Asplund samt av Tor-Erik Asplund och Stefan Råback.

ÖPPET HUS VID ÖSTERHANKMO UF

Öppet hus hålls vid Österhankmo UF på fredagar enligt följande:

Åk 1-3 kl 18-20.30
Åk 4-6 kl 18-23.00
Åk 7-8 kl 20-23.00.

För att alla skall trivas och känna sig trygga vill vi att:

-man vistas i Uf-lokalen eller på dess gårdsplan

-innebandy spelas ENDAST med mjuka bollar

-alla hjälper till att städa efter sig innan de åker hem

-vid problem kontaktas föräldrarna

Sanna-Maria och Anna kommer att dra olika program denna höst. Bl. a. Innebandy- turnering, pidro/spelkväll, filmkvällar, teater och mycket annat.

Till Österhankmo Uf skulle det behövas en extra Öppet hus ledare. Den som är intresserad kan anmäla sig till ulrika.nabb@netikka.fi eller ringa 050-4605656.

DANSKURS VID VÄSTERHANKMO UF

Till kännedom:
Med anledning av osäkerheten kring Kvevlax UFs framtid har Korsholms medborgarinstitut beslutat att flytta sin Fusku/Tango-danskurs till Västerhankmo UF istället. Kursen startar onsdagen 24.9 kl.18:45 och fortsätter som följer:
Sön. 28.9 kl. 14-16.30.
Ons. 1.10 kl 18.45-21.15
Sön. 5.10 kl. 14-16.30

Förhandsanmälningar är redan gjorda, men ännu ryms det med mera folk!

Välkomna!

VUF/Styrelsen

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENINGS MÖTE 23.9.

Västerhankmo Marthaförening har träff vid Gamla skolan tisdag 23.9. kl. 19.00.

INNEBANDY I HANKMO SKOLA

Innebandy för årskurser 5-7 ordnas i skolans gymnastiksal. Börjar måndagen 22.9. kl. 18.30-20.00. Ledare Jakob Asplund.

FÖRENINGSHUSETS DAG – ÖPPET HUS VID VÄSTERHANKMO UF SÖ 14.9.

Västerhankmo UF uppmärksammar föreningshusets dag 12-14.9 genom ett öppet hus vid UF lokalen söndagen den 14.9. Kom till bjärji och ät våfflor, gå naturstig, spela volleyboll, skjut med luftgevär samt delta i andra roliga aktiviteter. Dörrarna är öppna kl 16-19.

HANKMO  IDROTTSFÖRENINGS FRIIDROTTSTÄVLING FRE 12.9.                
Friidrottstävling i mångkamp fredagen den 12 september 2008 kl. 18.15 på sportplanen i V-hankmo. 
GRENAR:
FLICKOR/POJKAR 5 ÅR  (  – 2003)
BOLLKASTNING, LÖPNING 40 M, LÄNGD

FLICKOR/POJKAR 7 ÅR ( 2001 – 2002)
BOLLKASTNING, LÖPNING 40 M, LÄNGD

FLICKOR/POJKAR 9 ÅR ( 1999-2000)
TURBOSPJUT, LÖPNING 60 M, LÄNGD

FLICKOR/POJKAR 11 ÅR ( 1997-1998)
KULA, LÖPNING 60 M, HÖJD

FLICKOR/POJKAR 13 ÅR (1995-1996)
KULA, LÖPNING 60 M, HÖJD

FLICKOR/POJKAR 15 ÅR (1993-1994)
KULA, LÖPNING 60 M, HÖJD

FLICKOR/POJKAR 16 – 20 ÅR (1988-1992)
KULA. LÖPNING 60 M, HÖJD


Resultaten från alla grenarna sammanräknas. Alla deltagare får pokaler.

Anmälan om deltagande via e-post kjell.sand@vacon.com,
SMS till  040-8371190 (namn och födelseår)  eller på platsen kl. 17.45-18.00.
Servering av kaffe, lemonad, grisar och varm korv.

KOLLA RESULTATEN via denna länk!

HANKMO ÄLGJAKTLAG – JAKTMÖTE 10.9.

Hankmo Älgjaktlag håller jaktmöte vid slakthuset onsdagen 10.9. kl. 18.30. Anmälan till årets jakt.

NOMINERINGSMÖTE 2.9. I BYAGÅRDEN INFÖR DET KOMMANDE KOMMUNALVALET I HÖST

Kvevlax lokalavdelning av SFP anordnar tisdag kväll den 2.9.2008 kl. 19.00 ett kandidatnomineringsmöte i Österhankmo, samt informerar om aktuell kommunalpolitik i Korsholm, Stig Beijar och Hans Nyholm samt
Henrik Westerback medverkar.

Kom och säg din åsikt, fråga om aktuella saker, och varför inte, ställ upp som partikandidat i kommunalvalet från Österhankmo!

Kaffeservering!

KOM MED I JULFESTTEATERN I VÄSTERHANKMO

Västerhankmo UF söker teaterförmågor till julfestteatern. Intresserad? Tag då kontakt med Jakob Asplund, tel.050-3457574.

FRIIDROTTSSKOLAN STARTAR 14.8!

Nu är vi på gång igen!!

Startskottet för Hankmo IF:s friidrottsskola går torsdagen den 14 aug. kl. 18.30. Kom till sportplanen vid Hankmo lågstadium för att leka, friidrotta och ha roligt tillsammans med oss i ca 1,5 timmar. Fortsättning följer på torsdagskvällarna 28.8. och 4.9. samma tid. Vi avslutar säsongen med en friidrottstävling, återkommer med tidpunkt senare.

                                       Ledarna

SOMMARAUKTION I ÖSTERHANKMO 9.8.

Sommarauktion ordnas vid Österhankmo Uf den 9.8 kl 10.00.

Möbler, både antikt och bättre begagnat. Jordbruksredskap. Visning en timme före från kl. 9.00. Servering. Kontant betalning.

Arrangörer Österhankmo Uf/ Hf. Kontaktperson Ulrika Nabb tel 050-4605656 el. ulrika.nabb@netikka.fi

HANKMO ÄLGJAKTLAG – SKYTTETRÄNING VID STENTRÄSKET ONSDAG 6.8., OBS! DEN NYA TIDPUNKTEN!

Hankmo älgjaktlag har reserverat skyttebanan vid Stenträsket onsdagen den 6.8. fr.o.m. kl. 17.00-. Tidpunkten har alltså ändrat från söndagen 2.8. pga åsknedslag vid skytbanans anläggningar.

ÖSTERHANKMO JAKTKLUBB HAR JAKTMÖTE 3.8.

Österhankmo Jaktklubb r.f. håller jaktmöte vid grillkåtan söndagen den 3.8. kl. 19.00.

STRANDDAG I ÖSTERHANKMO 20.7.

Österhankmo Hf/Uf och Hankmo IF ordnar en stranddag på söndagen den 20.7 kl 14.00 vid Österhankmo simstrand.

Man kan färdigt anmäla volleyboll/fotbollslag på 4-6 personer till Maria Kulla senast den 17.7.2008 via soren.kulla@agrolink.fi. Lagen kan ju t.ex. bestå av folk vägvis, gårdsgrupper eller föreningar. Ingen tävling, alla kan vara med. Årets Österhankmo krank utses. Naturstig och korvgrillning utlovas också. Väderreservation.

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENINGS SOMMARRESA 8.7.

Dagsresan med buss innehåller intressanta besöksmål i Kortesjärvi och Larsmo, kolla närmare i bilagan nedan!

Sommarresan_2008.doc

ÅTGÄRDER PÅ SNÄRÖIRAN

Västerhankmo samfällighet har inlämnat ansökan om vårdbiotopavtal gällande Snäröiran till Österbottens TE-central. Ärendet väntar som bäst på ett par utlåtanden innan beslut kan tas. 

Vi har även beviljats stöd från Kvevlax sparbank till investeringar i bord och bänkar, vilket tillsammans med samfällighetens stödbeslut ger möjlighet till anskaffningar redan i sommar. Enligt planen får vi leverans av Vörå Norrtimber veckan efter midsommar och då skall vi på talko frakta och lägga upp ”grilltaket” vid den östra simstranden.

Monteringen skedde av en mindre talkogrupp under några kvällar i början av juli. Vi hoppas att satsningen ökar trivsamheten på Snäröiran och simstranden! Vi önskar också att alla städar efter sig och ser till att konstruktionen hålls i fint skick.

Samfälligheten har även beställt mera material till bord och bänkar, vilka kommer att fraktas ut under vintern. Då skall vi även på plats såga grova granar till skivor för bänkarna och borden. 

ROLLSPELSFÖRENINGEN ELORIA ORDNAR LAJV PÅ SNÄRÖIRAN I JULI

Eloria är en svenskspråkig rollspelsförening med verksamhet i Österbotten. Föreningen grundades 2003 och har idag ungefär 30 medlemmar. Läs mera via denna länk.

DISKUSSION INFÖR HÖSTENS KOMMUNALVAL I VÄSTERHANKMO 24.6.

Västerhankmobor

Kom och diskutera aktuella frågor inför höstens kommunalval. Stig Beijar, ordförande för SFP Kvevlax lokalavdelning, medverkar. Servering.

Plats och tid: Hembygdsgården i Västerhankmo, tisdagen den 24.6. kl. 19.00.

SFP Kvevlax lokalavdelning

MINNESFEST 22.6 FÖR LANDSTIGNINGEN I ÖSTERHANKMO 200 ÅR SEDAN 

HÄNDELSER I HANKMO FÖR 200 ÅR SEDAN – FINSKA KRIGET 1808-1809

I år blir det 200 år sedan Finska kriget startade. Krigsutbrottet skedde på morgonen den 21.2.1808 då ryska trupper översteg svenska gränsen i sydöstra Finland utan krigsförklaring. Midsommaren 1808 hamnade Hankmo under några dagar i händelsernas centrum när en svensk undsättningsexpedition landsteg i  Österhankmo. Översten och generaladjutanten Johan Bergenstråhle ledde expeditionen på ca. 1100 man från Sverige.  Avsikten med undsättningsexpeditionen var att erövra Vasa från ryssarna samt agera i fiendens rygg.

Midsommar annandag 2008 kommer Hankmo att uppmärksamma 200 årsminnet av landstigningen och striderna i Vasa. En minnessten avtäcks vid Kalkmagasinbryggan i Österhankmo och därefter blir det samling i ungdomslokalen med mat, kaffe och tal av Nils-Erik Nykvist. En minnesutställning med befintligt, digert  material över kriget på lokalnivå har sammanställts och kommer att visas under sommaren i uf-lokalen. Lokalhistoriskt blir det här ett unikt tillfälle för intresserade att bekanta sig med både kända och okända fakta om krigshändelserna i Vasatrakten för 200 år sedan.

TALKO I ÖSTERHANKMO 16.6.

16.6 kl. 18.00 ordnas talko vid Österhankmo Hf/Uf inför sommarfesten samma vecka. Städning, diskning etc. Kom med!

Vi undersöker från ungdomsföreningen om det skulle finnas intresse för en sommarauktion av möbler och andra föremål man inte har plats för, (gärna antika saker). Vi har planer på att ordna en auktion, men vill på förhand veta om det finns ett behov. Kontakta Ulrika på 050-4605656 el ulrika.nabb@netikka.fi ifall du har något till salu. Priset och inkomsten får du själv bestämma och inkassera. Vi på Uf tar en liten ”förmedlingsavgift” för ordnandet av tillställningen. Meddela mig före 16.6.

HANKMO IF SJUNDE BLAND 47 LAG I ÅRETS WEST COAST RACE !

Hankmo IF deltog i West Coast Race senaste lördag 14.6.2008. 47stycken lag deltog i årets upplaga av West Coast Race med start i Nykarleby och målgång på Vasa torg. Hankmo IF deltog i år med ett ungt gäng löpare, sex stycken i åldern 13-18 år och av lagets totalt 13 löpare var åtta stycken debutanter i Hankmos lag i detta sammanhang. Lagets insats och placering infriade och t.o.m. överträffade våra förväntningar. Hankmo IF placerade sig som bästa Korsholms lag på en sjunde plats i öppna klassen med tiden 6.39.58. Stafettlaget riktar ett stort tack till Tages Taxi som ordnade med skjuts för laget!

BÅTBESIKTNING VID KASTET 10.6.

Västerhankmo hamnförening och Petsmo Båtklubb ordnar båtbesiktning vid Kastet tisdagen 10.6. kl. 18.00. Närmare info ges av Anders Näsman, 0500 364131.

FOTBOLL I HANKMO
Hankmo och Petsmo ungdomarna (16 – 21 år) har bildat ett fotbollslag som skall delta i Korsholms Fotis. Team HP har sin första match som samtidigt också är hemmamatch sönd. 8.6 kl.18.00. Kom till sportplan vid Hankmo skola och heja på laget, de behöver vårt stöd.
Matchprogrammet finns på byarnas anslagstavlor.

HANKMOLOPPET 6.6.2008

Hankmo IF:s årliga terränglöpningslopp går av stapeln fredagen den 6 juni kl.19.00 med start på sportplan i Västerhankmo.

Klasser:Under 14 år (f.1994), under 18 år (f.1990), allmän och tidlös 7 km.
Allmän 11,5 km. Dam och herr.

TALKO I ÖSTERHANKMO 27.5.

27.5 kl 18.00 talko vid Österhankmo Hf/Uf. Vedklyvning, snickeriarbeten, målning, grusarbete och klippning av bordsdukar står på agendan.

Alla krafter behövs! Ta med arbetshandskar, sax, spade,verktyg så bjuder vi på kaffe med dopp. Välkommen.

VÅRKONSERT I ÖSTERHANKMO 23.5.

Fredagen den 23.5 kl 19.00 uppträder Maximus Kören under ledning av Peter Sjöblom i Österhankmo UF-lokal.

Solosång ackompangerat av Bo-Anders Sandström på klassisk gitarr.

Kaffe och allsång. Välkommen!

VÄSTERHANKMO BYS SAMFÄLLIGHET OCH VÄSTERHANKMO FISKELAG SAMMANSLÅS – FÖRRÄTTNING 16.5.

Västerhankmo Bys Samfällighet och Västerhankmo fiskelag sammanslås genom lantmäteriförrättning som hålls fredagen 16.5. kl.9.00 i Västerhankmo UF-lokal. Omedelbart därefter hålls delägarstämma. Alla mantalsägare får personlig kallelse till förrättningen och delägarstämman i posten.

CAFE KORSHOLM I HANKMO 7.5.

Cafe Korsholm hålls vid Hankmo skola onsdagen 7.5. kl. 18.30-20.00. På plats finns bl.a. kommunfullmäktiges ordförande Monica Sirén-Aura, kommunstyrelsens ordförande Michael Luther, kommundirektör Rurik Ahlberg, utvecklingschef Katarina Heikius samt medlemmar i kommunstyrelsen och -fullmäktige. Programmet inleds redan kl.16.30 med ett skilt informationstillfälle åt kommunledningen. Då tar vi en rundtur i Hankmo byarna med Tages Taxi och bekantar oss med aktuella lokala ärenden.

Själva Cafe Korsholm är riktat till lokalbefolkningen och målet är att få en livlig dialog med kommunen ur Hankmo-perspektiv. Alla Hankmobor bjuds nu med på träffen!

HANKMO IF – LÖPTRÄNING

Löpträning inför kommande Korsholmsstafetten, Hankmoloppet och West Coast Race startar tisdagen den 29.4  kl.19.00. Samling vid Hankmo skola. Alla oberoende av ålder som är intresserade av att springa kom med.

STÄDDAG I VÄSTERHANKMO 26.4.

Traditionell städdag längs vägarna i Västerhankmo lördagen den 26.04. kl 9.00 – 11.00.
Servering 
ordnas som tidigare vid Alf o. Inga Näsman samt vid Hembygdsgården. Eidisbackvägens grupp samlas vid rinken. Alla med!

RADHUSBYGGET BOSTADS AB KORSHOLM LAPPSUNDET FRAMSKRIDER ENLIGT TIDTABELL – LÄS OM AKTUELLA BYGGNADSSKEDET 23.4. HÄR UNDER!

Elhuvudcentralen är uppmonterad samt gruppcentralerna i lägenheterna. Elkablarna är dragna. Av elarbetet på insidan återstår endast inkopplingen av alla uttag och brytare.
Spackling, slipning, målning och tapetsering pågår för fullt.
I våtutrymmena är kakel på väggarna och i bastun är panelen färdigt spikad. Vi väntar på att golven skall torka så mycket att golvplattorna kan börja läggas.
Golven i de övriga utrymmena är lite för fuktiga för att kunna lägga dit laminaten.
Uppmonteringen av det första köket har börjat. Två kök levereras ännu under april månad.
Brädningen av ytterväggarna har påbörjats. Det går åt 6,5 kilometer bräder och 6,5 kilometer ribbor. Byggjobbarna har nog något att bita i innan allt är uppspikat.
Minireningsverket skall i dagarna grävas ner och sedan inkopplas.

ÖSTERHANKMO UF – TALKO 23.4.

Österhankmo UF håller talko onsdagen 23.4. Alla frivilla krafter behövs för vedtalko, kapning och klyvning samt andra snickeriarbetenRäfsning och städning står även på programmet. Så ta med handskar, räfsa och gott humör!

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING – TRÄFF 21.4.

Västerhankmo Marthaförening har träff på ”Bjärji” måndagen den 21 april kl. 18.00. Vi bakar rågbröd och sen avnjuter vi det färska brödet med hemkärnat smör. Välkommen!

NAMNLISTA PÅ BEVARANDE AV SKOLKÖK ÖVERLÅTS 16.4.

Insamlingen av namn för bevarande av vårt lokala skolkök i Hankmo resulterade i jämnt 500 namn. Många andra byar i kommunen har också varit aktiva i ärendet och namnlistor överlåts till fastighetsnämnden i början av mötet den 16.4. kl. 16.30 vid ämbetshuset. Agneta Nykvist kommer att överlåta vår lista, men alla som vill medverka i sammanhanget får gärna göra sällskap med henne!

Direktionerna för Hankmo, Petsmo och Kuni-Vassor skolor har redan tidigare inlämnat en gemensam skrivelse till kommunen i ärendet.

HANKMO ÄLGJAKTLAG – MÖTE 13.4.

Hankmo Älgjaktlag kallar alla delägare till möte vid slakthuset den 13.4.08 kl 13.00 angående utbyggnad av slakterihuset. 

Älgskytteträning hålls 3.8.08 kl 15.00 vid Stenträskets skjutbana.

NORRFJÄRDS ENSKILDA VÄG –   ÅRSSTÄMMA 28.3.

Delägarna i Norrfjärds enskilda väg kallas till årsstämma som hålles i Västerhankmo Gamla skola fred. 28.3.08 kl 19.00. På stämman behandlas i LEV §64 och 65 nämnda ärenden. Uppgifter om enhetslängden kan fås hos Bengt Sandberg.                                      Västerhankmo 13.3.2008. Vägbestyrelsen. 

EIDISBACKVÄGENS VÄGLAG –      ÅRSMÖTE 27.3.
Årsmöte i Hankmo skola torsdagen 27.3.2008 kl. 19.00. På mötet behandlas i LEV § 64 nämnda ärenden samt styrelsens förslag till ny enhetslängd.                    Västerhankmo 14.3.2008.                  Styrelsen

ÖSTERHANKMO FISKARGILLE –        ÅRSMÖTE 26.3.

Österhankmo Fiskargille håller årsmöte den 26.3.2008 kl. 18.30 i Byagården.

Före årsmötesförhandlingarna serveras kaffe.

Styrelsen

VÄSTERHANKMO FISKELAG –         ÅRSSTÄMMA 26.3.

Västerhankmo fiskelag håller ordinarie årsstämma onsdagen 26.3.2008 kl.19.00 i Gamla skolan /Hembygdsgården. På stämman behandlas stadgeenliga ärenden och bl.a. fiskutplantering samt vattenvårdsåtgärder i Kastbälgen.
Västerhankmo 14.3.2008.

VÄSTERHANKMO UF – PÅSKFEST VID BJÄRJI 22.3.

Västerhankmo UF välkomnar alla på
påskfest till Bjärji lö.22.3 kl. 19:30.
Vi börjar kvällen med sketchprogram och pizza. Påskbrasan tänds ca.21:00 

ÖSTERHANKMO UF -PÅSKBRASA 22.3.

Den 22.3 påsklördag tänder vi påskbrasan kl. 20.00. Korvgrillning, frågesport och kaffe utlovas som traditionellt program. Alla barn som ritar en teckning får ett chokladägg! Välkommna!

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – ÅRSSTÄMMA 18.3.

Delägarna i Västerhankmo bys samfälligheter kallas till ordinarie delägarstämma tisdagen den 18.3.2008 kl. 19.00 i Västerhankmo uf-lokal. På stämman behandlas de i § 9 i stadgarna omnämnda ärendena samt:
Anhållan om byte av arrendator för samfällda villatomter i Storbergsviken samt på Svartbådan nr RA 3, byautvecklingsplan, bidragsanhållan och övriga ärenden.
Västerhankmo 17.2.2008                 Styrelsen 

HANKMO IF – ÅRSMÖTE 16.3.

Hankmo IF håller årsmöte söndag 16.3.2008 kl. 19.00 på Gamla skolan i Västerhankmo. Stadgeenliga ärenden. Välkommen!
Styrelsen

SKIDCUP  2008

Hankmo IF anordnar en skidcup med tre deltävlingar. Placeringen i de två bästa deltävlingarna räknas.

Onsdagen 5 mars kl. 18.30     Västerhankmo ungdomslokal
Söndagen 9 mars kl. 16.30     Österhankmo byagård
Torsdagen 13 mars kl. 18.30  OBS! Platsen ändrad till skidspåret i Kvevlax, samma tid som förr

KLASSER
Flickor / Pojkar   6 år(2002-   ) ca  0,8 km
Flickor / Pojkar   8 år(2001-00) ca  0,8 km
Flickor / Pojkar 10 år(1999-98) ca  1,5 km
Flickor / Pojkar 12 år(1997-96) ca  3 km
Flickor / Pojkar 14 år(1995-94) ca  3 km
Flickor / Pojkar 16 år(1993-92) ca  5 km

Anmälan på platsen senast 15 min. före ovangivna tider, SMS till 050-3318154 eller e-post alf.asplund@netikka.fi (namn och födelseår)

Alla som deltagit i två deltävlingar får pokaler. Prisutdelning sker i samband med sista deltävlingen.

Försäljning av varm korv.

ÖSTERHANKMO SMF –     DELÄGARSTÄMMA 10.3.

Delägarna i Österhankmo samfällda vatten- och markområden kallas härmed till ordinarie delägarstämma i byagården måndag 10.3.2008 kl 19.00 för att besluta om de i § 9 nämnda ärenden samt därtill:

– försäljning av markområde

– beviljande av fullmakt åt styrelsen att utbjuda markområden till försäljning

– beviljande av bidrag enligt inkomna anhållanden

– information om byaplaneringen

– behandling av övriga ärenden

Delägares frånvaro utgör inget hinder för beslut i nämnda ärenden.

Kaffeservering, välkomna!

Österhankmo 24.2.2008 Sysslomännen

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING – MÖTE 10.3.

Västerhankmo Marthaförening har träff hos Liselott Sundvik måndagen den 10 mars kl. 19.00. Kvällens tema är sockstickning. Välkommen!
 

VÄSTERHANKMO HAMNFÖRENING – ÅRSMÖTE 28.2.

Västerhankmo hamnförening rf har årsmöte den 28 februari 2008 kl. 19.00 i Västerhankmo uf-lokal. Stadgeenliga ärenden. Styrelsen

4H VERKSAMHET VID HANKMO SKOLA

Korsholms 4H har kursverksamhet vid skolan under våren, närmare bestämt 31.1, 14.2, 6.3, 20.3, 3.4 och 17.4. Tiden är kl. 14.30-16.30 på torsdagar. Som kursledare fungerar Sofia Friberg. Deltagaravgift för medlemmar 24€ och icke-medlemmar 27€.

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET SÄLJER VED/FLISVIRKE

Virket finns vid väg vid Hanklotgrunden, ca 55 km från Lappsund. Virket är delvis rätt grovt och består främst av torra granar. Virkespartiet omfattar sammanlagt 27 fast-m3 och säljes i ett parti.

Skriftliga anbud inlämnas till ordförande Folke Söderberg senast den 5.3.2008. Uppge pris per fast-m3 inkl.moms.

Tilläggsinfo: Folke Söderberg, 0500 167185.

BYAUTVECKLINGSPROJEKTETS STYRGRUPPSMÖTE 27.2.

Byautvecklingsprojektets sista officiella styrgruppsmöte hålls vid Hankmo skola 27.2. kl. 18.00. Då behandlas även byaplanen 2008-2013, om du har synpunkter gällande framtida utvecklingsbehov i Hankmo, kan du gärna kontakta Stefan Råback, tel. 050 5902525.

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 26.2.

Västerhankmo hembygdsförening rf. håller årsmöte i Hembygdsgården/ Gamlaskolan tisdagen den 26 februari 2008 kl. 19.00. Stadgeenliga ärenden, samt övriga på mötet väckta ärenden.
Kvällens gäst redaktör Bertel Nygård. Allmänheten Välkommen.

MÅNGA BESÖK PÅ HANKMO.NET!

Vi har tagit i bruk Google Analytics fr.o.m. 21.2.2008. Analysverktyget ger intressanta besökaruppgifter gällande vår hemsida. Bara under fredagen 22.2 hade vi 53 unika besökare, söndagens motsvarande siffra var 67! Den geografiska spridningen är också intressant, bl.a. ca 10% kommer från Sverige! 

HÄNDELSER I HANKMO FÖR 200 ÅR SEDAN – FINSKA KRIGET 1808-1809

I år blir det 200 år sedan Finska kriget startade. Krigsutbrottet skedde på morgonen den 21.2.1808 då ryska trupper översteg svenska gränsen i sydöstra Finland utan krigsförklaring. Midsommaren 1808 hamnade Hankmo under några dagar i händelsernas centrum när en svensk undsättningsexpedition landsteg i  Österhankmo. Översten och generaladjutanten Johan Bergenstråhle ledde expeditionen på ca. 1100 man från Sverige.  Avsikten med undsättningsexpeditionen var att erövra Vasa från ryssarna samt agera i fiendens rygg.

Midsommar annandag 2008 kommer Hankmo att uppmärksamma 200 årsminnet av landstigningen och striderna i Vasa. En minnessten avtäcks vid Kalkmagasinbryggan i Österhankmo och därefter blir det samling i ungdomslokalen med mat, kaffe och tal av Nils-Erik Nykvist. En minnesutställning med befintligt, digert  material över kriget på lokalnivå har sammanställts och kommer att visas under sommaren i uf-lokalen. Lokalhistoriskt blir det här ett unikt tillfälle för intresserade att bekanta sig med både kända och okända fakta om krigshändelserna i Vasatrakten för 200 år sedan.
Klicka här så kan du läsa mera om landstigningen i Österhankmo! Materialet finns samlat under Hankmo byars historia.

ÖSTERHANKMO UF/HF:s ÅRSMÖTE 18.2

Österhankmo uf / hf håller årsmöte måndagen den 18 februari kl. 18.30 i uf-lokalen.Vi bjuder på kaffe och bulle.
Alla hjärtligt välkomna!

VÄSTERHANKMO UF:s ÅRSMÖTE 17.2.

Västerhankmo UF håller årsmöte vid Bjärji
sön. 17.2 2008 kl.16.00. Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Välkomna!

RADHUSBYGGET BOSTADS AB KORSHOLM LAPPSUNDET FRAMSKRIDER ENLIGT TIDTABELL-TAKLAGSFEST 8.2. KL 14.00

Vädret har varit ypperligt för både byggnadsarbetarna och bygget.
Byggnadsarbetarna håller nu till på insidan. Väggarna mellan lägenheterna spikas upp. Ytterväggarna och taken isoleras. Fönster och dörrar sätts på plats. Ventilationsrören och elinstallationerna dras i lägenheterna.
I B-huset har byggvärme varit på sen julen för att torka upp betongplattan. När den torkat plockas styroxskivor ut och ovanpå dem golvvärmeslingorna varefter slutliga golvet gjutes.

El-huvudcentralen borde komma inom några veckor och då kan inkopplingen av de otaligt många elkablarna göras.
Offertförfrågan på köksinredning, skrubbar och köksmaskiner pågår för tillfället.
Som ni kan förstå av ovanstående text är det liv och rörelse i Lappsundet.

ÖJSKATAN I GLOBALA UPPVÄRMNINGEN 25.1.2008!

Vi har fått uppleva en speciell vinter. Nedan en bild från Öjskatan från fredagen 25.1. då en svanfamilj simmade utanför fastlandet. Det var en upplevelse att kasta med kastspö, tyvärr inget napp! 

FINA SKIDSPÅR I HANKMO, SITUATIONSRAPPORT FRÅN ”SKIDTEAMET” VID HANKMO IF

Skoteruppkörda skidspår från Västerhankmo nu i toppskick. Start t.ex. från

– skolan

SHOPPINGRESA TILL TUURI

En utflykt och shoppingresa ordnas med Oravais Trafik till bröderna Keskinen i Tuuri, lördagen den 23 februari. Pris 10€. Start kl. 7.30 i Västerhankmo, via Petsmo till Kvevlax 7.45 och fortsättning via Vallvik och Kuni mot Vörå. Anmälan till Stig Sundvik, te. 3467661, före 20 februari. 

4H VERKSAMHET VID HANKMO SKOLA

Korsholms 4H har kursverksamhet vid skolan under våren, närmare bestämt 31.1, 14.2, 6.3, 20.3, 3.4 och 17.4. Tiden är kl. 14.30-16.30 på torsdagar. Som kursledare fungerar Sofia Friberg. Deltagaravgift för medlemmar 24€ och icke-medlemmar 27€.

SKRINNSKOVÄSSNING

Vässning av skrinnskor fred. 1.2.2008  från kl.18.00 vid Hankmo skola. Hankmo IF:s redskapsutrymme i uthuset. Vässningen kostar 3 €/par (jämna pengar).
 

VÄSTERHANKMOMARTHORNAS ÅRSMÖTE 4.2., OBS! ÄNDRAD MÖTESPLATS!

Västerhankmo Marthaförening rf. håller årsmöte måndagen den 4 februari 2008  kl. 18.30. OBS! Mötet hålls hos Karin Sand, Ö.hankmovägen 41,  (inte hos Margareta Näsman som tidigare meddelats). Stadgeändring och stadgeenliga ärenden. Alla hjärtligt välkomna!

VÄSTERHANKMO JAKTVÅRDSKLUBB HÅLLER ÅRSMÖTE 22.1.

Jaktvårdsklubbens årsmöte hålls 22.1. kl. 18.00 vid Västerhankmo Uf-lokal. Stadgeenliga ärenden. Fångstlistor medtages.

KVINNOR OCH KEMIKALIER

-TEMAKVÄLL I ÖSTERHANKMO 17.1.08

Kom till Österhankmo Byagård på temakväll 17 januari kl 18.30.
Camilla Sederholm från Marthaförbundet håller föredrag om ”Kvinnor och kemikalier”.Vi bjuder på kaffe!
Lotteri!
Alla varmt välkomna!
arr. Marthorna i Österhankmo

ISHOCKEYRINKEN ÄR I BRUK

Efter trög start på vintern har rinken nu kunnat vattnas så vi har fått is. Rinken har nu nått succe bland barnen och skolan och dagis kan också idrotta ute. 

Händelsearkiv 2009

JULFEST I VÄSTERHANKMO 19.12.

Välkomna på JULFEST till Bjärji
lö.19.12 kl. 20-02.
Gästspel av Maxmorevyn med Jakob Nylund och Alfred Backa (känd från KARA-TV). Dans till tonerna av Gents. Servering och lotteri
Pris: Vuxna 15€, Barn 6-15 10€

HANKMO IF – SKRIDSKOVÄSSNING

Skridskovässning måndag 28.12 kl. 18.00-19.30 hos Alf Asplund Lundevägen 24.
Vässningen kostar 3 € /par.

HANKMO VÄGGKALENDER 2010

Hankmo byar är med i Aktion Österbottens fina väggkalender 2010. Som Årets By 2009 har vi 2 månader, januari och april, kolla januarisidan här invid! Flera av våra lokala företag är med i samarbetet, tack för det! Vi har i Hankmo valt att marknadsföra kalendern endast via mail och hemsidan, den säljs till självkostnadspriset för 2€/st. Vi hoppas på många beställningar, den kan ju också köpas som julklapp (är nu på tryckning). Vi har kommit överens om att Henrik Westerback tar emot beställningarna, henrik.westerback(at)netikka.fi eller ring 050 5937810. Vi delar ut kalendrarna och tar betalt på samma gång inom ett par veckor. Vi vill helst få beställningarna senast 13.12. Tilläggsinfo om kalendern fås av Stefan Råback.

HANKMO T-SKJORTAN 

En tilläggsbeställning på Hankmo T-skjortan har gjorts så lagret är fullt av olika storlekar och färger. Priset är 8 EUR/st.
Färger blå, röd, svart och vit och storlekar för barn 110/120, 130/140 och 150/160 samt för vuxna S-XXL. Den blåa skjortan kan även fås med Hankmo IF text på ryggen.

Kontakta Alf Asplund (alf.asplund(at)netikka.fi / 050 3318154) om du vill köpa! 

Berätta om Hankmo T-skjortan för grannar och vänner. Gåvotips: Ge Hankmo T-skjortan till födelsedagspresent eller julklapp.

RÖJNINGSTALKO PÅ SNÄRÖIRAN SÖ 1.11.

Ett talkotillfälle hålls i höst på Snäröiran söndagen den 1.11. med start kl 14. Vi hoppas på en riktig isvinter så de planerade gallringsavverkningarna kan utföras och som förberedande åtgärd bör en del röjning göras. Arbete finns åt många flitiga, både sågning och riseldning!

Västerhankmo UF bjuder på korv, saft och bulle. Anmäl till Jakob 050 3457574 om du behöver båtskjuts från Kastet! 

Mera info om Snäröiran hittar du under Västerhankmo samfällighet via denna länk.

HANKMO IF – KOMMANDE VERKSAMHETER

INNEBANDY för 11-15 åringar i Hankmo skolas gymnastiksal. Start to 22.10. kl 18:30.

Du som är intresserad av att spela RINKBANDY kom till rinken onsd. 21.10. kl 19:00. Vi diskuterar om bildande av ett rinkbandylag. Nedre åldersgräns 15 år, ingen övre gräns.

Det är med glädje vi konstaterar att föreningen haft god medvind men ändå är vi i behov av Ert stöd för den omfattande verksamheten. Exempelvis underhållet av rinken medför betydande kostnader för vår förening. Årets medlemsavgift 4€ per person kan inbetalas på kontonumret 495810-475089.

VÄSTERHANKMOBOR SOM HÄMTAT SAND UNDER 2009

De som har hämtat sand från Tärngrundet meddela mängder till Mikael Melin, tel.050 5502230. 

DANSKURSER I HANKMO

Vuxeninstitutet ordnar följande danskurser i Västerhankmo under hösten:

Buggkurs vid Västerhankmo UF-lokal
Ons. 16.9 kl.18:45-21:15
Sön. 20.9 kl.12:00-16:00

Valskurs vid Västerhankmo UF-lokal
Ons. 21.10 kl.18:45-21:15
Ons. 28.10 kl.18:45-21:15

Kom och dansa loss!

HÖSTEN – ÖSTERHANKMO UF/HF

Vedatalko 26.9.2009 kl 11.00. Ved skall in för hösten. Vedakap finns, arbetsfolk saknas. Ta med handskar!

Den 13.10 startar vi julfest planeringen och skrivningen av program. Vi börjar kl. 18.30 vid Uf. Kom med ung som gammal.

Skriv upp 24.10 i din kalender och kom på en riktig 50-tals fest. God mat, kaffe och kaka kl 19.00 , tidsenlig musik med Boothill stompers kl 21.00 och dansuppvisning med Tina och Tomas. Tidsenlig klädsel är frivilligt. Lotteri med fina vinster och andra programinslag. Pris 25 € barn under 12 år gratis. Anmäl dig före sö 18.10 till Ann-Britt på tel. 050-5812960 eller mail sune.nylund@agrolink.fi.

Menu:

Grisfile i gräddsås

Potatis grädd och kokt

Gravad Lax

Tomatströmmingsrulader

Glasmästar Sill

Rödbetssallad

Dansk sommarsallad ( innehåller potatis )

Wardolfsallad

Grönsallad + salladsås

Kom på info den 27.10 till Uf för information om avfallsrening. Korsholms kommun står för information. Start kl. 18.30. Kaffe.

VÄSTERHANKMO UF – MÖTE 30.9.

Till alla teaterintresserade:
Onsdagen 30.9 kl.19 samlas vi vid Bjärji (Västerhankmo UF) för att diskutera julfest-teatern.
Alla är varmt välkomna!

4H I ÖSTERHANKMO – HÖSTEN 2009

Kom med på 4H i Österhankmo uf torsdagar kl 14.30-16.30! På 4H-träffarna gör vi roliga saker som att pyssla, laga mat, baka,…Ledare är Sofia Friberg.

Under hösten 2009 träffas vi 1.10, 29.10, 12.11, 26.11 och 10.12. Deltagaravgift för medlemmar 22,50€ och icke-medlemmar 25€. I avgiften ingår deltagande och materialkostnader. Avgiften tas med till första tillfället. Förhandsanmälan per telefon eller sms till 044 2775173 eller korsholm@fs4h.fi. Kolla tilläggsinfo via denna länk.

Välkommen med hälsar Sofia.

HANKMO IF:S FRI-IDROTTSSKOLA STARTAR 11.8.

Nu är vi på gång igen !!

Startskottet för Hankmo IF:s friidrottsskola går tisdagen den 11 aug. kl. 18.30.

BAKLUKULOPPIS OCH HÖSTMARKNAD I ÖSTERHANKMO UF/HF 19.9.

Den 19.9 ordnar Österhankmo Uf/Hf  Baklukuloppis och Höstmarknad vid lokalin kl. 11-15. Kom och sälj hantverk, skördeprodukter eller annat du inte har användning för mera. Man kan reservera bord inne eller sälja sina saker från bakluckan på bilen eller från släpvagn vid parkeringen. Försäljaren sköter om sin egen försäljning. Man kan komma dit och plocka upp kl. 10.00. Ungdomsföreningen sköter om servering av sött och salt. Reservera din plats före den 15.9 med Maria på telefon 050-3414048 eller mejl maria.kulla@agrolink.fi

SJÖGRÄSKLIPP TILL KOMPOST I ÖSTERHANKMO

Sjögräsklipp till kompost, mest näckrosblad, levereras  från Österhankmo traktorlassvis, till självkostnadspris!
Ring Henrik Westerback, 050-5937810, eller 3468810. 

HANKMO BYAR ÅRETS BY 2009 I ÖSTERBOTTEN!

Aktion Österbotten rf och Österbottens förbund utsåg Hankmo byar till Årets By i Österbotten. Väster- och Österhankmo byar har samarbetat framgångsrikt med byautveckling under de senaste åren, vilket ledde till att två byar för första gången utsågs gemensamt till Årets By i Österbotten.

INBJUDAN TILL ALLA HANKMOBOR 2.9.

Utvecklingsgruppen för Hankmo byar ordnar ”3-årskalas” för byautvecklingsarbetet i samarbete med Hankmo IF. Alla Hankmobor inbjuds till skolan och sportplanen onsdagen den 2.9. med start kl. 18.00 (kom i tid!). På plats har vi intressant program som inleds med att Aktion Österbotten rf och Österbottens förbund offentliggör Årets By i Österbotten. Landskapets Årets By är sedan med i den nationella tävlingen och vinnaren på riksnivå utses i Vasa i början av oktober. Utvecklingsgruppen har lämnat in en ansökan för Hankmo byar så det blir spännande att se hur det går…

Efter utmärkelsen Årets By bjuds på kaffe & tårta till alla på plats! Hankmo IFs friidrottstävling i mångkamp pågår parallellt med programmet. Kolla närmare i pdf-bilagan nedan eller lappen som utdelats i din postlåda! Lite extra tävlingskategorier är också under planering – kom och se!

Inbjudan.pdf

Varmt välkomna!

Utvecklingsgruppen för Hankmo byar & Hankmo IF

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET BEGÄR ANBUD PÅ ENERGIVIRKE, OBJEKT NR 1

Samfälligheten innehar ett ca 0,3ha stort ungskogsområde vid Kyro älv. Området bör avverkas förutom några landskapsträd. Virket skall vara hugget senast 31.12.2009, gärna så fort som möjligt.

Virket är främst björkslanor för energibruk, endast en mindre del uppfyller massavedsdimension. Samfälligheten önskar anbud på rot, dvs. en helhetsoffert i euro (x€+mvs 22%) på virket som avverkas. Offerterna skall vara inlämnade i slutna kuvert med märke ”objekt nr 1” senast 30.9.2009 till styrelse-ordförande Mikael Melin, som ger närmare uppgifter / 050 5502230.

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET BEGÄR ANBUD PÅ ENERGIVIRKE, OBJEKT NR 2

Samfälligheten har avverkat ungskog vid Tärngrund och begär anbud på ett energivirkesparti. Virkesmängden är av skogsvårdsföreningen uppmätt till 28,2 fast-m3 och består främst av manuellt (våren 2009) avverkade björkslanor.

Samfälligheten önskar anbud på hela virkespartiet (x€ + mvs 22%) enligt uppmätt virkesmängd. Virket kan vid behov lagras på stället. Offerterna skall vara inlämnade i slutna kuvert med märke ”objekt nr 2” senast 30.9.2009 till styrelse-ordförande Mikael Melin, som ger närmare uppgifter / 050 5502230.

Andrea Geisor och Eddie Österåker vill bo på landet och hittade sitt drömhus i Västerhankmo.

Med kärlek till gamla hus

Oppstu, den stora bondgården invid väderkvarnen i Västerhankmo har stått tom i fyrtio år. Men nu väcks den ur sin törnrosasömn. Husets nya ägare Eddie Österåker och Andrea Geisor skapar sig ett hem på det gamla husets villkor.
– Är man intresserad av gamla hus är det inte svårt att renovera, tycker Eddie Österåker. Det är bara att se efter hur det gjorts tidigare. Vi återanvänder allt vi kan.
Eddie har länge varit intresserad av gamla hus och läst en hel del om byggnadsvård. Alla fönster, golv, tak och dörrar är de ursprungliga.
Hur gammalt huset är vet man inte. Det har stått flera hus på tomten som varit bebodd sedan  1807. De vet att huset höjdes med tre stockvarv på 1920-talet.
– Det är tack vare att huset ligger på en backe som det är så välbevarat och inte farit illa under alla år det stått tomt, säger Eddie.

Ingen tidtabell
Det var han som först blev förtjust i huset och intresset smittade till Andrea. Hon tog reda på vem som ägde huset och ringde för att fråga om det var till salu.
Deras plan var att först renovera första våningen och sedan ta itu med vinden. Men att varje dag resa av och an mellan hem, byggplats och jobb blev tungt och i juli färdigställde de ett rum på vinden och flyttade dit.
– Nu känns det bra. Vi vill ju bo här, säger Andrea Geisor.
Tidtabell för renoveringen har de inte. Det får ta den tid det tar. De jobbar frejdigt tillsammans med allting.
– Det är bara det allra tyngsta jag inte orkar med, säger Andrea som arbetar i klädbranschen.
Eddie som jobbar med bilar säger att han trivs med tystnaden på landet.
– Jag har alltid tyckt om att vara på morfars sommarstuga vid Norrfjärden. Varje gång vi farit dit har jag beundrat det här huset.
De gläds också över att huset har släktanor, Eddies släkt både på mammas och pappas sida har bott här.
– Benjamin Holm var min morfarsmorfars far.

Välkomna i byn
Ungdomarna tycker att de fått gott mottagnade i byn. De är glada över att ha fått höra äldre personer berätta om dem som förr bott i huset.
– Känslan i ett gammalt hus är så speciell, den kan inte skapas i ett nytt hus, säger Andrea. Jag tycker mycket om allt här, råspisen, de gamla fina golven. Och det allra bästa är att huset är vårt!
Entusiasmen hos de båda är stor. Till och med att skrapa fönsterkarmar ser de som skön terapi.
(Kerstin Haldin-Rönn)

BILDTÄVLING

I denna tävling gäller det att känna igen var fotografiet är taget eller vad det föreställer. Det geografiska området är i huvudsak Hankmo. Vinnaren får, förutom ära och berömmelse, även lite småprylar från Kvevlax Sparbank.

Har flera personer rätt svar så är det lotten som avgör. Samma person kan högst få tre vinster på ett år. Svaren med kontaktuppgifter kan sändas till tor-erik.asplund@agrolink.fi eller sättas i Tor-Erik Asplunds postlåda. Redan avgjorda bildtävlingar hittar du via denna länk.

Juni-Julibilden:

Svaret på Juni-Julibilden skall vara inne senast 31.7.

Rätt svar på julibilden var ”Steintuppin” som finns drygt 100 m norr om infarten till Hankmo skola. Snabbaste svararen var Marita Furunäs och bland de rätta svaren vann Agneta Nykvist priset.


Augustbilden föreställer en så kallad Rondellhund, var finns den? Svaren skall finnas till hands 31.8.  Lycka till.

Rätt svar på senaste bild var att rondellhunden finns vid vändplatsen på Öiskatan.

Rätt svar och som samtidigt var först och vann utlottningen var avgivet av Mikael Pietilä. Grattis

TVÅHUNDRAÅRSMINNET AV 1808-09 ÅRS KRIG – PUBLIKATION UTKOMMER

Arbetsgruppen för hågkomsten av den svenska landstigningen i Österhankmo den 25-26 juni 1808 har redigerat en minnespublikation över kriget med tyngdpunkt på de lokala händelserna. Skriften dokumenterar Hankmobornas resning av minnesstenen vid Kalkmagasin midsommar annandag 2008 och innehåller materialet från utställningen som visades i uf-lokalen under den efterföljande högtiden.  

Publikationen är i A4 format på 50 sidor och ger en allmän översikt över kriget där de  lokala dramatiska händelserna i Hankmo, Kvevlax och Vasatrakten placeras in i ett större sammanhang.
Skriften är rikt illustrerad, landstigningen och Vasastriden beskrivs, bla. av expeditionens chef överste Johan Bergenstråhle. Västerhankmosoldaten Anders Gyll kommer till tals genom Isak Erik Fantdahls berättelse från 1909.
Bilder från Oravais när slaget återskapades den 13 september 2008 är även medtagna,
likaså bilder från Österbottens Museums minnesutställning 2009.
Skriften som utkommer vecka 37-38 kan köpas för 15 euro via hembygdsföreningarna i respektive byar, Öster och Västerhankmo samt Kvevlax. Kontaktpersoner är Alf Svahn (tel. 3460099) Kvevlax, Ralf Nylund (tel. 3467665) Västerhankmo, Henrik Westerback (tel. 3468810) och Mikael Herrgård (tel. 3468896) Österhankmo.
Passa på det unika tillfället att skaffa dokumentationen över de dramatiska händelserna när Hankmo för några dagar stod i krigshändelsernas centrum för 200 år sedan.

HANKMO ÄLGJAKTSLAG – MÖTE 30.8.

Hankmo älgjaktlag har älgjaktmöte söndag 30.8 kl 19.00 vid slakthuset. Anmälning till höstens jakt.

Jaktledarna

STRANDDAG PÅ ÖSTERHANKMO SIMSTRAND 9.8.

Österhankmo Uf/Hf och Hankmo IF ordnar en stranddag för hela familjen den 9.8.2009 vid simstranden. Vi börjar kl. 12.00. 

Kom och delta i beachvolleyboll, roddtävling eller kasta pil. Servering av korv, kaffe och glass.  (Serveringsgrupp 4)

Förhandsanmäl ditt beachvolleybollag till kjell.sand@vacon.com eller tel. 040-8371190 senast 6.8.09. Uppge lagets och spelarnas namn. Efteranmälan senast 1/2 h före start. Max 10 lag. I laget kan ingå 3-6 spelare och får gärna vara mixat, 3-4 spelare får delta i spelet.

RESULTAT (9.8.2009)

På stranddagen 2009 deltog sex lag i Beachvolleyboll turneringen. De placerade sig följande: 6.e plats Glassdårarna, 5.e Les Predators, 4.e Hankmo stars, 3.e AC/DC,  2.a Källtået-Stenhård, 1.a plats Rantahurrit. I det vinnande laget, som fick medalj spelade: David Söderberg, Johan Sparv, Jimmy Östman och Rikke Westerlund.

I rodden vann David Nabb och Bengt Sandström herrklassen och damklassen vanns av Ulrika Nabb och Rose-Maj Sandström.

I pilkastningen vann Sune Nylund i herrklassen och Mikaela Westerback vann i damklassen, Pojkklassen vanns av Wiljam Björk och Flickklassen av Freja Westerback.

Till årets kranksvärm valdes Österhankmo Uf/Hf. Statyetten förvalts med ära till nästa år!

FRILUFTSDAG PÅ SNÄRÖIRAN 19.7.09

Friluftsdag för hela familjen ordnas på Snäröiran 19.7. med start kl. 14. 
 
Skjuts från Kastet fr.o.m kl. 13.30
 
Program: Snäröiran förr och nu
              Lekar och tävlingar
 
Kaffe/te, limsa, bulla och korv försäljning
 
Arrangör: Kvevlax församling
Medverkan: Västerhankmo UF,                 Utvecklingsgruppen för Hankmo byar
m.fl.
VÄLKOMNA!

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENINGS SOMMARRESA 29.6.09

Västerhankmo hembygdsförening ordnar en sommarresa till Tammerfors. Resan är en dagsresa och innehåller bl.a. besök i världens första spionage-museum i f.d. Finlayson-fabriken. Läs mera i filen här nedan:

Sommarresa_2009.doc

MARKNADSKVÄLL I VÄSTERHANKMO 9.6.09 

Tisdag 9.6. kl. 18.30-21.00 ordnar Västerhankmo Marthorna en marknadskväll vid Gamla skolan. Med på programmet finns:

– plantförsäljning

– munkförsäljning

– kaffeservering

– försäljning av egna bakverk och hantverk

– loppis

– lotteri

Välkommen!

HANKMOLOPPET 2009 HÅLLS 5.6.

Hankmo IF:s årliga terränglöpningslopp går av stapeln fredagen den 5 juni kl.19.00 med start på sportplan i Västerhankmo.

Klasser: Under 12 år (f.1997) 3,5 km, under 14 år (f.1995), under 18 år (f.1991), allmän och tidlös 7 km samt allmän 11,5 km. Dam och herr.
Anmälan: Förhandsanmälan senast 3 juni per e-mail: kjell.sand@vacon.com eller SMS 040-8371190. Anmälningsblankett finns här nedan:

Hankmoloppet_anmalning_2009.doc

Deltagaravgift: Juniorer och tidlös 5 € , övriga 10 € , familjer 20 €.
Vid efteranmälan är avgifterna 8 €, 15 € och 30 €.
Anmälning senast 1 h före start.

De tre bästa i varje klass får priser, dessutom utlottas presentkort m.m bland alla deltagare.

OBS! Hankmoloppet är en deltävling i ”Korsholmslöparen”, läs mera här!

BILDER OCH RESULTAT HITTAR DUHÄR!

VÄSTERHANKMO UF – RENOVERINGSTALKON 2.6. OCH 9.6.

Västerhankmo UF ordnar renoveringstalko tisdagarna 2.6 och 9.6 kl.18:00 vid Bjärji (UF-lokalen).

Vi börjar med målning av fasaden och därtill hörande aktiviteter.

Talkoarbetare bjuds på smörgås, lemonad och kaffe.

Alla välkomna, speciellt ungdomarna!

Mvh:Styrelsen

AKTUELLT FRÅN HANKMO IF – LÖPTRÄNINGARNA STARTAR 25.5. 

Hankmo IF börjar med löpträningar nu på måndag 25 maj från skolan klockan 19. Lämpar sig för alla. Man springer/joggar/går i egen takt. Huvudsaken är att man träffar andra som oxå vill motionera.
Vi kommer oxå att företa oss mindre ”utflyckter” och springa på andra platser. T.ex. vandringsleden i Kuni.
De närmaste målen för dem som är lite ivrigare att springa är bla Hankmoloppet samt West Coast Race i augusti.

Förra lördagen 16 maj ordnades Korsholmsstafetten. Från Hankmo IF deltog lag i juniorklassen, öppna klassen samt i damklassen! Det var första gången vi hade lag med i damklassen.
Klicka här för resultaten!

INTRESSERAD AV GAMLA KARTOR?

Styrelsen för Västerhankmo samfällighet har bekantat sig med originalkartorna gällande storskiftet i VästerhankmoOffert på fyrfärgsutskrift på 4 olika kartor över land- och vattenområden har inbegärts och alla intresserade kan bekanta sig med kartorna och beställa egna kopior i samband med kommande årsstämma 24.3. Den som inte kan närvara på mötet men har intresse för kartorna kan kontakta Stefan Råback.

AKTUELLT FRÅN ÖSTERHANKMO UF

Österhankmo Uf har talko den 22.4. kl 18.30. Vi spikar murningsställning till skorsten och förbereder inne för renoveringen och räfsar ute.

Den 13.5. kl 18.30 (OBS! Tiden har senarelagts pga av ekobilen) granskar Vasabygdens försäkringsbolag brandsläckare. Samtidigt får man prova sitta i  ”vältbilen” som Hälsa och trafik förevisar. Info om trafiksäkerhet. Kom och pröva! Grillkorv.

Vi renoverar Uf lokalen i maj-juni. Öppet Hus gängets sista träff den 8.5.

Vi skickar en förfrågan till alla om de har gammalt lösöre de vill bli av med. I så fall står vi till tjänst och ordnar en auktion i sommar. Kontakta Ulrika Nabb tel. 050 4605656 om ni funderar över något. Deadline 15.6 för anmälningar.

HANDLA FISKEUTRUSTNING OCH BLOMMOR I ÖSTERHANKMO 9.5.

Österhankmo Fiskargille ordnar lördagen den 9.5. mellan klockan 10–15, en försäljning av fiskeriförnödenheter, som nät, flöten m.m.

Samtidigt säljer blomsteraffär Nigella, Morsdagsblommor och penséer.

Museet är öppet för allmänheten.

Gratis kaffe, Marthorna sköter serveringen, samt ordnar ett lotteri.

Alla välkomna!

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENING -TALKOKVÄLLARNA BÖRJAR 7.5. 

Sommarens arbetskvällar börjar torsdagen den 7.5. kl. 18.00. Alla intresserade, äldre eller yngre, välkommen med i gemenskapen. Den sociala samvaron är en viktig del av sammanhållningen och trevnaden i byn.

EIDISBACKVÄGENS ÅRSMÖTE 3.5.

Årsmöte i Hankmo skola söndagen 3.5.2009 kl 19.00. På mötet behandlas i LEV §64 nämnda ärenden.

Västerhankmo 14.4.2009

styrelsen

VÅRKONSERT I VÄSTERHANKMO 2.5.

Vårkonsert med Kvevlax Sångkör o. Kvevlax Gille i Västerhankmo uf lördagen 2.5.2009 kl 19.00-01.00 Sång, kaffe o dans. Intr: 12 €                                                     Välkommen!

STÄDDAG I VÄSTERHANKMO 2.5.

Inkommande lördag 2.5 med start kl 9.00 så ordnas den årliga städdagen.
Samfälligheten bjuder på lemonad och grisar vid Gamlaskolan och fd Lappsundbutiken. ALLA MED!Styrelsen

HANKMO SKOLA SÄLJER FÅGELHOLKAR

Våren är här! Barn och föräldrar har tillsammans snickrat fågelholkar. Finns två fina modeller i olika storlekar:

– för mesar och flygsnappare 5€

– för starar 7€

Ring och beställ på 3462700!

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENING – ÖPPET HUS 25.4.

Västerhankmo Hembygdsförening anordnar öppethusdag i hembygdsgården Gamlaskolan lördagen den 25 april kl. 11- 14. Intresserade är välkomna att bekanta sig med vår verksamhet och vår museesamling. Finns det bysbor som har gamla fotografier på vilka det finns personer som ni inte vet vem det är, så kan ni taga dem med, kanske det finns någon som kan hjälpa till med identifieringen.  Servering av kaffe och läsk.

PÅSKBRASA VID BJÄRJI 11.4.

Påskbrasa vid Bjärji (uf-lokalen) påsklördagen 11.4. Vi inleder kvällen med ett smakligt salladsbord samt lätt programDörrarna öppnas kl 19.00. Påskbrasan tänds ca 21.00. Salladsbord med tillbehör 5€. Välkomna!

PÅSKBRASA I ÖSTERHANKMO 11.4.

Påskbrasa i Österhankmo 11.4.2009.          Kl. 20.00 tänder vi brasan. Frågesport. Teckning = Påskägg. Gissa antalet karameller. Servering av kaffe och bulla, korv.

Funktionärsgrupp 3.

AUKTION I ÖSTERHANKMO 3.4.

Kom med på Österhankmo Marthaförenings auktion med påsktema fredag 3 april kl 18.30. Vi börjar med
kaffe och allsång. Korvpaus.
Gåvor mottages med tacksamhet.
Välkommen!

NORRFJÄRDSVÄGENS ÅRSSTÄMMA 25.3.

Delägarna i Norrfjärds enskilda väg kallas till årsstämma som hålles i Västerhankmo Gamla skola onsdagen 25.3.09 kl 19.00. På stämman behandlas i LEV §64 och 65 nämnda ärenden. Uppgifter om enhetslängden kan fås hos Bengt Sandberg.

Västerhankmo 10.3.2009

vägbestyrelsen

DANSKURS I VÄSTERHANKMO

Danskurs i Västerhankmo UF-lokal.
Onsdagar 18:45-21:15
25.3.2009-15.4.2009
Vi tränar cha-cha och foxtrot.
Ledare: Tina Ehrs-Fagerholm och Thomas Östman Förhandsanmälan till Vuxeninstitutet, tel. 327 7260.

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – ÅRSSTÄMMA 24.3.

Delägarna i Västerhankmo bys samfälligheter kallas till ordinarie delägarstämma tisdag 24.3.2009 kl. 19.00 i Västerhankmo uf-lokal. På stämman behandlas stadgeenliga ärenden samt: bidragsanhållan, ev.medlemsskap i Aktion Österbotten, avtal om skötsel av vårdbiotoper (Snäröiran), förfarande med samfällda villatomter, anhållan om övertagande av arrenderätt för tomt RA1:3  på Svartbådan, anhållan om arrenderätt för tomt RA 1:4 på Svartbådan samt övriga ärenden.

Västerhankmo 22.2.2009

styrelsen

INFOTILLFÄLLE OM STRANDDEL-GENERALPLANEN I HANKMO 19.3.

Informationstillfälle om stranddelgeneralplanen ordnas vid Hankmo skola to 19.3. kl 15-20. Du kan även studera planutkastet på denna länk

HÖMOSS SKOGSBILVÄG –          ÅRSSTÄMMA 19.3.

Hömoss skogsbilvägs delägare kallas till årsstämma som hålls i Gamla skolan, Västerhankmo torsdagen den 19.3.2009 kl. 19.00 för att behandla § 64 och 65 i LEV. Debiteringslängden finns till påseende hos ordf.

styrelsen

INFORMATIONSTILLFÄLLE OM KARTOR I ÖSTERHANKMO 17.3.

Tisdag 17.3 kl 19.00 informationstillfälle i UF-lokalen, serveringsrummet.

Kom och lär dej hur man läser en karta, få reda på vad alla streck och tecken på kartan och sjökortet betyder! Kanske vi hinner med kartplatsen.fi också!

Birger Ingman från lantmäteriverket reder ut detta och kanske annat du vill veta kring detta ämne, vi bjuder på en kaffekopp eller två. 

Forskargruppen i Österhankmo

HANKMO IF – ÅRSMÖTE 17.3.

Hankmo IF håller årsmöte tisd. 17.3.2009 kl. 19.00 i Österhankmo byagård.
Stadgeenliga ärenden. Servering. Välkomna.

Styrelsen

MÅ BRA DAG I ÖSTERHANKMO 15.3.     
    
Må Bra Dag ordnas söndagen den 15.3.2009  kl 14-16 vid Österhankmo Uf/Hf.

Green House kläder (produkter till försäljning)
Aloe vera produkter (produkter till försäljning)
Färganalys och indisk huvudmassage med
Tuija Engström-Harjunpää

Smaklig Kakbuffé  5€

Arr. Österhankmo Uf/Hf

Ma_bra_dagens_recept.doc
 

UNGDOMSBUSSEN I ÖSTERHANKMO 13.3.

(Femte ringens) ungdomsbuss besöker Österhankmo Uf 13.3 kl 18.00-22.00. Kom och bekanta er med bussen och lär er pidron och hårstyling. Samma kväll Öppet hus!

ÖSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – DELÄGARSTÄMMA 11.3.

Delägarna i Österhankmo samfällda vatten- och markområden kallas härmed till ordinarie delägarstämma i byagården onsdag 11.3.2009 kl 19.00 för att besluta om de i § 9 nämnda ärenden samt därtill:

– beviljande av bidrag enligt inkomna anhållanden 

– behandling av övriga ärenden

Delägares frånvaro utgör inget hinder för beslut i nämnda ärenden.

Kaffeservering, välkomna!

Österhankmo 22.2.2009

sysslomännen   

DANILSSIDVÄGEN AVD. I HÅLLER EXTRA VÄGDELÄGARSTÄMMA 5.3.

Delägarna i Danilssidvägens väglag avd. I kallas till extra vägdelägar-stämma i Österhankmo byagård torsdagen den 5 mars 2009 kl.19.00.

Ärenden:

– Godkänna vägplanen för Danilssidvägen och Silldisvägen

– Godkänna broritningar för Strömsunds bro

– Fastställa enhetslängd för grundförbättrings-arbeten

– Bestämma omfattningen av Danilssidvägens och Silldisvägens grundförbättring, samt tidtabell och finansiering.

Vägplanen för Danilssidvägen och Silldisvägen, broritningarna för Strömsunds bro, samt enhetslängden för grundförbättringsarbetena finns till påseende vid Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4 i Smedsby under kallelsetiden.

Vägbestyrelsen

Protokoll från mötet här under (publicerat 8.3.2009):

Protokoll_Danilssidvagen_20090305.doc

ÖSTERHANKMO FISKARGILLE –    ÅRSMÖTE 2.3.

Österhankmo Fiskargille håller årsmöte den 2.3.2009 kl.19 i Byagården. På mötet diskuteras förutom sedvanliga ärenden, fiskeområdets anhållan om arrendering av fiskevattnen för fisketurism!
Före årsmötesförhandlingarna serveras kaffe.
Styrelsen.

PILKTÄVLING I VÄSTERHANKMO 1.3.

Västerhankmo UF ordnar pilktävling vid Västerhankmo båthamn, Kastet.

Tidpunkt söndagen 1.3. kl.12-14. Största fisken vinner. Prisutdelning. Korv-, kaffe- och godisförsäljning.

Anmälningar tas emot från 11:45. God fiskelycka önskas alla deltagare!

Resultatet av Västerhankmo UF:s pilktävling som avgjordes 1.3 blev följande:

1. Annette Sandelin 180g
2. Amanda Sand 175g
3. Patricia Knip 150g

Vi tackar alla deltagare och hoppas på lika fint väder nästa år!

PULKDAG I ÖSTERHANKMO 1.3.

Vi ordnar pulkdag 1.3.2009 kl 13.00 vid Vallbackan (väderreservation, alt 8.3).

Pulkbacke, skrinnskobana, sparkrace och curlingtävling

Servering: grillkorv och våfflor

Välkommna!  

Resultaten från pulkdagen i filen här under:

Resultat_fran_pulkdagen.doc

VÄSTERHANKMO HAMNFÖRENING – ÅRSMÖTE 26.2.

Västerhankmo hamnförening r.f. håller årsmöte 26.2. kl. 19.00 i Västerhankmo Uf-lokal. Stadgeenliga ärenden.

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 24.2.

Årsmöte tisdag 24.2. kl. 19:00 i Gamla skolan. Stadgeenliga ärenden, samt på mötet väckta ärenden. Kvällens gäst Birger Ingman. Ämne: Västerhankmo ur lantmäteriets synvinkel.

Styrelsen 

ÖSTERHANKMO UF/HF ÅRSMÖTE 22.2.

Vi TACKAR alla för all talkohjälp under 2008. Det har varit ett händelserikt och givande år för Österhankmo Uf/Hf.
Styrelsen skulle nu önska att ALLA som har möjlighet att delta kommer den 22.2.2009 kl. 14.00 på vårt årsmöte.Vi behöver ER hjälp med stöd och idéer för att lyckas lika bra 2009. Kaffeservering.
VÄLKOMMEN!

VÄSTERHANKMO UF – ÅRSMÖTE 22.2.

Västerhankmo UF håller årsmöte söndagen 22.2.2009 kl.15:00 vid UF-lokalen. Stadgeenliga ärenden. Servering. Välkomna!

Styrelsen

LÄR DIG ENKEL SKIDVALLNING MED BERTEL WIDD 16.2.

Måndagen 16.2. kl. 19:00 vid UF-lokalen i Österhankmo.

Torsdagen 19.2. kl. 19:00 hos Bertel Widd, Västerhankmovägen 95.

Försäljning av skidvallor.

Hankmo IF

Skidspåren är i skick. Startplatser: Hankmo skola, Västerhankmo Uf och Österhankmovägen 291. Info tel. 050-5581397.

SKIDCUP  2009

Hankmo IF anordnar en skidcup med tre deltävlingar. Placeringen i de två bästa deltävlingarna räknas.


Sönd 15 febr             kl  14.00   Österhankmo  simstranden

Onsd 18 febr             kl  18.30   Västerhankmo  ungdomslokalen

(annullerades pga kölden)

Söndag   8 mars       kl  14.00             

F/P 6 och F/P 8 skidar i elljus spåret vid Västerhankmo UF.

F/P 10 – F/P 16 startar vid Hankmo skola och skidar till Västerhankmo UF (ca 2 – 2,5 km)

Tisdag 10 mars        kl  18.30  Västerhankmo ungdomslokalen

KLASSER
Flickor / Pojkar   6 år(2003-   ) ca  0,8 km
Flickor / Pojkar   8 år(2002-01) ca  0,8 km
Flickor / Pojkar 10 år(2000-99) ca  1,5 km
Flickor / Pojkar 12 år(1998-97) ca  3 km
Flickor / Pojkar 14 år(1996-95) ca  3 km
Flickor / Pojkar 16 år(1994-93) ca  5 km

Anmälan på platsen senast 15 min. före ovangivna tider, SMS till 050-3318154 eller e-post alf.asplund@netikka.fi (namn och födelseår)

Alla som deltagit i två deltävlingar får pokaler. Prisutdelning sker i samband med sista deltävlingen.

Försäljning av varm korv.

Köldgräns -15

OBS ! Följ med föreningsspalten i Vbl eller på www.hankmo.net, tidpunkterna kan ändra.

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING – ÅRSMÖTE 10.2.
Västerhankmo Marthaförening rf håller årsmöte tisdagen 10.2.2009 kl. 18.30 hos Anna-Lisa Sundvik.

Stadgeenliga ärenden.

Västerhankmo 1.2.2009

sekr.

VÄSTERHANKMO JAKTVÅRDSKLUBB – ÅRSMÖTE 27.1.

Västerhankmo Jaktvårdsklubb r.f. håller årsmöte tisdagen 27.1. kl. 19.00 i Västerhankmo UF-lokal. Stadgeenliga ärenden. Fångstlistor och kråkfötter medtages.                          Styrelsen

HANKMO IF ÅRETS IDROTTSFÖRENING I KORSHOLM!

Vid den välbesökta idrottgalan i kväll (17.1.2009) som hölls vid Restaurang Havsfågeln i Replot premierades idrotts-aktivister och föreningar i Korsholm som på sätt eller annat utmärkt sig under året som
gått. Alf Asplund var nominerad som en av tre kandidater till årets idrottsledare och Hankmo If var en av tre nominerade föreningar till årets idrottsförening, de övriga föreningarna var IF Femman och Kuffen
Kvevlax. I år föll valet av årets idrottsaktivist/ idrottsledare på Linnea Rudnäs. Utmärkelsen årets idrottsförening tillföll för andra
gången Hankmo IF !!!.

Föreningens ordförande Alf Asplund och vice ordf. Kjell Sand mottog checken på 500 euro. Jyruns motivering till årets idrottsförening var bl.a. att föreningen upprätthåller verksamhet för både vuxna och barn med särskild inriktning på barnverksamheten, erbjuder ett brett utbud av idrottsgrenar samt den goda talkoandan. Att Hankmoloppet kunnat genomföras på ett bra sätt under tre år i rad
inverkade nog på nomineringen.

4H I HANKMO – VÅREN 2009

Kom med på 4H i Hankmo skola torsdagar kl. 14.30-16.30! På 4H-träffarna gör vi roliga saker som att pyssla, laga mat, baka,…

Under våren 2009 träffas vi 29.1., 12.2., 5.3., 12.3., 26.3. Deltagaravgift för medlemmar 22,50€ och icke-medlemmar 25€. I avgiften ingår deltagande och materialkostnader. Avgiften tas med till första tillfället. Förhandsanmälan per telefon eller sms till 044 2775173 eller korsholm@fs4h.fi. Kolla tilläggsinfo via denna länk.    

RINKEN ÖPPEN – VÄSSNING AV SKRIDSKOR 9.1.

Hankmo IF ordnar vässning av skridskor fredag 9.1 från kl. 18.00 hos Alf Asplund Lundevägen 24 (verkstaden). Vässningen kostar 3 €/ par.

BADMINTON I HANKMO SKOLA

Hankmo IF har bokat gymnastiksalen för badmintonspel. Vi börjar måndagen den 19 januari 2009 kl. 19.00 – 21.00. Alla intresserade av badminton kom med.

HANKMO SKOLAS MUSIKAL 11.1. 

Hankmo skolas extra musikalföreställning söndagen 11.1. kl 14.00, inträde 5 €/person. En fin insats igen av skolans nuvarande + före detta elever och lärarna. 

Händelsearkiv 2010

BEHOV FÖR SANDKÖRNING?

Västerhankmo samfällighets styrelse vill kartlägga intresset för eventuell gemensam tidpunkt och behov för sandlastning. Ta kontakt med ordförande Mikael Melin, tel. 050 5502230 eller skicka mail på mikael.melin(at)agrolink.fi.

METALLSKROTSINSAMLING PÅGÅR

Västerhankmo hembygdsförening och veteranmotorklubben ordnar metallskrotsinsamling under tiden 17.8.-7.9.2010. Allt metallskrot får föras till gamla skolans innergård tex. gamla värmepannor, skrotbilar, cyklar,mm.

Skrotet kommer att säljas för att få pengar till en ny flaggstång med flagga till gamla skolan. Vid problem med transport så tag kontakt med någon av oss: John Haals tel. 044-3460062, Johan Näsman tel. 050-5992548.

VÄSTERHANKMO UF – TEATERGÄNG SAMLAS

Västerhankmo UF söker intresserade teatermänniskor till julfest-teatern. Ta kontakt med Jakob (före 10.oktober) om du är intresserad. tel.050-3457574.

FÖRÄLDRA-BARN GYMNASTIK I HANKMO 

Är du intresserad av att hålla gymnastik för barn i åldern 4-8 år med föräldrar? Du är bra på lekar och annan gympa och är 17 år eller äldre.

Kontakta Ulrika Nabb på tel 050-4605656 så får du veta mera. Arrangör Folkhälsan i Kvevlax.

FRI-IDROTTSTÄVLING SÖ 5.9. 

Vi avslutar säsongen med en friidrottstävling i mångkamp som hålls söndagen den 5.9. med start kl. 17.00 vid sportplanen i Västerhankmo.

GRENAR:
Flickor/Pojkar 5 år  (-2005) bollkastning, löpning 40 m, längd

Flickor/Pojkar 7 år ( 2003 – 2004) bollkastning, löpning 40 m, längd

Flickor/Pojkar 9 år ( 2001-2002) turbospjut, löpning 60 m, längd

Flickor/Pojkar 11 år ( 1999-2000) kula, löpning 60 m, höjd

Flickor/Pojkar 13 år (1997-1998) kula, löpning 60 m, höjd

Flickor/Pojkar 15 år (1995-1996) kula, löpning 60 m, höjd

Flickor/Pojkar 16-20 år (1990-1994) kula, löpning 60 m, höjd

Resultaten från alla grenarna sammanräknas.
Alla  deltagare får pokaler.
Anmälan om deltagande via e-post  till kjell.sand@vacon.com, sms till 
040-8371190 (namn och födelseår)  eller på platsen kl. 16.30- 16.45.
Servering , försäljning av varm korv

Välkomna!

Resultaten finns i pdf-filen här nedan:

 Friidrottsresultat_2010.pdf

HANKMO ÄLGJAKTLAG – MÖTE 31.8.

Hankmo älgjaktlag håller möte vid slakthuset tisdagen den 31 augusti kl. 19.00. Anmälan till höstens älgjakt. Inga efteranmälningar.

Jaktledaren

HANKMO IF:S FRIIDROTTSSKOLA STARTAR SÖND. 15 AUGUSTI KL. 17.00

Kom till sportplan vid Hankmo skola för att leka, friidrotta och ha roligt tillsammans med oss i ca. 1,5 timme.

Nästa gång onsdag 25.8 kl 18.

JÄGARE – SKJUTBANA 15.8.

Hankmo älgjaktlag hyr skjutbanan vid Stenträsket sö 15.8. med start kl 15.

Hälsningar Daniel/jaktledaren

STRANDDAG I ÖSTERHANKMO 8.8.

Österhankmo Uf kommer att ordna stranddag vid Österhankmo simstrand den 8.8 kl 12.00 i samarbete med Hankmo If.

Pilkastning, roddtävling, rösta på årets krank eller svärm, delta i beachvolleyboll, åk i flytring efter båt (flytväst).

Förhandsanmäl ditt beachvolleybollag till kjell.sand@vacon.com senast den 6.8 Uppge lagets- och spelarnas namn. Efteranmälan senast 30 min före start. Max. 10 lag. I laget kan ingå 3-6 spelare och får gärna vara mixat, 3-4 spelare får delta i spelet.

Servering av glass, grillkorv och kaffe med kanelbullar.

Väderreservation.

ÖSTERHANKMO JAKTKLUBB – HÖSTMÖTE 4.8.

Österhankmo Jaktklubb håller höstmöte vid grillkåtan onsdagen den 4.8.2010 kl 19.00 Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen

ÖPPET HUS VID SIMSTRANDEN I ÖSTERHANKMO 29.7.

Österhankmo Uf ordnar sommar öppet hus tisdag den 29.7 kl 18-21 vid simstranden (dåligt väder i Uf).
Sanna, Malin och Sabina hälsar att de ordnar lekar och grillning. Är det bra väder kan man också simma.
Alla öppet husare är varmt välkomna! 

SOMMARDAG I ÖSTERHANKMO 24.7.

Lördagen den 24 juli  kl. 12–17 hålles öppet hus i Österhankmo byagård med allmän samvaro som huvudtema.
På gården visas barnvänliga smådjur med bland annat Ålandsfår, exotiska höns och ankor.

I uthuset visas Kust- och älvfiske utställningen som bildspel.
I övrigt blir det bokförsäljning, lokala hantverkare ställer ut, och på byagårdsvinden visas byns museisamlingar.
Kl. 13 ordnas ett sommarlätt, kort program med musik, sång, kåseri osv.
Byasamfälligheten bjuder på kaffe och korv, till kaffet serveras Österhankmos specialitet, sodabullar.
Alla bysbor, sommargäster, emigranter och andra intresserade är hjärtligt välkomna!

Dagen arrangeras av byns föreningar.

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENINGS OCH VETERANMOTORKLUBBENS GEMENSAMMA SOMMAREVENEMANG 15.7.

Torsdagen 15.7.2010 kl. 14-18 ordnas öppet hus vid ”Gamlaskolan”, med
bl.a lopptorg samt eventuell försäljning av hantverksprodukter m.m.

Pärtskärning, smidesdemonstration samt visning av gamla motorer och
maskiner. Har du någon maskin eller motor som lämpar sig för tillfället
så kom gärna med !

Servering av kaffe eller läsk. Allmänheten Välkommen!
 

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENINGS SOMMARRESA 29.6.

Resan tar sikte på Mellersta Österbotten och sjönejden, läs närmare i bilagan här nedan:

Sommarresa2010.doc

GRILLFEST I VÄSTERHANKMO 18.6.

Välkommen på Grillfest fredagen den 18 juni 2010 kl. 19.00.
På ängen hos John Haals, Västerhankmovägen 234

Meny:
Grillad kassler, potatissallad, grönsallad och batongbröd
Kaffe och kaka
Grillkorv till nattamat
Var och en tar eget dricka med!

Stand up komikern OA LÖNNBÄCK uppträder

Avgiften är 15-20 €/person beroende på antalet deltagare, för barn under 12 år 10 €.

Bindande anmälan senast 22.5 helst per e-post eller sms till johnhaals@hotmail.com
eller tfn 044 346 0062. Det går också bra att ringa till John.

Festen hålls utomhus i tält. Alla är välkomna, unga, gamla, kvinnor, män …

Nedan inbjudan i pdf-format:

Inbjudan_till_Grillfest_18_6_10.pdf

SIMSKOLA I ÖSTERHANKMO 

Ålder: För barn födda år 2004 och tidigare
I Österhankmo för barn från Kvevlax, Hankmo, Petsmo, Kuni och Vassor
Tid: 5.7.-16.7.2010
Anmäl er till antingen
förmiddagen kl. 9.00-12.45
eller
eftermiddagen kl. 13.15-17.00
Avgift: 20 euro / barn

Anmälningarna skall göras före 5.6. till
Karolina Teirfolk tel 050-5427485 Ring efter klockan 16.00

HANKMOLOPPET 11.6.

Hankmo IF:s årliga terränglöpningslopp går av stapeln fredagen den
11 juni kl.19.00 med start på sportplan i Västerhankmo.

HANKMO IF – LÖPNING
Löpträning för alla från skolan varje tisdag framöver klockan 19.
Vi springer i motionsfart och på varierande underlag.
Lämpar sig för alla, både nybörjare, juniorer o motionärer.
Hankmo IF kommer att delta i Korsholmsstafetten (klicka) med ett junirorlag, damlag o herrlag.

VASA-KORSHOLM GUIDER PÅ HANKMO-BESÖK 20.5.

Vasa-Korsholm guider rf var på Hankmo-besök för att ta en närmare titt på Årets By i Österbotten 2009! Besöket planerades av utvecklingsgruppen i Hankmo byar som fick hjälp av Västerhankmo hembygdsförening med serveringen. Kvällen innehöll en mångsidig presentation och rundtur med buss i båda byarna. Deltagarna fich höra mycket historia varvat med de senaste årens aktiviteter. Vädret var strålande och alla var nöjda med programmet!

STÄDDAG I VÄSTERHANKMO 8.5.

Lördagen 8.5 med start kl 9.00 ordnas den årliga städdagen.
Samfälligheten bjuder på lemonad och grisar vid Gamlaskolan och vid Nina och Mats Nygård. ALLA MED!
Styrelsen 

TALKO VID ÖSTERHANKMO UF 8.5.

Vårstädning och vedtalko vid Österhankmo UF lördag den 8.5 kl 10.00. Ta med handskar, räfsor och gott humör. Vi bjuder på kaffe med dopp. Välkomna!

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENING  

Sommarens arbetskvällar börjar torsdagen den 29.4 kl. 18.00 . Är du intresserad , äldre eller yngre , välkommen med i gemenskapen. Den sociala samvaron är en viktig del av sammanhållningen och trevnaden i byn.

FÖRÄLDRA-BARN TRÄFFARNA HAR SOMMARPAUS! (info/29.4.2010)

Vi har paus nu under sommarmånaderna, återkommer till hösten med information om fortsättningen.

Tanken är att alla Väster- och Österhankmo mammor och barn ska ha chansen att komma ut och umgås, leka och bekanta sig med varandra. Ta med matsäck, lite leksaker och en filt (för de barn som inte ännu går).
Kaikki suomenkieliset äidit ja lapset myös mukaan joka toinen viikko pidettäviin tapaamisiimme!                                       

Kontaktperson Malin Knip, tel. 040 9101773. 

EIDISBACKVÄGENS ÅRSMÖTE 25.4.

Intressenterna i Eidisbackvägens väglag kallas till väglagets årsstämma i Hankmo lågstadieskola söndag 25.4.2010 kl. 19.00. På mötet behandlas i LEV § 64 nämnda ärenden. Vägbestyrelsen

VÅRKONSERT I ÖSTERHANKMO 18.4.

Vårkonsert i Österhankmo UF-lokal med Cayennekören och spelmansgruppen Smedarna söndagen 18 april kl 15.00. Inträdet 5 euro inkluderar servering. Lotteri ordnas. Välkomna med att sjunga in våren! Arr. Österhankmo Marthaförening.

DANILSSIDVÄGENS VÄGLAG – ÅRSSTÄMMA 6.4.

Delägarna i Danilssidvägens väglag avd. I kallas till årsstämma i Österhankmo byagård tisdagen den 6 april 2010 kl.19.00 .

Ärenden:
-Besluta om mottagande av beviljat statbidrag från ELY-centralen för grundförbättring av Danilssidvägen och Silldisvägen samt för förnyande av Strömsunds bro
-Behandla i LEV §64 och §65 nämnda ärenden

Debiteringslängderna finns till påseende hos ordföranden.

Vägbestyrelsen

PÅSKBRASA & PROGRAM I ÖSTERHANKMO 3.4.

Österhankmo UF tänder påskbrasan lö 3.4. kl 20.00. Kom ut och umgås med oss! Du kan delta i frågesport, gissa antalet karameller i burken eller varför inte rita en teckning och få ett chokladägg(barn).

Kaffe och bulla samt grillkorv serveras. Välkomna!

PÅSKBRASA I VÄSTERHANKMO 3.4.

Påskbrasa vid Bjärji Påsklördagen 3.4.

Vi inleder kvällen med ett smakligt salladsbord samt lätt program. Dörrarna öppnas kl 19:00, Påskbrasan tänds ca 21:00. Salladsbord med tillbehör 5€. Välkommen!

NORRFJÄRDSVÄGENS VÄGLAG -ÅRSSTÄMMA 31.3. 

Delägarna i Norrfjärds enskilda väg kallas till årsstämma som hålles i Västerhankmo Gamla skola onsdagen den 31 mars 2010 kl 19.00. På stämman behandlas i LEV § 64 och 65 nämnda ärenden. Uppgifter om enhetslängden kan fås hos Agneta Nykvist.

Västerhankmo 15 mars 2010

Vägbestyrelsen

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – ÅRSSTÄMMA 30.3.

Delägarna i Västerhankmo samfälligheter kallas till ordinarie delägarstämma tisdagen 30.3.2010 kl 19.00 i Västerhankmo uf-lokal. På stämman behandlas stadgeenliga ärenden samt: bidragsanhållan, anhållan om överföring av arrenderätt för tomt RA 1:3 på Svartbådan samt villatomten i Storbergsviken, justering av arrenden, fiskeriärenden, samt övriga ärenden. 

Västerhankmo 12.3.2010
Styrelsen

ÖSTERHANKMO UF ORDNAR EN TEMADAG 28.3.

Följande företag kommer att delta: Greenhouse, Friendtex (kläder för vuxna), Party lite (inredning). Ellen & Elvira (barnkläder), Oriflame (hudvårdsprodukter)

Kurres (Jakt och fiske produkter), Kenneth Fors (arbetskläder) Camilla Lindberg (Friskvård-/ hot stone Massage).

Smakrik buffé med sött och salt 5 euro och du äter så mycket du vill. Detta går av stapeln den 28.3 kl 13-16. Välkommen!

HANKMO IF – ÅRSMÖTE 23.3.
Årsmöte tisdag 23.3.2010 kl. 19.00 på uf-lokalen i Västerhankmo.
Stadgeenliga ärenden. Servering. Välkomna. 

HANKMO IF VANN ÅRETS UPPLAGA AV KORSHOLMS JUNIORRINKBANDY!

FAMILJEDAG VID RINKEN 21.3.

Hankmo hem och skola ordnar en familjedag vid rinken. Ta med skrinnskorna och pulka!
Alla med!

HANKMO IF – SKIDCUP 2010

Hankmo IF anordnar en skidcup med tre deltävlingar. Placeringen i de två bästa deltävlingarna räknas.

Lördagen 13.3 kl.15.00 Västerhankmo Uf
Tisdagen 16.3 kl.18.30 Västerhankmo Uf
Måndagen 22.3 kl.18.30 Västerhankmo Uf, OBS! Klasserna 10,12,14 och 16 år startar vid skolan och målgång vid Bjärji.

KLASSER
Flickor / Pojkar   6 år(2004-    ) ca  0,5 km
Flickor / Pojkar   8 år(2003-02) ca  0,8 km
Flickor / Pojkar 10 år(2001-00) ca  1,5 km
Flickor / Pojkar 12 år(1999-98) ca  3 km
Flickor / Pojkar 14 år(1997-96) ca  3 km
Flickor / Pojkar 16 år(1995-94) ca  5 km

Anmälan på platsen senast 15 min. före ovangivna tider, SMS till 050-3318154 eller e-post alf.asplund@netikka.fi (namn och födelseår)

Alla som deltagit i två deltävlingar får pokaler. Prisutdelning sker i samband med sista deltävlingen.

Försäljning av varm korv.

Köldgräns -15 0

OBS ! Följ med föreningsspalten i Vbl eller på www.hankmo.net, tidpunkterna kan ändra.

ÖSTERHANKMO FISKARGILLE – ÅRSMÖTE 21.3.

Österhankmo Fiskargille håller årsmöte den 21.3.2010 kl. 18:30 i Byagården.

Före årsmötesförhandlingarna serveras kaffe.

Styrelsen.

PULKDAG 7.3. I ÖSTERHANKMO   

Vi ordnar pulkdag 7.3.2010 kl 13.00 vid Vallbackan (väderreservation).
Pulkåkning m.m. utlovas. Sjöbevakningen kommer också att besöka oss. Se närmare Hankmo.net och anslagstavlan vid UF.
Servering: grillkorv och våfflor (grupp 4)

Välkommna!

SKIDSKOLA I HANKMO, START 6.2.

Hankmo IF startar en skidskola för barn och ungdom lördagen 6.2.2010 kl. 15.00 vid ”Bjärji” (Västerhankmo Uf).

Ingen skidskola lörd. 27.2 och 6.3. pga. kölden.

Den planerade skidskolan söndagen 14.3. kl. 15.00 är tyvärr INHIBERAD pga sjukdom. Det blir inget fler tillfälle i vår.

Platsen kan ändra från gång till gång så följ med i Vasabladets föreningsspalt och Hankmos hemsida. Köldgräns -15C.

Som skidlärare har vi lyckats få Heidi och Ville Verkama. Båda har varit med i Finlands juniorlandslag och bl.a deltagit i junior VM. Ville har tagit silver i junior VM  2003. I  FM har de deltagit flera gånger och erhållit många medaljer.

Kom med och lär dig skidteknik!

FINA SKIDSPÅR I HANKMO, SITUATIONSRAPPORT FRÅN ”SKIDTEAMET” VID HANKMO IF

Skoteruppkörda skidspår från Västerhankmo nu i toppskick. Start t.ex. från skolan.

FÖRÄLDRA-BARN GYMNASTIK I HANKMO SKOLA

Folkhälsan i Kvevlax ordnar
Föräldra-barn gymnastik i Hankmo skola
för barn i åldern 3-8 år.

Start vecka 5,  1.2.2010
Måndagar kl:18.00-18.45 i Hankmo skolas gympasal. OBS! Sista gången måndagen 22.2., deltagarantalet är tyvärr för litet.

Ledare: Maria Westström

Avgift:15 euro/familj
Anmälan på platsen
Minimi antal deltagare: 10 familjer

Vi gympar föräldrar och barn tillsammans, leker och har roligt. 

SPORTLOVSDISCO I VÄSTERHANKMO 26.2.

Sportlovsdisco för lågstadiebarn vid Västerhankmo UF-lokal. Vi inleder sportlovet med ett lågstadiedisco vid Bjärji
fre. 26.2 kl.19-23. Godis, popcorn, limsa m.m.
Välkomna!!
Arr.Västerhankmo UF

FÖRHANDSINFO – ÖSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET

Österhankmo samfällighet håller årsstämma 25.2.2010. 

VÄSTERHANKMO HAMNFÖRENING- ÅRSMÖTE 23.2.

Västerhankmo hamnförening har årsmöte tisdagen 23.2.2010 kl. 19:00 i Västerhankmo UF-lokal. Stadgeenliga ärenden, alla välkomna.

Styrelsen

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENING – ÅRSMÖTE 23.2.

Västerhankmo hembygdsförening r.f. håller årsmöte tisdagen 23.02.2010 kl. 19.00 i Gamla skolan. Stadgeenliga ärenden, samt övriga på mötet väckta ärenden.
Kvällens gäst Britta Klockars. Ämne: Information om Vasa  universitets  arbete. Styrelsen
 

VÄSTERHANKMO UF:s ÅRSMÖTE 21.2.

Västerhankmo UF håller årsmöte vid Bjärji sön. 21.2 2010 kl.16.00. Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Välkomna!ÖSTERHANKMO UF/HF

Vi TACKAR alla för all talkohjälp samt deltagande vid våra evenemang under 2009. Det har varit ett händelserikt och givande år för Österhankmo Uf/Hf.

Styrelsen skulle nu önska att ALLA som har möjlighet att delta den 15.2.2010 kl. 19.00 på vårt årsmöte kommer.
Vi behöver ER hjälp med stöd och idéer för att lyckas lika bra 2010. Kaffeservering.
VÄLKOMMEN!

Vi skulle även behöva fler frivilla till våra funktionärsgrupper. Tag kontakt med Ulrika Nabb  tel:050-4605656 eller Maria Kulla tel:050-3414048 om ni är intresserade!

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING – ÅRSMÖTE 2.2.

Västerhankmo Marthaförening rf håller årsmöte tisdagen 2.2.2010 kl. 18.30 hos Margareta Näsman (läg. B1).

Stadgeenliga ärenden.

Västerhankmo 24.1.2010

VÄSTERHANKMO JAKTVÅRDSKLUBB HÅLLER ÅRSMÖTE 25.1.

Västerhankmo Jaktvårdsklubb r.f. håller årsmöte måndagen 25.1.2010 kl. 18:00 i Västerhankmo Uf-lokal. Stadgeenliga ärenden. Fångstlistor medtages.

Styrelsen

JULFEST I ÖSTERHANKMO 9.1.

Julfest i Österhankmo UF  9.1.2010
Heimlaga program och dans till Lördagsgänget
Kl.  20.00-01.00 Kaffe, lotteri m.m.
Inträde: 15 euro.  Barn under 12 år gratis.

Händelsearkiv 2011

JULFEST I VÄSTERHANKMO 25.12.2011

Västerhankmo UF ordnar JULFEST vid UF-lokalen, Bjärji på juldagen 25.12 2011 kl. 20:00-02:00. På programmet står ett ”heimlaga” sketchprogram som följs av dans till tonerna av Gents.
Inträde Vuxna:15€  Barn(6-15 år):10€
Styrelsen

JULGRÖT & PROGRAM I ÖSTERHANKMO 11.12.2011

Julgröt i Österhankmo Byagård söndagen 11 dec 2011 kl 15-17.30. Förutom smörgås och gröt serveras kaffe eller saft.
Priser: 7 euro för vuxna, 7-12-åringar 5 euro, under 7-åringar gratis.
Sång och musik utlovas också samt ett lotteri. Välkomna! Arr. Österhankmo Marthaförening

JULMARKNAD OCH LOPPIS 4.12 I ÖSTERHANKMO

Julmarknad  och loppis söndagen den 4.12.2011 kl 10-14.

Boka bord med Guy Wiklund före den 26.11. guy.wiklund@netikka.fi

Glögg och jultårta, korv grillning. NYA Byaboken till försäljning!

ÖSTERHANKMOBOKEN UTKOMMER 1.12.2011

Österhankmoboken utkommer den 1 december 2011. Boken är en dokumentation av vår, nästan bortglömda, närhistoria från forntid till nutid. Boken i A-4 format med 180 sidor innehåller 42 artiklar, många bilder och flera av de äldsta kartorna från byn.

Som exempel bland rubrikerna kan nämnas: Hungerkatastrofen på 1860-talet, Mannerheims resa genom byn 1918, Amerikaemigranternas egna berättelser, bolag och föreningars verksamhet samt mycket annat.
Österhankmo byaforskare som ger ut boken har sedan 1999 arbetat med en mångsidig dokumentation av  boplatser, ägor, namn, fornminnen, kartor, bilder, händelser med mera. Förhoppningen är att resultatet som nu redovisas i bokform ska intressera både nutida och framtida generationer.

Boken kostar endast 25 € och säljs på julmarknaden i Österhankmo uf-lokal den 4 december mellan 10-14. Därefter kan boken fås av Henrik Westerback tel. 3468810 eller Bernice Vinberg tel. 3468898. 
Passa på tillfället och köp en eller flera böcker som julklapp! 

TALKO I ÖSTERHANKMO / KARIKA 26.11

Första talko på Karika ordnas lördag 26.11 kl 10.00. Träff vid simstranden.

Ta med motorsåg och arbetshandskar. Kaffe, dopp och grillkorv bjuds.

Kom med.

HÖSTFEST 12.11 I ÖSTERHANKMO

Höstfest den 12.11  kl. 19.00-00.00.   KAJ, sånger och sketcher.
Rösta på Årets Hankmo krank/svärm.
Lotteri och annat trevligt program.
God buffe´ och kaffe med morotskaka.

25 euro, barn under 12 år gratis

Anmäl till Maria Kulla, maria.kulla @agrolink.fi 050-3414048 el. före 5.11 2011.

KOM TILL IKEA DEN 30.10.

Välkomna med på shopping-resa  till IKEA och Ideapark i Tammerfors, 30.10.2011.
Bussen startar från: Österhankmo Uf  kl 7.00
Skolan i Västerhankmo kl. 7.15
Petsmo Handelslag  kl. 7.30
Kvevlax”backan”  kl. 7.45
Neste i Smedsby  kl.  7.55
Kort paus vid ABC i Jalasjärvi
Beräknad ankomst till IKEA ca 11-11.30
Hemfärd kl. 18.00

Pris 30 Euro/ person

Minimi 30 pers. För att resan skall bli av.
Anmälan senast 20.10.2011 till Ulrika Nabb 050-4605656 el. ulrika.nabb@netikka.fi

TEATER FÖR BARN I ÖSTERHANKMO

Teater för barn åk 1-6 med professionell ledare startar söndag den 20.11 kl. 12-15 i Österhankmo UF.
Anna Moberg leder gruppen med regi och uppförande.
Träff tre gånger under hösten. (26.11 och 3.12) Gratis!

HÖSTFEST 23.10.

Höstfest den 23.10 kl. 19.00-00.00. Alfred Backa, stå upp och sketcher
The Mamas
Rösta på Årets Hankmo krank/ svärm
Lotteri och annat trevligt program
God buffe´ och kaffe med kaka

25 euro, barn under 12 år gratis. Anmäl till Ulrika Nabb, 050-4605656 el. ulrika.nabb@netikka.fi före 17.10 2010

INNEBANDYTURNERING I NORRVALLA

Hankmo IF har anmält två lag till turneringen. Ett lag i klassen P15 och ett i klassen P13 flickor får också delta i lagen.

RESULTAT

Klassen P13 fick guld och klassen P15 fick brons. Vi gratulerar.

INNEBANDY BARN OCH VUXNA

Innebandy för barn och vuxna börjar tisd. 27.9 i Hankmo skolas gym.sal. Vi håller igång  mellan 19.00 – 20.30. 

arr. Hankmo If

TALKO PÅ SNÄRÖIRAN 25.9.2011

Ett talkotillfälle hålls i höst på Snäröiran söndagen den 25 september med start kl 14. Båt från Kastet 13.30. Arbete finns åt många flitiga, både sågning och riseldning!

Västerhankmo UF bjuder på korv, saft och bulle.
Med väderreservation.
ALLA med!

”INGRILLNING” AV NYA KÅTAN VID HOMLAX TRÄSK SÖ 18.9.2011

Välkommen på ”ingrillning” av nya kåtan vid Homlax träsk söndagen 18.9.!
Västerhankmo Jaktvårdsklubb bjuder på korv & saft mellan kl 16-18.
Följ stigen/skidspåret från Norrkärrs stickväg ner till träsket, bilparkering vid skidspåret samt vid vägkorsningen. Ta gärna en cykeltur så blir det samtidigt lättare med parkeringen. Ring Stefan 050 5902525 eller Thomas 050 3063109 om du behöver råd för att hitta fram!

Grillkåtan är byggd sommaren 2011 inom ett byautvecklingsprojekt i Västerhankmo. Kåtan ägs av Västerhankmo jaktvårdsklubb rf och den har uppförts i nära samarbete med Hankmo IF. Kvevlax församling har genom avtal upplåtit platsen och kåtan är avsedd för allmänt rekreationsbruk för alla som rör sig i området under olika årstider.
Byggandet av kåtan har möjliggjorts genom finansiering och samarbete med följande organisationer:

Aktion Österbotten rf / Österbottens ELY-central (Landsbygdsprogrammet/LEADER) / finansiering
Västerhankmo samfällighet / finansiering och virke till spångar
Kvevlax sparbank / finansiering
Kvevlax församling / markägare
Korsholms kommun / åtgärdstillstånd
Västerhankmo jaktvårdsklubb / projektägare, finansiering, talkoarbete och underhåll
Hankmo IF / talkoarbete och underhåll
Utvecklingsgruppen i Hankmo byar / initiativtagare och förplanering

HÖSTMARKNAD PÅ BJÄRJI 11.9.

Västerhankmo UF ordnar höstmarknad i samband med Föreningshusets dag söndagen 11.9 kl. 13-18. Utställare är bl.a. Andreas Knips hembageri, Quriosa, RD-products, Petsmo bär och produkter från Malax köttrökeri. Dessutom ett urval av hantverk, grönsaker, fiskförsäljning, meterlakrits samt hudvårdsprodukter.
Våfflor, kaffe och dopp.

Styrelsen önskar även på förhand få in eventuella fotografier på ungdomslokalen och föreningens verksamhet genom åren. Fotografierna kommer att användas till ett bildspel. Ta kontakt med Nina Söderberg nina.soderberg@netikka.fi eller 050-5569684. 
Vi ses på Bjärji!

HANKMO ÄLGJAKTLAG – MÖTE 4.9.

Hankmo älgjaktlag håller årsmöte 4 september 2011 kl.18.00 vid slakthuset.
Stadgeenliga ärenden samt anmälan till årets jakt. Inga efteranmälningar.

Österhankmo 27 augusti 2011

Jaktledaren

FRIIDROTTSTÄVLING  SÖND. 4.9

Friidrottstävling i mångkamp sönd. 4.9 kl. 17.00 på sportplan i Västerhankmo.

GRENAR

Flickor/Pojkar 5 år ( – 2006) bollkastning, löpning 40m, längd

Flickor/Pojkar 7 år ( 2004-2005) bollkastning, löpning 40m, längd

Flickor/Pojkar 9 år (2002-2003) turbospjut, löpning 60m, längd

Flickor/Pojkar 11 år (2000-2001)     kula, löpning 60m, höjd  

Flickor/Pojkar 13 år (1998-1999)     kula, löpning 60m, höjd 

Flickor/Pojkar 15 år (1996-1997)     kula, löpning 60m, höjd

Flickor/Pojkar 16-20 år(1991-1995) kula, löpning 60m, höjd

Resultaten från alla grenarna sammanräknas. Alla deltagare får pokaler.

Anmälan om deltagande via e-post kjell.sand@vacon.com  SMS till 040-8371190 (namn o födelseår) el. på platsen kl. 16.30-16.45.

Servering.

HANKMO IF:S FRIIDROTTSSKOLA STARTAR SÖND. 14.8 KL.17.00. 

Kom till sportplan vid Hankmo skola för att leka, friidrotta och ha roligt tillsammans med oss i ca. 1,5 h. Från 3 år och uppåt.

Ledarna

RINKBANDYTRÄNING I ISHALLEN

Är du intresserad av att träna rinkbandy i ishallen 4.9.2011-1.4.2012 på söndagar kl. 18.00-19.00. Meddela i så fall intresse senast 28.7.2011 till Alf 050-3318154. Om det är 20 st. blir kostnaden 85€/person.  Hankmo IF.

STRANDDAG I ÖSTERHANKMO 7.8.

Österhankmo Uf/Hf ordnar en stranddag den 7.8.2011 vid simstranden i Österhankmo. Vi börjar kl. 12.00.  Program för dagen är roddtävling, pilkastning. Servering av korv, kaffe med dopp. 
Välkommen!

AUKTION I ÖSTERHANKMO LÖ 2.7.

Lösöresauktion i Österhankmo lördagen den 2.7. kl. 10.00. Visning fr. kl 9.00.
Plats : Österhankmovägen 596
Säljes äldre möbler bl.a. klaffbyrå, soffor,olika sängar och bord, stolar
köksskåp, nattduksbord, skänk m.m.  Arabia porslin, annat porslin
och glasvaror, husgeråd, tavlor, väggklockor, träföremål, trasmattor, textilier, frysbox och  kylskåp, och övrigt lösöre.
Servering.
Auktionen sker utomhus. Inköpen betalas kontant med pengar.
Välkommen!

Ägaren

ÖPPET HUS OCH UTSTÄLLNING I VÄSTERHANKMO LÖ 2.7. 

Västerhankmo hembygdsförening och veteran motorklubb ordnar utställning och öppethus dag lördagen 2.7.2011 kl.10.00-15.00 vid Gamla skolan, Västerhankmovägen 254. Servering, demonstrationer. Välkommen!

Medlemmarna är välkomna att ställa ut sina veteraner ex. bilar, traktorer, motorcyklar, mopeder och andra motorer.
Utställare kontakta Johan tel. 050 5992548 eller Bertel tel. 0500 380669. Transport kan ordnas.
Hälsningar styrelsen.

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENINGS SOMMARRESA 21.6.

Västerhankmo hembygdsförening ordnar sin traditionella sommarresa 21.6., läs närmare i bilagan! 

Sommarresan_2011.doc

HANKMOLOPPET 7.6

Hankmo IF:s terränglöpningslopp går av stapeln tisd. 7 juni kl.19.00 med start på sportplan i Västerhankmo. 

Klasserna är 12 år 3,5 km, 14 och 18 år samt allmän och tidlös klass 7 km. Det finns också en allmän klass som löper 11,5 km.

Förhandsanmälningar görs på epost till kjell.sand@vacon.com senast 5 juni.

Deltagaravgiften är  5 € för juniorer och tidlös övriga 12 €, familjer 25 €. Vid efteranmälan är avgifterna 8 €, 18 € och 35 €.

De tre bästa i varje klass premieras, dessutom utlottas presentkort m.m bland alla deltagare.

Hankmoloppet är en deltävling i Korsholms-löparen och öppet för både motionärer och tävlingsidrottare.

Välkommen på ”löpfest”

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENING  

Sommarens arbetskvällar börjar torsdagen den 5.5 kl. 18.00. Är du intresserad, äldre eller yngre, välkommen med i gemenskapen. Den sociala samvaron är en viktig del av sammanhållningen och trevnaden i byn . 
 

HANKMO IF MED I KORSHOLMSSTAFETTEN 2.6. OCH      WEST COAST RACE 11.6.

Hankmo IF deltog med tre lag i Korsholms stafetten 2.6.2011. Hankmo IF -juniorer kom på en fin 10:e plats, Hankmo IF – herrar blev 12:e på en mycket bra sluttid och damlaget var dagens stora överraskning med en 3:e plats vilket är Hankmo IF:s bästa placering någonsin i Korsholms stafetten. Damlaget bestod
av: Ulrika Skräddar, Rose Heir, Nina Söderberg, Josefin Hjortman, Jennifer
Antell, Ida Furunäs, Pernilla Kvist och Lenita Hjortman

Hankmo IF tävlade med ett lag i öppna klassen av årets upplaga av West Coast
Race som gick av stapeln lördagen den 11 juni med start i Vasa och målgång i
Nykarleby. Under gassande solsken och med termometer som visade på +32 grader i
skuggan sprang deltagarna på en stekhet asfalt mot Skogsvallen i Nykarleby.
Dagens mest uppskattade insats svarade cyklisterna för som assisterade Hankmos
löpare med dricka och våta svampar + vattensprutkanna. Tea, Britt-Marie,
Anna-Lisa, Samuel och Pernilla cyklade starfett i 90 kilometer. Hankmo IF:s lag
som enbart bestod av Hankmobor och var ett av de få byalagen blev återigen bästa Korsholms lag med enbart Korsholmare. 

VÄLKOMMEN PÅ TEATER 17.5.!

Vi vill bjuda in alla syskon och föräldrar till en liten teateruppvisning den 17.5 kl. 18.00.

Barnen har sista gången teater den 17.5 med start 16.00-17.30. Efteråt får de äta  hot dog och saft samt förbereda sig för föreställningen. Det blir en kort teatergrej och efteråt snacks och bål för publiken och aktörerna. För att få allt att gå ihop kommer inträdet att vara 2 euro/ pers.

H. Anna och Ulrika genom UF.

ÖSTERHANKMO UF – TALKO 12.5.

Österhankmo Uf har talko den 12.5 kl. 18 och framåt.

Ta med arbetshandskar och räfsa. Vi plockar upp byggställning men även på vedabackan och kapar och klyver.

Kaffe och bulla!

BÅTPLATSER I ÖSTERHANKMO

Lediga båtplatser vid bryggorna i Österhankmo,
1 st vid Kalkmagasinsbryggan
1 st vid Vallbryggan
För mer info, ring  David Nabb, ordf.Österhankmo samfällighet
0400-668 748

PÅSKBRASA I ÖSTERHANKMO 23.4. KL 20->

HANKMO IF- TRÄNINGSMATCH I INNEBANDY 3.4.

Hankmo IF har träningsmatch i innebandy i Botniahallen mot Solf sö 3.4. kl 10.00-11.00. Kom i tid, spelet startar kl 10! Pojkar och flickor i åldern 11-15år kan delta. Närmare info fås av Alf Asplund.

STÄDDAG I VÄSTERHANKMO 30.4.

Inkommande lördag 30.4 med start kl 9.00 så ordnas den årliga städdagen.
Samfälligheten bjuder på lemonad och grisar vid Gamlaskolan och vid Nina och Mats Nygård. ALLA MED!
Styrelsen

FOTBOLLSLAG TILL KORSHOLMS FOTIS

Hankmo IF söker dig som är född 1996 eller tidigare och intresserad av att spela fotboll. Anmäl dig då till David Söderberg 050-5953707 senast 30.4. Registrerad spelare får ej delta.

VÅRMIDDAG PÅ BJÄRJI 16.4.

Lördagen 16 april kl 18.30 ordnar Västerhankmo UF vårmiddag på Bjärji. Farzons står för underhållningen.

Tema för festen är HATT, bästa huvudbonad under kvällen belönas.

Meny:

Sallad, Grisfilé, Potatisgratäng, Ugnsgrönsaker och Havtornscheesecake + Kaffe.

Pris: 25€

RIKSDAGSKANDIDAT MICHAEL LUTHER I HANKMO TI 12.4.

Kom och diskutera med riksdagskandidat Michael Luther vid Västerhankmo hembygdsgård / Gamla skolan tisdagen 12.4. kl 19:00. Kaffeservering – Välkommen! 

EIDISBACKVÄGENS ÅRSSTÄMMA 10.4.

Intressenterna i Eidisbackvägens väglag
kallas till årsstämma i Hankmo lågstadieskola söndagen den 10.4.2011 kl. 19.30 (efter Kvevlax musikskolas vårfest). På mötet behandlas i LEV § 64 nämnda ärenden.
Vägbestyrelsen

KÄLLTÅET´S VÄGLAGS ÅRSSTÄMMA 8.4.

Delägare i Källtået´s väglag kallas till årsstämma hos Mikael Melin 8.4.2011 kl 19.00. På stämman behandlas i § 64 LEV omnämnda ärenden. Den nya enhetslängden till påseende hos ordförande.

Styrelsen

NORRFJÄRDSVÄGENS ÅRSSTÄMMA 5.4.

Delägarna i Norrfjärds enskilda väg kallas till årsstämma som hålles i Västerhankmo Gamla skola tisdagen den 5 april 2011 kl 19.00. På stämman behandlas i LEV § 64 och 65 nämnda ärenden. Uppgifter om enhetslängden kan fås hos Agneta Nykvist.

Västerhankmo 21 mars 2011

Vägbestyrelsen

BARNTEATER STARTAR IGEN I ÖSTERHANKMO 12.4. (OBS! ÄNDRAD TID!)

Vi skall fortsätta med barnteatern vi började med i julas i Österhankmo UF.

Start tisdag den 12.4. kl 15.00- 16.30 i Österhankmo Uf (6 ggr). Nya och gamla deltagare önskas välkommen med(åldern 6-13 år).

Ledare är Anna Moberg och teatern kostar inget!

Ps. Tidtabellen framöver diskuteras med Anna i samband med första träffen.

MÅ BRA DAG I ÖSTERHANKMO 3.4.

Vi ordnar en må bra dag söndagen den 3.4 kl 13-16 vid Österhankmo Uf. Kakbuffe med sött och salt  för 8 euro. Samtidigt deltar man i dragningen av fina gåvor som utställarna gett.

Årets utställare är: Greenhous, Polarn & Pyret, RD Design (arbetskläder), Aalto punkten ger massage och parafin behandling, Anette Håkans har med  Make-up produkter, underkläder och Aloe Vera,  Partylite

Välkommen på en trevlig eftermiddag önskar Österhankmo Uf!

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – DELÄGARSTÄMMA 29.3.

Delägarna i Västerhankmo samfällighet
kallas till ordinarie delägarstämma
tisdagen 29.3.2011 kl 19.00 i Västerhankmo uf-lokal. 
På stämman behandlas stadgenliga ärenden samt:
bidragsanhållan, köp av samfällt
område, fiskeriärenden, info angående stranddelgeneralplan samt övriga ärenden. 
 
Västerhankmo 18.3.2011
Styrelsen

HANKMO IF  – ÅRSMÖTE

Hankmo idrottsförening rf. håller årsmöte måndagen 21.3.2011 kl.19.00 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden. Servering.

Styrelsen

SKIDTÄVLING

Hankmo IF anordnar en skidtävling Söndagen 20 mars 2011 kl. 14.00 vid Västerhankmo Uf.

Klasser

Flickor/Pojkar  6år (2005-       )  0,5 km  Flickor/Pojkar  8år (2004-2003)  0,8 km Flickor/Pojkar 10år(2002-2001)  1,5 km  Flickor/Pojkar 12år(2000-1999)  3.0 km Flickor/Pojkar 14år(1998-1997)  3,0 km Flickor/Pojkar 16år(1996-1995)  5,0 km

Anmälan på platsen senast 20 min. före ovangivna tid, SMS till 050-3318154 eller      e-post alf.asplund(at)netikka.fi(namn och födelseår)

Alla deltagare får priser.                    Försäljning av varm  korv.               Köldgräns –  15 grader.

 Resultat.doc    

HÖMOSS SKOGSBILVÄG – ÅRSSTÄMMA 7.3.

Hömoss skogsbilvägs delägare kallas till årsstämma som hålls i Gamlaskolan, Västerhankmo måndag 7.3.2011 kl 19:00 för att behandla § 64 och 65 i LEV samt ev. grundförbättring. Debiteringslängden finns till påseende hos ordf. Kjell Sundsten informerar om aktuella skogsfrågor.

Styrelsen

VÄSTERHANKMO HAMNFÖRENING – ÅRSMÖTE 2.3.

Västerhankmo hamnförening r.f. håller årsmöte onsdag 2.3.2011 kl 19.00 i Veteranmotorklubbens lokal. Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen

ANMÄLAN OM INTRESSE GÄLLANDE VIRKESTRANSPORT FRÅN SNÄRÖIRAN

Västerhankmo samfällighet kommer att utföra avverkning i början av mars på Snäröiran. Avverkningsarbetet utförs av en maskinentreprenör, men planen är att någon lokal jordbrukare/ företagare kör virket från skogen till Kastet. Arbetet gäller skogstransport av ca 130 f-m3 massaved och timmer. Styrelsen för samfälligheten önskar att den som är intresserad av arbetet tar kontakt med styrelseordförande Mikael Melin senast 22.2.2011.

RÖJNINGSTALKO VID SNÄRÖIRAN LÖ 5.2. – BOTTENRÖJNING INNAN AVVERKNING

Röjningstalko vid Snäröiran lördagen 5.2 kl.10 –> Västerhankmo UF står för bränsle och bjuder på korv.
Frivilliga röjare med motorsåg uppskattas varmt.

Vi skall fixa några ställen så att skogsmaskinerna kan arbeta effektivt. Vi samlas vid ändan av isvägen vid Snäröiran. Bra om någon kan komma med skoter och släde för transport av utrustning till norra sidan.

VÄSTERHANKMO UF – ÅRSMÖTE 27.2.

Västerhankmo UF håller årsmöte söndagen 27.2 kl.16 vid Bjärji.
Stadgeenliga ärenden. Servering. Hjärtligt välkomna!

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENING – ÅRSMÖTE 22.2.

Västerhankmo hembygdsförening r.f. håller årsmöte tisdagen 22.2.2011 kl. 19.00 i Gamlaskolan. Stadgeenliga ärenden, samt övriga på mötet väckta ärenden.
Kvällens gäst Herbert Linden. Ämne: Den gamla goda tiden.

Styrelsen

ÖSTERHANKMO MARTHAFÖRENING – ÅRSMÖTE 10.2.

Österhankmo Marthaförening rf håller årsmöte i Byagården torsdagen 10.02.2011 kl 18.30. Stadgeenliga ärenden.Kaffeservering
Välkomna!
 
Obs!
Marthaföreningen önskar få nya medlemmar.
 Om du är intresserad; kom med den 10 februari och hör vad vi sysslar med!

HANKMOKATALOGEN 2011 ÄR UNDER ARBETE

Förra katalogen gjordes i samband med byautvecklingsprojektet år 2007 så det är dags att uppdatera alla kontaktuppgifter. Kataloguppdateringen görs i samarbete mellan Hankmo Hem & Skola samt Utvecklingsgruppen i Hankmo byar. Katalogens försäljningspris är 8€ och nettointäkterna tillfaller Hankmo Hem & Skola.  

Kontaktuppgifterna insamlas fastighetsvis, uppgiftsblanketter har nyligen utdelats till alla postlådor i Hankmo. Eleverna i skolan samlar in blanketterna under tiden 31.1.-6.2. Kontaktpersoner är Maria Åsvik i Västerhankmo och Monica Wiklund i Österhankmo. Tilläggsuppgifter fås av Monica Wiklund 040 5602399 / monica.wiklund(at)netikka.fi.  

ÖSTERHANKMO UF/HF MEDDELAR OM KOMMANDE AKTIVITETER:

Fre 21.1. 4 H startar kl.14.30, träff varannan vecka.

Fre 4.2. Öppet hus startar KL. 18.00 Sanna, Malin och Sabina önskar alla välkomna.

Lö 12.2. kl. 20.00 ordnar vi chokladprovning och Ritva från Hemgården i Vörå berättar om Choklad. Anmäl er till ulrika.nabb@netikka.fi före 8.2 . 15 euro per person, choklad, kaffe/te ingår. Ev. annat till försäljning.

Ti 15.2. Årsmöte kl. 19.00. Stadgenliga ärenden. Kaffe och bulla. Välkommen!

Sö 6.3. Pulkdag vid Vallbackan kl 13.00. Mångsidigt program, väderreservation. Våfflor, grillkorv (serv. Grupp 1)

INNEBANDY BARN OCH FÖRÄLDRAR

Innebandy för barn och föräldrar fortsätter i Hankmo skola. Vi spelar på torsdagar med start 27 januari kl. 19.00 och håller igång till kl. 20.30.

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING – ÅRSMÖTE 31.1.

Västerhankmo Marthaförening rf håller årsmöte måndagen 31.1.2011 kl. 18.30 hos Anna-Lisa Sundvik. Stadgeenliga ärenden.

VÄSTERHANKMO JAKTVÅRDSKLUBB R.F. – ÅRSMÖTE 27.1.

Västerhankmo Jaktvårdsklubb r.f. håller årsmöte torsdagen 27.1.2011 kl 19.00 i ”Gamla skolan”/Hembygdsgården. Stadgeenliga ärenden. Fångstlistor medtages.

Styrelsen

ÖSTERHANKMO JAKTKLUBB R.F. – ÅRSMÖTE 27.1.

Österhankmo Jaktklubb r.f. håller stadgeenligt årsmöte torsdag 27.1.2011 kl 19.00 i byagården. Obs!  Fångstlistorna.

Styrelsen

SKIDSPÅREN I HANKMO

Fina skoteruppkörda skidspår i Hankmo. Startplatser Hankmo skola,Västerhankmo UF,Österhankmovägen 291 (Lakören) Öster-hankmo byagård. Info tel. 050-5581397.

TRÄNINGSTID  I  ISHALLEN

Hankmo IF har blivit tilldelad istid i ishallen söndagar 21.15 – 22.15 under tiden 5.9.2010- 27.3.2011.
Är du intresserad av att spela rinkbandy som motionär eller ev. i rinkbandylag kom då till V-Hankmo Uf  tisdagen den 24.8.2010 kl. 20.00 så får du mera info.  Ju flera vi blir desto billigare blir det. Om vi är 20 st blir kostnaden 80 € för hela tiden. Är du intresserad men ej kan komma ring då Alf  050-3318154 senast tisdag. 

INNEBANDY FÖR 11 – 15 ÅRINGAR

Innebandy för 11-15 åringar i Hankmo skolas gymnastiksal. Start tisdagen 5.10 kl. 18.30 – 20.00.

Händelsearkiv 2012

JULFEST I VÄSTERHANKMO 25.12.2012

Västerhankmo UF ordnar JULFEST vid UF-lokalen, Bjärji på juldagen25.12.2012 kl. 20.00-02.00.På programmet står en heimlaga teaterpjäs:SYRIEN – TUR & RETURSom följs av dans till tonerna av GENTS.Inträde Vuxna: 15€ Barn(6-15 år): 10€

IKEA RESA 17.11.2012

Välkomna med på shopping-resa inför julen till IKEA och IDEAPARK i Tammerfors.
Bussen startar från: Österhankmo Uf kl 7.00
Skolan i Västerhankmo kl. 7.15
Petsmo Handelslag kl. 7.30
Kvevlax”backan” kl. 7.45
Neste iSmedsby kl. 8.00
Kort paus Vid ABC i Jalasjärvi
Beräknad ankomst till IKEA ca 11-11.30
Hemfärd kl. 18.00

Pris 30 Euro/ person

Minimi 30 pers. för att resan skall bli av.
Camilla Nykvist tar emot anmälningar före 11.11 på mail camillahoglund8@hotmail.com eller ring 0400-484740.

HÖSTFEST I ÖSTERHANKMO 10.11.

Höstfest 10.11 kl 19.00 Western tema. God buffe, western inspirerade upptåg och rösta på årets Hankmo krank /svärm.
Underhållare  Ulf Johansson, Alfred Backa och Roland Engström från Oravais revy. 25 euro per person och barn under 12 år gratis. Anmälningar till höstfesten till Guy Wiklund på 
guy.wiklund@netikka.fi eller ring 050-5822906.

BARNTEATER STARTAR I ÖSTERHANKMO

Barnteater startar snart i Österhankmo UF för barn i åk 1-7. Anna Moberg är ledare och pjäsen som övas in såkommer att visas den 5.1.2013 på julfesten.

25.11 13.00-15.00
30.11 16.30-18.00
03.12 16.30-18.00
10.12 16.30-18.00
17.12 16.30-18.00

MALIN NYSTRÖM BLEV ÅRETS UNGDOM

Malin Nyström blev Årets Ungdom vid Johannes galan den 27.10 i Kärklax. Bland tre nominerade tog Malin hem titeln och den hedersvärda urmärkelsen.

Malin har jobbat som Öppet hus ledare i många år vid Österhankmo UF och de senaste tre åren verkat som föreningens kassör.

Kopierat från Öps länk:

Årets ungdom: Malin Nyström
I kategorin årets ungdom var det Malin Nyström från Österhankmo ungdoms- och hembygdsförening som vann.
”Malin Nyström är en mycket drivande ung dam som är en stor resurs för styrelsen och för nejdens barn och ungdomar. Med sin positiva livsinställning är hon alltid beredd att hjälpa till i föreningen”.

TEATER FÖR BARN I ÖSTERHANKMO

Teater för barn åk 1-6 med professionell ledare startar i november vid Österhankmo UF.

Anna Moberg leder gruppen i skrivande av egen pjäs, regi och uppförande.
Träff sex torsdagar under hösten. Gratis!

ÖSTERHANKMO UF NOMINERAD SOM ÅRETS FÖRENING

Österhankmo UF har blivit nominerad till årets Johannes pris som årets förening.
Johannes Galan är 28.10 vid Kärklax Uf där vinnare utses. Kom med!

DISKUSSIONSKVÄLL INFÖR KOMMUNALVALET

OBS! ÄNDRAT DATUM, NYA TIDEN TO 25.10.2012 KL 19

Kommunalvalet närmar sig så vi ordnar en diskussionskväll med våra kandidater från Hankmo byar.

Från Västerhankmo: Birger Enholm och Jakob Asplund

Från Österhankmo: Anita Sundman

Dessutom deltar SFP lokalavdelningens ordförande Stig Beijar.

Plats och tid: Hembygdsgården i Västerhankmo, torsdag 25.10.2012 kl 19.00

Kvevlax Sparbank bjuder på kaffe.

Välkomna!

BARNGYMNASTIK

Gymnastik för barn (5-9 år) torsdagar 18.00-19.00 i Hankmo skola startar 4.10.2012.

OBS! TO 18.10. INGEN GYMNASTIK PGA HÖSTLOVET!

Både flickor och pojkar och även föräldrar som vill röra på sig med sina barn är välkomna. Vi leker och gympar tillsammans och har roligt!

Alla Med!                                      Arr. Hankmo IF

INNEBANDY

Innebandy för högstadiet torsdagar 19.00-20.30 i Hankmo skola startar 4.10.2012. OBS! TO 18.10. INGEN INNEBANDY PGA HÖSTLOVET!

                                                    Arr.Hankmo IF

RINKBANDY

Hankmo IF har rinkbandyträningar i ishallen månd. 18.00-19.00. Finns lediga platser. Kontakta Dennis 050-5268087.

VÄSTERHANKMO UF – JULFESTPROGRAMMET

De som är intresserade av att vara med i julfestprogrammet kan ta kontakt med Matias matias.nasman@hotmail.com eller 0503294876. Både såna som skriver och står på scen är välkomna!

ÖPPNING AV UTSIKTSTORNET PÅ KARIKA BERG 23.9.2012

Öppning av utkikstornet på Karika berg 23.9 kl 14.00. Kommundirektor Rurik Ahlberg klipper bander och inviger tornet.
Försäljning av kaffe och syltgris samt grillad korv. Vandringsled från simstranden. 

ÖPPET HUS HELG VID UF I ÖSTERHANKMO 22-23.9.2012

 Öppet hus helg för barn och unga vid uf 22-23.9. Grafitti lördag kl 10-14 med Johannes Iilahti. Lär dig mera om Grafitti. Teori och praktik.
Anmälningar till öppethusledarna.

Street och Hip/hop  dans med Carolina Sund lördag kl 14.30-16.30 samt 11-13 på söndag. Vi steker hamburgare från 17.00 och öppet hus fram till 22.00 på lördag.

TALKO PÅ SNÄRÖIRAN 23.9.2012

Ett talkotillfälle hålls i höst på Snäröiran söndagen den 23 september med start kl 14. Båt från Kastet 13.30. Arbete finns åt många flitiga, både sågning och riseldning!
Västerhankmo UF bjuder på korv, saft och bulle.
Med väderreservation.
Detta är femte och sista året vi har biotopavtalet så detta är sista talkotillfället på denna femåriga period.
På fem år har det hänt mycket på Snäröiran med hjälp av flitiga talkoarbetare, ett jätte stort TACK till alla de som varit med!
Så denna gång – ALLA med!

GRILLKVÄLL PÅ BJÄRJI 21.9.2012

Fredagen den 21 september kl. 19.30 ordnas GRILLKVÄLL på Bjärji.
TRUBADUR KIM ERIKSSON står för underhållningen hela kvällen.
Inträde: 10€ / person
– grillkorv, sallader, bröd samt kaffe och dopp.
Kom till Bjärji och umgås denna höstkväll!

Förhandsanmälningar tas emot fram till onsdagen den 19 september
Nina: 050-5569684 / nina.soderberg@netikka.fi
Matias: 050-3294876

FRIIDROTTSTÄVLING  2.9

Fridrottstävling i mångkamp Söndagen 2.9 kl. 17.00 på sportplan vid Hankmo Skola.

GRENAR

Flickor/Pojkar  5 år (   –  2007)            Bollkastning, löpning 40 m, längd.

Flickor/Pojkar  7 år (2005-2006)  Bollkastning, löpning 40m, längd.

Flickor/pojkar  9 år (2003-2004)   Turbospjut, löpning 60 m, längd.

Flickor/Pojkar  11 år (2001-2002)            Kula, löpning 60 m, höjd.

Flickor/Pojkar  13 år (1999-2000)            Kula, löpning 60 m, höjd.

Flickor/Pojkar  15 år (1997-1998)            Kula, löpning 60 m, höjd.

Resultaten från alla grenar sammanräknas. Alla deltagare får pokaler.

Anmälan på platsen kl.16.30-16.50.

Servering, försäljning av varm korv.

HANKMO HEM & SKOLA – ÅRSMÖTE 17.9.2012

Årsmöte Hankmo hem & skola rf. 17.9 kl. 18.30 i skolans matsal. Därefter hålls skolans föräldramöte. Välkomna!

HANKMO IF:S FRIIDROTTSSKOLA STARTAR SÖND.12.8 KL.18.00.

Kom till sportplan vid Hankmo skola för att leka, friidrotta och ha roligt tillsammans med oss i ca. 1,5h. Från 3 år och uppåt. 

Ledarna Nina o Dennis

SOMMARDAG PÅ SNÄRÖIRAN LÖRDAGEN DEN 14 JULI

Västerhankmo Ungdomsförening ordnar en friluftsdag på Snäröiran lördagen den 14 juli från och med kl. 14.00 och framåt för gammal som ung. Det finns möjlighet att  köpa kaffe/saft och bulla samt grillkorv. För de yngre ordnas olika aktiviteter såsom lekar och stafetter medans de äldre kan sitta och umgås. Båttransport sker från Kastet kl. 13.45. Med väderreservation.

Vi hoppas att så många som möjligt kommer ut till Snäröiran denna dag för att umgås, njuta av sommaren och dricka en kopp kaffe och också för att se sig omkring på holmen och se vad som har hänt där de senaste åren med hjälp av biotopavtalet och duktiga talkoarbetare.

Vi ses på Snäröiran!
H. Styrelsen

HEMBYGDSDAG I VÄSTERHANKMO LÖ 7.7.2012

Västerhankmo hembygdsförening och Veteranmotorklubb
ordnar hembygdsdag den 7 juli 2012 kl 11.00-15.00.
Utställning av gamla maskiner samt förevisning av tröskning, hantverk och handarbeten m.m.

Servering av bland annat laxsoppa.
Välkomna!

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENINGS SOMMARRESA 19.6.

Sommarresan bär iväg till bl.a. Dagsmark-Storå-Leineperin Ruukki (fd. Fredriksfors Bruk). Efter besöket i bruksmiljön fortsätter vi till Björneborg där vi gör en kort rundtur och – om så önskas – ger möjlighet till en stunds shopping- och fritid i kvarteren kring gågatan. Hemresan går längs riksåttan med kaffepaus på Köffi vid Lankoski.

Närmare information i bilagan här nedan: 

Sommarresan2012.doc

HANKMOLOPPET 5.6

Hankmo IF välkomnar alla motionärer och löpare till sportplan i Västerhankmo tisd. 5 juni kl. 19.00 för att uppleva det förnyade Hankmoloppet. I år arrangeras loppet för första gången i två riktningar, så att tidlösa klassen genomför loppet motsols och tävlingsklassen medsols. Loppet går längs skogsstigar, skogsbilvägar och över kalhyggen. Tävlingskaraktären till trots ser Hankmo IF gärna många glada amatörer på banan, genom ditt deltagande understöder du föreningen.

Klasserna är 12 år 3,5 km, 14 och 18 år samt allmän och tidlös klass 7 km. Det finns också en allmän klass som löper 11,5 km.

Förhandsanmälan görs på e-post till kjell.sand@vacon.com senast 3 juni.

Deltagaravgiften är 5 € för juniorer och tidlös övriga 12 €, familjer 25 €. Vid efteranmälan är avgifterna 8 €, 18 € och 35 €.

De tre bästa i varje klass premieras, dessutom utlottas presentkort m.m. bland alla deltagare.

Hankmoloppet är en deltävling i Korsholmslöparen och öppet för både motionärer och tävlingsidrottare.

Välkommen på ”löpfest”.

Hankmoloppet_2012_resultat.pdf 

Här följer en länk till foton från Hankmoloppet, fotograf Bjarne Melin / http://tinyurl.com/d2sqmkv

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENING

Sommarens arbetskvällar börjar torsdagen den 10.5.2012 kl. 18.00. Är du intresserad, äldre eller yngre, välkommen med i gemenskapen. Den sociala samvaron är en viktig del av sammanhållningen och trevnaden i byn.

STÄDDAG I VÄSTERHANKMO 7.5. 
Inkommande måndag 7.5 med start kl 18.00 så ordnas den årliga städdagen.
Samfälligheten bjuder på lemonad och grisar vid Gamlaskolan och vid Nina och Mats Nygård. ALLA MED!
Styrelsen

HANKMO IF – LÖPNING
Från och med 8.5 ordnas löpträningar på tisdagar klockan 19:00 med start från Hankmo Skola.

De som är intresserade av att delta i Korsholmsstafetten 17.5 och West Coast Race 9.6 för Hankmo IF:s del, kan kontakta Dennis Sundvik 050-5268087 eller Nina Söderberg 050-5569684.

VÅRTALKO VID HANKMO SKOLA SÖ 15.4.2012
På brandmyndighetens uppmaning skall skolvinden vid Hankmo skola tömmas. Kom med på talko söndagen den 15.4 kl. 11.00. Det blir kaffe och korvgrillning!

De som är med och hjälper i talkot har sedan möjlighet att delta i en efterföljande auktion.

Vårhälsningar,
Hankmo Hem och Skola rf.

Uppdatering 17.4.2012 / Ett stort tack till alla som ställde upp och hjälpte till på talkot och auktionen i söndags. Hälsningar, Hankmo Hem och Skola rf.

HANKMO IF – LÖPNING
En inledande löpträning ordnas söndag 29.4 klockan 19:00 med start från skolan. Vi diskuterar den annalkande säsongen, införskaffande av löpskjortor och planerar kommande träningar. 
Sedan springer vi en kortare runda i motionsfart. Lämpar sig för alla, både nybörjare, juniorer och motionärer.

De som är intresserade av att delta i Korsholmsstafetten 17.5 och West Coast Race 9.6 för Hankmo IF:s del, kan kontakta Dennis Sundvik 050-5268087 eller Nina Söderberg 050-5569684.

VÅRMIDDAG PÅ BJÄRJI 21.4.2012

Lördagen 21 april kl 18.30 ordnar Västerhankmo UF vårmiddag på Bjärji. FARZONS står för underhållningen.
Tema för festen är BLING-BLING, den som lyckats bäst med temat röstas fram utav gästerna och belönas.

Meny:
Marinerad gris innerfilé, rödvinssås, varma grönsaker, gräddpotatis, grönsallad och bröd.
Chokladmousse kaka + Kaffe.
Pris: 28€

Anmälan till Nina, 050-5569684/ nina.soderberg@netikka.fi eller
Matias, 050-3294876 senast 15 april. Meddela eventuell diet/allergi. Välkommen!

NORRFJÄRDSVÄGEN -ÅRSSTÄMMA 10.4.

Delägarna i Norrfjärds enskilda väg kallas till årsstämma som hålles i Västerhankmo Gamla skola tisdagen den 10 april 2012 kl 19.00. På stämman behandlas i LEV § 64 och 65 nämnda
ärenden. Uppgifter om enhetslängden kan fås hos Agneta Nykvist.

Västerhankmo 22 mars 2012

Vägbestyrelsen

ÖSTERHANKMO FISKARGILLE -ÅRSMÖTE 11.4.2012

Fiskargillet i Österhankmo håller årsmöte onsdagen den 11.4.2012 kl 18:30 i Byagården.

Kaffeservering! Välkomna.

PÅSKBRASA I ÖSTERHANKMO 7.4.2012

Påskbrasa i Österhankmo på lördag 7.4.
Brasan tänds kl. 20:00. 
Påskharen har lämnat ägg åt alla barn som ritar en teckning.
Frågesport, servering.
Hjärtligt välkomna!

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – DELÄGARSTÄMMA 27.3.2012 

Delägarna i Västerhankmo samfällighet kallas till ordinarie delägarstämma tisdagen 27.3.2012 kl 19.00 i Västerhankmo Uf-lokal. På stämman behandlas stadgeenliga ärenden samt:

– ev. inköp av markområde,

– fiskeriärenden, överföring av arrenderätt, bidragsanhållan,

– ev. fredning av Hömoss samt övriga ärenden.

Västerhankmo 8.3.2012

Styrelsen

HANKMO IF  ÅRSMÖTE

Hankmo idrottsförening r.f håller årsmöte måndagen 26.3.2012  kl. 19.00 vid Andreas Knips hembageri.

Stadgeenliga ärenden. Välkomna.

Styrelsen

HEMFJÄRDENS INVALLNINGSFÖRETAG – ÅRSSTÄMMA 26.3.

Hemfjärdens invallningsföretag i Österhankmo håller stadgeenlig årsstämma 26.3.2012 kl. 19.00 i Byagården. Vid stämman behandlas stadgeenliga och övriga ärenden.

Sysslomännen

MÅ BRA DAG 18.3.2012 I ÖSTERHANKMO

Söndagen den 18.3 kl 13-16 ordnar vi en må bra dag för alla. Traditionell Kakbuffe med salta inslag. Må bra dagens utställare: Andreas Åsvik berättar om bilfeber och säljer sin bok. Linda Norrgård ger ansiktszonterapi och Sofia Sundman ger massage från Relaxed room. Zelected by houze Anki säljer inredningsprodukter och ev andra utställare kommer också. Mer info senare på hankmo.net och anslagstavlan vid Uf.
( vi tar gärna emot tips på utställare!)

PROGRAM SÖ 11.3.2012 – SOPPDAG OCH SKIDTÄVLINGAR VID HANKMO SKOLA

Markägare och bybor i Hankmo byar inbjuds på SOPPDAG i Hankmo skola mellan kl 11-15.

Soppdagen arrangeras av Hankmo Älgjaktlag som består av älgjägare inom Västerhankmo Jaktvårdsklubb rf och Österhankmo Jaktklubb rf. Vi vill samtidigt tacka de lokala markägarna för ett gott samarbete.

Välkommen! Hankmo Älgjaktlag

SKIDTÄVLING 2012

Hankmo IF anordnar skidtävling 11.3.
med start kl. 13.00 vid Hankmo skola
                  
KLASSER
Flickor / Pojkar   6 år(2006-    ) ca  0,5 km
Flickor / Pojkar   8 år(2005-04) ca  1,0 km
Flickor / Pojkar 10 år(2003-02) ca  1,5 km
Flickor / Pojkar 12 år(2001-00) ca  1,5 km
Flickor / Pojkar 14 år(1999-98) ca  3 km
Flickor / Pojkar 16 år(1997-96) ca  5 km

Anmälan på platsen senast 20 min.
före start eller SMS till
050-3318154 (namn och födelseår)                                                           Alla  deltagare får priser

ÖSTERHANKMO SAMFÄLLDA VATTEN- OCH MARKOMRÅDEN – DELÄGARSTÄMMA 8.3.

Delägarna i Österhankmo samfällda vatten- och markområden kallas härmed till ordinarie delägarstämma i byagården torsdag 8.3.2012 kl. 19.00 för att besluta om de i §9 nämnda ärenden samt därtill behandla och besluta i ärenden angående
– anhållan om köp av samfällt markområde
– anhållan om överföring av arrenderätt
– behandling av bidragsansökningar och beviljande av dessa
– övriga ärenden
Delägares frånvaro utgör inget hinder för beslut i nämnda ärenden.

Kaffeservering, välkomna.

Österhankmo 22.2.2012  Sysslomännen

PULKDAG I ÖSTERHANKMO 4.3.2012 

Vi ordnar pulkdag 4.3.2012 kl 13.00 vid Vallbackan.
(OBS! väderreservation).
Pulkåkning m.m. utlovas. Curling och sparkrace om vädret tillåter. Se närmare hankmo.net och anslagstavlan vid UF.
Servering: grillkorv och våfflor ( serv.grupp 2)

Välkommna!

VÄSTERHANKMO HAMNFÖRENING – ÅRSMÖTE 28.2.

Västerhankmo hamnförenings årsmöte hålls tisdagen den 28 februari kl. 
19.00 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden.
Styrelsen.

VÄSTERHANKMO UF:s ÅRSMÖTE 26.2.2012

Västerhankmo UF håller årsmöte vid Bjärji sön. 26.2.2012 kl.16.00. 
Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering.
VÄLKOMMEN!

Föreningen vill också tacka alla som deltagit i talkon och evenemang det gånga året och hoppa att det nya verksamhetsåret år blir minst lika händelserikt!

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENING – ÅRSMÖTE 21.2.2012

Västerhankmo hembygdsförening r.f. håller årsmöte tisdagen 21.02.2012 kl. 19.00 i Gamlaskolan. Stadgeenliga ärenden, samt övriga på mötet väckta ärenden.
Kvällens gäst Leif Paulin. Ämne: Kända slagrutemän genom tiderna.      

Styrelsen

CUPCAKE-KVÄLL PÅ BJÄRJI 19.2.2012

Västerhankmo UF ordnar en Cupcake-kväll på Bjärji söndagen 19 februari kl. 16.00 – 19.00.
Malin Båtmästar lär oss baka och dekorera cupcakes.
Råvaror och tillbehör finns vid Bjärji, deltagarna delar på råvarukostnaden.
Den som har en muffinsplåt kan ta med den. Meddela också ifall ni är laktosintoleranta.

Bindande intresseanmälan till
Nina Söderberg 050-5569684 / nina.soderberg@netikka.fi

ÖSTERHANKMO UF/HF ÅRSMÖTE 8.2.2012

Vi TACKAR alla för all hjälp och att ni kommer på våra evenemang. Det har varit ett programrikt och givande 2011 för Österhankmo Uf/Hf.

Styrelsen önskar att ALLA som har möjlighet att delta kommer på vårt årsmöte den 8.2.2012 kl. 19.00 vid UF.
Ett förslag till styrelse finns redan också. Vi tar gärna emot hjälp och idéer för att lyckas lika bra 2012. Kaffeservering.
VÄLKOMMEN!

Vi skulle även behöva fler frivilliga till våra funktionärsgrupper. Tag kontakt med Ulrika Nabb  tel:050-4605656 eller Maria Kulla tel:050-3414048 om ni är intresserade!

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING RF – ÅRSMÖTE 2.2.2012

Västerhankmo Marthaförening rf håller årsmöte torsdagen 2.2.2012 kl. 18.30 hos Nina Nygård. Stadgeenliga ärenden.

ÖPPET HUS VID ÖSTERHANKMO UF 

Startar 20.1 kl 18.00- 20.30/21.00 för åk 1-4, från åk 5 och uppåt fram till kl. 23.00. Välkommen önskar Malin, Sanna, Sabina och Eino.

SKIDSPÅRET/UPPDATERAT 8.2.2012

Skidspåret till Hömoss är skidbart. Start från Hankmo skola, V-Hankmo Uf eller Österhankmovägen 291(Lakören).

ÖPPET HUS VID ÖSTERHANKMO UF 

Startar 20.1 kl 18.00- 20.30/21.00 för åk 1-4, från åk 5 och uppåt fram till kl. 23.00. Välkommen önskar Malin, Sanna, Sabina och Eino.

ÖSTERHANKMO JAKTKLUBB – ÅRSMÖTE 19.1.2012

Österhankmo Jaktklubb r.f. håller stadgeenligt årsmöte torsdagen 19.1.2012 kl 19.00 i byagården. Obs! Fångstlistorna till ordförande.

Styrelsen

INNEBANDY BARN O VUXNA 17.1.2012->

Innebandy för barn o vuxna börjar igen tisd. 17.1.2012. Vi kommer att dela på oss i två grupper. Kl. 18.30 – 19.30 spelar barn upp till åk.6. Kl.19.30 – 20.30 spelar barn från åk. 7 uppåt.

Vi är i behov av föräldrar som vill spela innebandy eller hjälpa till som ledare. 

VÄSTERHANKMO JAKTVÅRDSKLUBB – ÅRSMÖTE 17.1.2012

Västerhankmo Jaktvårdsklubb r.f. håller årsmöte tisdagen 17.1.2012 kl. 18.00 i ”Gamla skolan” / Hembygdsgården.

Stadgeenliga ärenden. Fångtslistor medtages.

Styrelsen

JULFEST I ÖSTERHANKMO 7.1.2012

Julfest i Österhankmo UF den 7.1.2012 kl 20:00-01:00. 
Vi har  snickrat ihop sketcher och kära Terttu är på plats.

Kaffe med kryddkaka och lingongrädde serveras och sedan dans till REPLAY.

Lotteri och annat trevligt bjuds det även på för 18 euro och under 12 år gratis.

Välkomna!

Händelsearkiv 2013

JULFEST I VÄSTERHANKMO 25.12

Västerhankmo UF ordnar JULFEST vid UF-lokalen Bjärji på juldagen 25.12.2013 kl. 20:00-02:00. På programmet står en heimlaga teaterpjäs med namnet Have Maria! som följs av dans till tonerna av Gents.

Kolla in trailern till Have Maria! här.

Inträde Vuxna: 15€ Barn(6-15 år): 10€

VÄLKOMNA!

Styrelsen

BARNGYMPAN HÅLLS SISTA GÅNGEN I HÖST TORSDAGEN 5.12.

Barngympan avslutas för denna höst 5.12. med start kl 18. Vi har maskerad med roliga lekar. Återkommer senare med info om vårens program.

INNEBANDY FÖR HÖGSTADIET OCH GYMNASIET ÄR AVSLUTAT FÖR DENNA HÖST

Info om fortsättningen på våren senare.

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – EXTRA DELÄGARSTÄMMA 27.11.2013

Delägare i Västerhankmo samfällighet
kallas till extra delägarstämma onsd. 27.11.2013 kl 19.00 i Västerhankmo uf-lokal.
På stämman behandlas:
-Daniel Asplund´s rättelseyrkan 6.10.2013
-ändring av § 3 i samfällighetsstadgan.
31.10.2013 Styrelsen

RÖJMARENS PLANEOMRÅDE UTVECKLAS


Efter många års arbete framskrider nu kommunens satsningar i Röjmarens bostadsområde i Västerhankmo.

För tillfället finns gaturitningar för byggande av vägar och kommunalteknik framlagda 16.9– 30.9.2013 i Korsholms ämbetshus och enligt färska uppgifter kommer förverkligandet igång ännu i höst. Gaturitningarna hittar du här.

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – EXTRA DELÄGARSTÄMMA 15.9.2013

Delägarna i Västerhankmo samfällighet
kallas till extra delägarstämma söndagen 15.9.2013 kl 18.00 i Västerhankmo uf-lokal.
På stämman behandlas:
– Regionförvaltningsverkets i Västra och Inre Finland kungörelse i ärendet
Dnr LSSAVI/21/04.09/2013, som gäller kvarhållande av en befintlig båthamn som ligger på Västerhankmo bys samfällda vattenområde 499-439-876-2 framför fastigheten Stenudden 499-439-2-139.
Regionförvaltningsverket har reserverat samfälligheten tillfälle att ge sin anmärkning i ärendet.
Enligt kungörelsen hålls ansökningshandlingarna 22.8 – 23.9.2013 offentligt framlagda i kommunkansliet i Korsholm, adress: Centrumvägen 4, Smedsby och att kungörelsen dessutom kan läsas på adressen www.rfv.fi.
– eventuellt köp av Bjärgjälon reg.nr. 499-439-2-39

Västerhankmo 29.8.2013
Styrelsen

HANKMO SKOLA – HEM OCH SKOLAS ÅRSMÖTE 5.9.2013

Välkommen till Hankmo skolas Hem och skolas årsmöte torsdagen den 5.9.2013
Kl. 18.00-18.30 i skolans matsal!

HANKMO ÄLGJAKTLAG – ÅRSMÖTE 1.9.2013

Hankmo älgjaktlag håller årsmöte 1 september 2013 kl. 18.00 vid slakthuset. Stadgeenliga ärenden samt anmälan till årets jakt. Inga efteranmälningar.

Österhankmo 24 augusti 2013

Jaktledaren

BARNGYMPA FÖR 4-10 ÅRINGAR VID HANKMO SKOLA

Barngympan fortsätter under hösten följande tider: 10.10., 31.10., 14.11. och 28.11.2013. Tidpunkten varje gång mellan kl 18-19.

Barngympan sköts inom Hankmo IF och som ledare fungerar Marika Råback.

INNEBANDY FÖR HÖGSTADIEELEVER OCH ÄLDRE TORSDAGAR KL 19 VID HANKMO SKOLA

Innebandyn fortsätter som tidigare under hösten 2013, ungdomar från högstadieålder uppåt samt äldre ”åldringar” kan delta.

Innebandyn sköts inom Hankmo IF och som ledare fungerar Mikael Råback.

FRIIDROTTSTÄVLING SÖNDAG 8.9.2013 KL 16 – OCH SENIORTÄVLING EFTERÅT


Fridrottstävling i mångkamp söndagen 8.9 kl. 16.00 på sportplan vid Hankmo skola.

Flickor/Pojkar 5 år ( – 2008) Bollkastning, löpning 40 m, längd.
Flickor/Pojkar 7 år (2006-2007) Bollkastning, löpning 40m, längd.
Flickor/pojkar 9 år (2004-2005) Turbospjut, löpning 60 m, längd.
Flickor/Pojkar 11 år (2002-2003) Kula, löpning 60 m, höjd.
Flickor/Pojkar 13 år (2000-2001) Kula, löpning 60 m, höjd.
Flickor/Pojkar 15 år (1998-1999) Kula, löpning 60 m, höjd.
Resultaten från alla grenar sammanräknas. Alla deltagare får pokaler.
Anmälan på platsen kl.15.30-15.50.
Servering, försäljning av varm korv.

MÅNGKAMP för seniorer
Efter juniormångkampen ordnas mångkamp för seniorer, cirka 18:00 och framåt. Grenarna är längd, höjd, spjut, och 400 m.

Inga specifika åldersgrupper, ALLA MED – på egen risk!
Anmälningar på plats. Som deltagaravgift betalas en symbolisk summa på 5 €.

ÖSTERHANKMO UF/HF AKTIVITETER UNDER HÖSTEN 2013

Den 23.8 kl 18.00 startar Öppet hus på nytt efter sommaruppehåll. Vi börjar i höst lite tidigare för att revyn kommer emot i november och Öppet hus slutar 1.11. Välkomna hälsar Öppethus ledarna.

27.8 kl. 18.30 har vi första revyträffen vid UF vi ser över uppgifter och funderar på upplägget.

Boka även in 4.9, 9.9 och 10.9 för scenografi talko vid lokalin kl 18.30.

Den 20-21.9 för en Bytardag av grejer. På fredag 20.9 kan ni lämna in saker (hela rena barnkläder, leksaker, husgeråd, böcker)ni inte behöver till Uf mellan kl.18-20. Lördag 21.9 kl. 11-14 kan man titta in och kanske hitta andra saker man behöver. Inga pengar med i detta utan mer ”ska vi byta grejer”. Saker som blir över sänks till välgörande ändamål, som UF ordnat med.

HANKMO IF:S FRIIDROTTSSKOLA STARTAR SÖND.18.8 KL.18.00.
Kom till sportplan vid Hankmo skola för att leka, friidrotta och ha roligt tillsammans med oss i ca. 1,5h. Från 3 år och uppåt.
Tre söndagar friidrottar vi och avslutar med en tävling 8 september.

OBS! Inhiberat 1.9. pga det dåliga vädret!

/Hankmo IF

VÄSTERHANKMO JAKTVÅRDSKLUBB – HÖSTMÖTE 8.8.2013

Västerhankmo Jaktvårdsklubb r.f. håller höstmöte torsdagen 8.8.2013 kl. 18.00 vid älgslakthuset.

Styrelsen

HANKMO ÄLGJAKTLAG – SKJUTBANA 23.7.

Älgjaktlaget har Stenträskets skjutbana bokad för träning tisdagen den 23’e juli kl 17 – 21.

HEMBYGDSDAG I VÄSTERHANKMO LÖ 6.7.2013

Lördagen den 6 juli kl 11.00 – 15.00 ordnar Västerhankmo Hembygdsförening och Veteranmotorklubben en hembygdsdag.

Under hembygdsdagen finns gamla fordon, maskiner och verktyg samt textilhantverk utställda. Under dagens lopp förevisas även tröskning med tröskverk, pärtskärning och pålvässning. Grundstockarna till 1600-talsboden timras. Köttsoppa samt fika i form av kaffe, saft och kaka finns att köpa. Isak Sand spelar taffelmusik.
VÄLKOMMEN!

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENINGS SOMMARRESA TILL UMEÅ

-> Inhiberat pga för litet deltagarantal

WEST COAST RACE 2013

Lördagen 8 juni knep Hankmo IF en tredjeplats i årets West Coast Race. Laget förbättrade fjolårets tid med en sekund. Stort TACK till Tages Taxi som ställde upp som följebil! Bra jobbat alla löpare Katarina Skräddar, Dennis Sundvik, Linnea Westerlund, Lenita Hjortman, Nina Söderberg, Jesper Bergman, Jakob Asplund, Robert Knipström, Jens Nybäck, Jennifer Antell och Joakim Antell.

Katarina Skräddar, Dennis Sundvik, Linnea Westerlund, Lenita Hjortman, Nina Söderberg, Jesper Bergman, Jakob Asplund, Robert Knipström vid Andra Sjön.

HANKMOLOPPET 11.6
Hankmo IF välkomnar alla motionärer och löpare till Hankmoloppet som går av stapeln vid sportplan i Västerhankmo tisd. 11 juni kl. 19:00. Banan går längs skogsstigar, skogsbilvägar och över kalhyggen. Tävlingskaraktären till trots ser Hankmo IF gärna många glada amatörer ute på banan. Genom ditt deltagande understöder du även föreningen! Gångstavar är i år också tillåtna i den tidlösa klassen. För de allra yngsta ordnas en trevlig trollstig.

NYBÖRJARKURS I ORIENTERING I HANKMO I MAJ

IF Femman ordnar nybörjarkurs i orientering i Hankmo med början den 6.5.2013. Vi riktar oss främst till barn och ungdomar, men även vuxna är välkomna med. Tre träningstillfällen hålls i byarna enligt följande:
6.5.2013 Hankmo skola
13.5.2013 Österhankmo simstrand
20.5.2013 Österhankmo simstrand
Mera information fås från IF Femmans hemsida: http://www.femman.fi eller från Ida 040-351 8978.

HANKMO IF – LÖPNING
Löpträningarna drar igång igen! Vi börjar med info och en inledande löpträning tisdag 9.4 kl. 19:00 med start från Hankmo skola.

Vi diskuterar bland annat vårens stafetter (Korsholmsstafetten/West Coast Race) och kommande träningar. Löpningen lämpar sig för alla, både nybörjare, juniorer och motionärer! Vid behov delar vi upp oss i olika tempogrupper.


STÄDDAG I VÄSTERHANKMO 3.5.

Inkommande fredag 3.5.2013 med start kl 18.00 så ordnas den årliga städdagen.
Samfälligheten bjuder på lemonad och grisar vid Gamlaskolan och vid Nina och Mats Nygård. ALLA MED!
Styrelsen

VÅRMIDDAG PÅ BJÄRJI 20.4.2013

Lördagen 20 april kl 18.30 ordnas vårmiddag på Bjärji. The Ol’ Dogs står för musiken.
Tema för festen är 60-tal och rock’n roll, den som lyckats bäst med temat röstas fram utav gästerna och belönas.

Meny:
Träkolsgrillad grisfilé i rödvinssås och trattkantarellsås med gräddpotatis.
Grillade och marinerade rotsaker, sallad, dressing, focaccia bröd och vispat smör.
Vitchokladmousse med marinerade hallon + Kaffe.
Pris: 28€

Anmälan till Nina, 050-5569684/ nina.soderberg@netikka.fi eller
Matias, 050-3294876 senast 14 april. Meddela eventuell diet/allergi. Bindande anmälan.
Vi Ses!
Styrelsen

NORRFJÄRDSVÄGEN – ÅRSSTÄMMA 2.4.2013

Delägarna i Norrfjärds enskilda väg kallas till årsstämma som hålles i
Västerhankmo Gamla skola tisdagen den 2 april 2013 kl 19.00. På stämman behandlas i LEV § 64 och 65 nämnda
ärenden. Uppgifter om enhetslängden kan fås hos Agneta Nykvist.

Västerhankmo 17 mars 2013

Vägbestyrelsen

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – DELÄGARSTÄMMA 21.3.

Delägarna i Västerhankmo samfällighet
kallas till ordinarie delägarstämma
torsdagen 21.3.2013 kl 19.00 i Väster-
hankmo uf-lokal. På stämman be-
handlas stadgeenliga ärenden samt:
ev. inköp av markområde,
fiskeriärenden, bidragsanhållan,
delning av Petsmo och V-hankmo
gemensamt ägda fiskeläger på
Harapois, utarrendering av villa-
tomter på Harapois, behandla
rättelseyrkan som anlänt 4.2 2013,
vårdbiotopavtalet på Snäröiran
samt övriga ärenden.
Västerhankmo 6.3.2012
Styrelsen

ÖSTERHANKMO SAMFÄLLDA VATTEN- OCH MARKOMRÅDEN – DELÄGARSTÄMMA 21.3.

Delägare i Österhankmo samfällda vatten- och markområden kallas
till ordinarie delägarstämma i byagården den 21.3.2013 kl.19.00
för att besluta om de i §9 nämnda ärendena.
Deltagare i mötet bör kunna bestyrka äganderätt till fastighet de representerar för att erhålla rösträtt vid mötet. Granskning och uppgörande av röstlängd
börjar kl. 18.00
Utöver de i §9 nämnda ärendena behandlas och besluts om
– anhållan om köp av markområde
– anhållan om arrende av ny villatomt
– överlåtelse av arrende på ny arrendator
– beviljande av bidrag
– beviljande av bidrag till marthaföreningen för renovering av byagården
omfattande 10.000 €
– övriga ärenden
Delägares frånvaro utgör inget hinder för beslut i nämnda ärenden.

Kaffeservering, välkomna

Österhankmo 3.3.2013 Styrelsen

ANBUD PÅ VIRKE I VÄSTERHANKMO

Västerhankmo samfällighet begär anbud på virke som blivit nedkapat längs med bybäcken.
Anbdet skall vara som en totalsumma (moms specificerat) för allt virke som tas därifrån.
Anbuden skall lämnas till Peter Bergfors (tel. 0500 368961) senast to 14.3.2013.
Virket skall inom några veckor vara borttaget, för bäcken skall rensas kanske redan nu i vinter.
Styrelsen

HANKMO IF ÅRSMÖTE

Hankmo idrottsförening rf. håller årsmöte måndagen 18.3.2013 kl. 18.30 vid Andreas Knips hembageri.

Stadgeenliga ärenden. Välkomna. Styrelsen

PULKDAG OCH SKIDTÄVLING VID BJÄRJI LÖ 9.3.2013

Häng med på PULKDAG vid Bjärji lördag 9 mars från kl. 13.00~16.00.
Samtidigt ordnar Hankmo IF SKIDTÄVLING
Starten går kl.13.00 – anmälning 30 min före start vid UF-lokalen.
Alla deltagare får pris.

KLASSER
Flickor / Pojkar 6 år (2007- ) ca 0,5 km
Flickor / Pojkar 8 år (2006-05) ca 1,0 km
Flickor / Pojkar 10 år (2004-03) ca 1,5 km
Flickor / Pojkar 12 år (2002-01) ca 1,5 km
Flickor / Pojkar 14 år (2000-99) ca 3 km


Kom ut och umgås, pulka och grilla korv!
Servering: Grillkorv, varm saft, kaffe och dopp.
ALLA MED!

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENING – ÅRSMÖTE 4.3.2013

Västerhankmo hembygdsförening r.f. håller årsmöte måndagen 4.3.2013 kl. 19.00 i Gamla skolan. Stadgeenliga ärenden, samt övriga på mötet väckta ärenden.
Kvällens gäst Mikael Herrgård. Ämne: Kvarkens förhistoriska arv. Styrelsen

PULKDAG VID VALLBACKAN SÖ 3.3.2013

Österhankmo Hf/Uf ordnar en traditionell pulkdag vid Vallbackan den 3.3 kl. 13-15.

Pulkåkning (med hjälm) parskidning och servering av våfflor, kaffe, grillkorv. Väderreservering. Serveringsgrupp 1

PÅSKBRASA I ÖSTERHANKMO 30.3.2013

Påskbrasa den 30.3 kl 19.30. Frågesport inne och gissa karameller. Servering.

VÄSTERHANKMO HAMNFÖRENING – ÅRSMÖTE 28.2.2013

Västerhankmo hamnförenings årsmöte hålls torsdagen den 28 feb. kl. 19.00 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden. Kaffebjudning.

VÄSTERHANKMO UF:s ÅRSMÖTE 24.2.2013
Västerhankmo UF håller årsmöte vid Bjärji söndagen 24.2.2013 kl.16.00.
Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering.
VÄLKOMMEN!
Styrelsen

ÖSTERHANKMO HF/UF -ÅRSMÖTE 12.2.

Österhankmo Hf/Uf håller årsmöte 12.2.2013 kl 19.00 vid Österhankmo UF
Stadgenliga ärenden.
Kaffeservering.
Välkomna!
Styrelsen

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING – ÅRSMÖTE 7.2.

Västerhankmo Marthaförening rf håller årsmöte torsdagen 7.2.2013 kl. 18.30 hos Marita Furunäs.
Stadgeenliga ärenden + stadgeändring.
Västerhankmo 27.1.2013
sekr.

VÄSTERHANKMO JAKTVÅRDSKLUBB – ÅRSMÖTE 21.1.

Västerhankmo Jaktvårdsklubb r.f. håller årsmöte måndagen den 21.1.2013 kl 19.00 i ”Gamla skolan”/Hembygdsgården. Stadgeenliga ärenden. Fångstlistor medtages.

Styrelsen

KOM MED OCH SKRIV REVY!

Vi börjar tisdagen den 15.1 kl 18.30 (fortsätter tisdagar samma tid och plats)

H. Österhankmo UF

ÖSTERHANKMO JAKTKLUBB – ÅRSMÖTE 20.1.

Österhankmo Jaktklubb r.f. håller stadgeenligt årsmöte söndag 20.1.2013 kl 18.00 i byagården. Obs! Fångstlistorna.

Styrelsen

INFO OM BOKBUSSEN I HANKMO

Ta vara på bokbussens tjänster! Bussen stannar jämn vecka torsdag vid busshållplatsen i Österhankmo (nära f.d butiken) kl 18.05-18.25, vid Sundman Österhankmo kl 18.30-18.50. I Västerhankmo vid hembygdsmuseum/Gamla skolan kl 19.10-19.30.

Udda vecka stannar bussen vid f.d butiken i Österhankmo kl 15.40-16.00 och i Västerhankmo vid hembygdsmuseum/Gamla skolan kl 15.00-15.20.

Bussen kör ej i juli.

BARNGYMNASTIK

Gymnastik för barn (5-9 år) torsdagar 18.00-19.00 i Hankmo skolas gym.sal, startar 7.2.2013.

OBS! Ingen gympa 18.4. och sista gången under våren 25.4.2013

Arr. Hankmo IF

INNEBANDY

Innebandy för lågstadiet tisdagar 18.30-20.00 i Hankmo skolas gym.sal, startar 15.1.2013.

Arr. Hankmo IF

INNEBANDY

Innebandy för högstadiet torsdagar 19.00-20.30 i Hankmo skolas gym.sal, startar 17.1.2013.

Arr. Hankmo IF

FÖRÄLDRA-BARN TRÄFFAR I HANKMO

Föräldra-barn träffarna startar igen efter julen 11 januari 2013 kl 10 i Österhankmo UF-lokal. Ring Agneta 0500-797 396 för mer info.

SYRIEN – TUR & RETUR I REPRIS 6.1.2013

Spexet ”Syrien – tur & retur” som visades på julfesten i Västerhankmo spelas igen söndagen den 6 januari kl. 18.00 på Bjärji.
För alla er som missade spexet eller som vill se det igen!
Pris: 7 € – kaffe och dopp ingår.
Välkomna!
Styrelsen

JULFEST I ÖSTERHANKMO UF 5.1.2013 KL 19:30

Bussigt program, lotteri, kaffe och bulla och dans till REPLAY. Inträde 17 euro, barn under 12 år gratis.

SKIDSPÅREN I HANKMO

Fina uppkörda skidspår i Hankmo. Startplatser Hankmo skola, Västerhankmo Uf och Österhankmovägen 291 (Lakören). Info tel. 050-5581397.

TACK FRÅN KOMMUNALVALSKANDIDATERNA I HANKMO

Tack för ert förtroende!

Anita Sundman
Jakob Asplund
Birger Enholm

Händelsearkiv 2014

FARSDAGSBRUNCH KL.11-14 SÖ 9.11

Kom till Bjärji på brunch och fira far med hela familjen. Brunchen kan också vara bra för att orka fira alla pappor under dagen. Brunchen inkluderar bl.a. hembakt bröd med pålägg, pirog med äggsmör, bacon, ägg, gröt, bönor, rostat bröd med marmelad, yoghurt med mysli/cornflakes, salta pajer, frukter, våfflor, juice, mjölk, kaffe och något sött.

ÖSTERHANKMO – FÖRELÄSNING OM THETAHEALING 16.11.

16.11 kl. 14-15.30 föreläsning. Nu är det möjligt att enkelt, snabbt och varaktigt förändra ditt liv till det bättre. Gamla hindrande minnen och mönster ändras och ger rum för sund självkänsla, välbefinnande och lycka. ThetaHealing är metoden som effektivt möjliggör det som tidigare tycktes omöjligt. Annette Norrgrann berättar om denna livsomvälvande metod samt om astrologi.
I priset på 8 euro ingår kaffe/te tilltugg.
 Ingen förhandsanmälan. Välkommen!

JOHANNESGALAN 2014 – 25.10.

25.10 står Österhankmo Hf/Uf värd för Johannesgalan 2014.

 
WASA TEATER/PJÄSEN HJÖRDIS 8.11.

Den 8.11 har vi bokat en föreställning via Wasa teater. Ami Aspelund framför pjäsen Hjördis, 40 års jubileum vid Österhankmo Hf/Uf.
Boka biljetter via teatern på 06-3209330 må-lö 12-17.

BYTESLOPPIS I ÖSTERHANKMO 20.9.

Österhankmo Hf/Uf ordnar bytes loppis lördagen den 20.9 kl.11-14. Man får föra in saker 17.9 samt 19.9 kl.18-20. Vill man kan man skänka direkt till välgörenhet också. På loppiset får man lämna in saker man inte mera behöver och plocka hem det man behöver. Överlopps går till välgörenhet. Servering: Sött och salt.
Man får även lämna in före till Pauliina Koskiniemi och kontakta henne på tel 050-5488788.

IKEA/IDEAPARK 27.9.

Kom med oss till Ikea /Ideapark -Tammerfors lördagen 27.9.

Österhankmo Uf kl. 7.00
Skolan i Västerhankmo kl. 7.15
Petsmo Handelslag kl. 7.30
Kvevlax”backan” kl. 7.45
Neste i Smedsby kl. 8.00
Fladan  kl. 8.15

30 euro /pers
Bindande anmälningar  till: maria.kulla@agrolink.fi eller sms : 050-3414048                                                      före  sö 21.9., meddela även var du stiger på!

HIF SKIDSPÅRSTALKO

Skidspåren är i akut behov av röjningstalko med motor- och röjningssågar! Kontakta Samuel, tel. 050-5581397, för mera info.

7-km slingan från Skolan via UF, Byträsk och Storkärr är uppdragen.

GYMNASTIK & LEK I HANKMO SKOLA

Hankmo IFs barngympa för 4-10 åringar börjar 22.9 kl. 18-19. Ordnas udda veckor. Ledare är Marika Råback.

Obs! Ingen barngympa under höstlovet, flyttas till 27.10 (jämn vecka) med följade gång 3.11 (udda vecka).

INNEBANDY FÖR LÅGSTADIEBARN

Hankmo IFs innebandy i Hankmo skola på tisdagar kl. 18.30-20 från 23.9 och framåt. Kontaktperson är Ronnie Sundsten.

INNEBANDY FÖR HÖGSTADIEELEVER

Hankmo IFs innebandy i Hankmo skola på torsdagar kl. 19-20.30 från 25.9. Ledare är Mikael Råback och Jonathan Mård.

TALKO VID RINKEN

Talko hålls vid rinken i Västerhankmo måndagar och onsdagar från 15.9 och framåt med start kl. 18:00. De orenoverade delarna skall förnyas. Hankmo IF bjuder på korv. (Inget talko 8.10 pga ostadigt väder) Skruvdragare, hammare och kofot med!

”Damtalko” hålls även torsdagen den 23.10 kl. 18:00. Räfsa och gräfta med! (Inhiberat)

TALKO PÅ SNÄRÖIRAN LÖ 6.9 FRÅN 12:00

Nu är det dags för ett talko på Snäröiran, denna gång med tanke på den kommande dansen nästa sommar – vi hoppas att många talkoglada personer kommer och hjälper till!

– Röjning av träd på mitten av holmen

– Ta hand om vindfall (ev. bänktillverkning)

– Röja upp stigar från sly och vindfall

– Tvätta av utedasset på mitten av holmen så det kan målas nästa vår/sommar

Västerhankmo UF står för korv och bensin! Båt avgår från Kastet kl. 12:00. Sprid infon så att så många som möjligt kommer så kanske vi klarar oss med ett talkotillfälle!

HANKMO ÄLGJAKTLAG -ÅRSMÖTE 7.9.2014

Hankmo älgjaktlag håller årsmöte vid Grillkåtan den 7 september kl 18:00.
Stadgeenliga ärenden och anmälan till årets älgjakt, inga efteranmälningar.

Jaktledaren

FRIIDROTTSTÄVLING SÖ 7.9

Friidrottstävling i mångkamp för juniorer ordnas av Hankmo IF söndagen 7.9 kl. 16.00 vid sportplan i Västerhankmo.

Flickor/Pojkar 5 år ( – 2009) Bollkastning, löpning 40 m, längd.
Flickor/Pojkar 7 år (2007-2008) Bollkastning, löpning 40m, längd.
Flickor/pojkar 9 år (2005-2006) Turbospjut, löpning 60 m, längd.
Flickor/Pojkar 11 år (2003-2004) Kula, löpning 60 m, höjd.
Flickor/Pojkar 13 år (2001-2002) Kula, löpning 60 m, höjd.
Flickor/Pojkar 15 år (1999-2000) Kula, löpning 60 m, höjd.

Resultaten från alla grenar sammanräknas. Alla deltagare får pris. Anmälan på platsen kl. 15.30-15.50. Servering, försäljning av varm korv.

Efter juniorernas mångkamp ordnas mångkamp för seniorer, ca 18.00 och framåt. Grenarna är längd, spjut, höjd, och 400m. Anmälningar på plats, symbolisk deltagaravgift för seniorer: 5 euro.

HANKMO HEM & SKOLA ÅRSMÖTE 4.9.

Kallelse till årsmöte för Hankmo Hem & Skola rf den 4.9.2014 kl. 18:00.  Årsmötet hålls i samband med höstens föräldramöte vid Hankmo skola.
Styrelsen

FÖRÄLDRA-BARN TRÄFFAR

Kom med och träffa andra Hankmo föräldrar och barn på Bjärji (uf-lokalen) i Västerhankmo.
Första träffen är fredagen den  22 augusti kl 10. 
Vi träffas jämna veckors fredagar.
Ta med ett mellanmål, kaffe kokar vi där.
Välkomna!

FRIIDROTTSSKOLA FÖR JUNIORER

Hankmo IFs friidrottsskola startar söndag 17.8 kl. 18:00 vid sportplan i Västerhankmo. Kom för att leka, friidrotta och ha roligt i ca en timme! Från 3 år och uppåt. Vi fortsätter 24.8 och 31.8 och avslutar med traditionell friidrottstävling 7 september. Tacksamma är vi om det finns föräldrar som kan assistera under söndagskvällarna!

/Nina, Dennis, Jouni och Marika

HEMBYGDSDAG I VÄSTERHANKMO 28.6.2014

Lördagen den 28 juni kl 11.00 – 15.00 ordnar Västerhankmo hembygdsförening och veteranmotorklubb en hembygdsdag. Under hembygdsdagen finns gamla fordon, maskiner och verktyg samt textilhantverk utställda. Under dagens lopp förevisas även tröskning med tröskverk och pålvässning. 1600-talsbod under återuppbyggnad förevisas. Laxsoppa samt fika i form av kaffe, saft och kaka finns att köpa.
Välkomna!
Västerhankmo hembygdsförening rf

BYACYKLINGEN 16.8.2014

Den 16.8 ordnar Kvevlax UF, Kvevlax MF, Petsmo UF, Västerhankmo UF och Österhankmo HF/UF en gemensam tillställning som går under namnet Byacyklingen. Byarnas invånare inbjuds att cyklar till/mellan de olika föreningarnas lokaler. Karta över rutterna finns vid varje lokal och härVid alla stationer serveras saft gratis. Olika aktiviteter vid alla föreningshus. Alla cyklister uppmanas att skriva sitt namn i ett häfte vid varje förening de besöker och bland alla deltagare utlottas en fruktkorg per förening.

Kom med och gör det till en familjedag på cykel!Mera information på denna FB-sida!

HANKMOLOPPET 2014

När: Fredagen den 13 juni 2014, start kl. 19:00.

Var: Sportplanen vid Hankmo skola, Västerhankmo. Parkering i närheten och längs landsvägen.

Klasser, avgifter/efteranmälningsavgifter:

– Tidlösa 3,5km (gångstavar och barnvagnar tillåtna) 6 € / 10 €

– Tidlösa 7km (gångstavar tillåtna) 6 € / 10 €

– Flickor/Pojkar 15 år 3,5km (f. 1999 och senare) 6 € / 10 €

– Damer/Herrar 7km 12 € / 18 €

– Damer/Herrar 11,5km 12 € / 18 €

– Familj 25 € / 37 €

Anmälning: Senast onsdag 11 juni till hankmoloppet2014 (a) gmail.com eller på plats fr.o.m. kl. 18:00.

Gemensam uppvärmning, fina tävlings- och utlottningspriser. Mera information här.

Resultat finns här.

Bilder finns här. Foto: David Nabb

Välkomna!

HANKMO IF:s LÖPTRÄNINGAR I MAJ/JUNI

Se samlingsplats nedan, vi springer en runda i valfri takt på torsdagar från kl. 19:00. Alla välkomna med!

8.5 – Vi testar Hankmoloppsrundan, start från Hankmo skola.

15.5 – Backdrag, start från Hankmo skola.

22.5 – Samling vid Rönnvik hembydgsgård, vi springer Mälsor vandringsled

29.5 – Öjberget?

5.6 – Lättare länk (West Coast Race på lördag), start från Hankmo skola.

12.6 – Vila inför Hankmoloppet.

HANKMO ÄLGJAKTLAG

Träningen för älgjakten börjar 22.5.2014 kl 17:00 på Stenträskets skjutbana. Tränings- och provtillfällena hålles varje torsdag fram till 18.9., detta betyder att vi har ett provtillfälle mindre i år. Mera info här.
Jaktlagets egna träningstillfälle är tisdagen den 22 juli kl 17:00-
Poängena skall skjutas stående.

Jaktledaren

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – EXTRA DELÄGARSTÄMMA 27.5.2014

Västerhankmo samfällighet håller en extra delägarstämma tisdagen den 27 maj 2014 klockan 19.00 i Västerhankmo Uf-lokal.
Vid stämman behandlas och avgörs Alf och Daniel Asplunds rättelseyrkanden från den 10.4.2014 och eventuella övriga ärenden.
Möteshandlingar ställs på förhand till påseende på torsdagen den 15 maj 2014 klockan 18 -21 vid Gamlaskolan,  Västerhankmovägen 254. Vid övriga tider kan man kontakta ordförande Mikael Melin tel. 050-5502230.
Styrelsen

FOLKHÄLSANS MAJBLOMSLOPP 29.4. – SKOLELEVER I TRAFIKEN KVEVLAX-PETSMO-HANKMO!

Elever i Hankmo, Petsmo och Kvevlax skolor deltar i Folkhälsans majblomslopp som genomförs på cykel längs rutten Kvevlax – Petsmo – Hankmo mellan kl. 9-11.
Trafikanter ombedes vara extra uppmärksamma och iaktta försiktighet under loppets genomförande.

STÄDDAG I VÄSTERHANKMO 26.4.

NORRFJÄRDSVÄGEN – ÅRSSTÄMMA 1.4.2014

Delägarna i Norrfjärds enskilda väg kallas till årsstämma som hålles i Västerhankmo Gamla skola tisdagen den 1.4.2014 kl 19.00. På stämman behandlas i LEV § 64 och 65 nämnda
ärenden. Uppgifter om enhetslängden kan fås hos Agneta Nykvist.

Vägbestyrelsen

PÅSKBRASA I ÖSTERHANKMO 19.4 kl 19.00 

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – ORDINARIE DELÄGARSTÄMMA 20.3.2014

Delägarna i Västerhankmo samfällighet kallas till ordinarie delägarstämma torsdagen 20.3.2014 kl 19.00 i Väster-
hankmo uf-lokal. På stämman be-
handlas stadgeenliga ärenden samt:
information och beslut i hamnärendet, fiskeriärenden, ansökan om att få arrendera tomt R:n 5.3 på Svartbådan, bidragsanhållan, stadgeändring, vårdbiotopavtalet på Snäröiran,
ansökan om nyttjanderätt på del av Bjärgjälon samt övriga ärenden.  
Västerhankmo 4.3.2014
Styrelsen

ÖSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – ORDINARIE DELÄGARSTÄMMA 20.3.2014

Delägare i Österhankmo samfällda vatten- och markområden kallas till ordinarie delägarstämma i byagården den 20.3.2014 kl 19.00 för att besluta om de i § 9 nämnda ärendena.

Delägare i mötet bör kunna bestyrka äganderätt till fastighet de representerar för att erhålla rösträtt vid mötet. Utöver de i § 9 nämnda ärendena behandlas och besluts om

-anhållan om köp av markområde

-beviljande av bidrag

-övriga ärenden

Delägares frånvaro utgör inget hinder för beslut i nämnda ärenden.

Kaffeservering, välkomna.

Österhankmo 3.3.2014

Styrelsen

BARNENS DAG 23.3.2014 KL. 13

Barnens dag ordnas för första gången på Uf. I år kan man testa på en stor hoppborg, mete, lyckohjul målning/ tatuering på armar och andra lekar. Servering av våfflor och kaffe samt försäljning av godis, chips och dricka. Inträde 8 euro.

VÅRMIDDAG PÅ BJÄRJI 12.4.2014

Lördagen 12 april kl. 18:30 ordnar Västerhankmo UF Vårmiddag på Bjärji. Tema för festen är 80-talet. Närmare information finns här.

Anmälan till Nina, 050-5569684 / nina. soderberg (a) netikka.fi eller
Matias, 050-3294876 senast 6 april. Meddela eventuell diet/allergi. Bindande anmälan.

Vi ses!
Styrelsen

Hankmo IF – ÅRSMÖTE 18.3.

Hankmo IF håller årsmöte tisdagen 18.3.2014 kl. 18:30 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden, samt inköp av utrustning. Kaffeservering. VÄLKOMMEN!

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENING – ÅRSMÖTE 11.3.2014

Västerhankmo Hembygdsförening håller årsmöte i Gamla skolan den 11.3.2014 kl 19.00. Alla medlemmar välkomna med!

Styrelsen

VÄSTERHANKMO HAMNFÖRENING – ÅRSMÖTE 3.3.

Västerhankmo Hamnförening rf håller årsmöte måndagen 3.3.2014 kl. 19:00 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden.

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING – ÅRSMÖTE 26.2.

Västerhankmo Marthaförening rf håller årsmöte onsdagen 26.2.2014 kl. 18.30 hos Marita Furunäs. Stadgeenliga ärenden. Västerhankmo 16.2.2014.

VÄSTERHANKMO UF – ÅRSMÖTE 23.2.

Västerhankmo UF håller årsmöte vid Bjärji söndagen 23.2.2014 kl. 16:00. Stadgeenliga ärenden, ändring av stadgan och hyror på föredragningslistan. Kaffeservering. VÄLKOMMEN!

SKIDSPÅREN I HANKMO

Skidspår finns draget på Norrfjärdens is, 8.7 km. Start från Stenbron.

HAVE MARIA! I REPRIS 18.1.2014

Västerhankmo UF visar julfest-programmet Have Maria! i repris lördagen den 18 januari kl. 19:00 på Bjärji. För er alla som missade spexet eller som vill se det igen! Pris: 7€ – kaffe och dopp ingår. VÄLKOMNA!

ÖSTERHANKMO HF/UF INFO VÅREN 2014

Vi har fått vara med om ett händelserikt år på Uf 2013. En stor del av året upptogs av föreningens första revy. Som mål hade vi 3 föreställningar och avslutade med 6 stycken.  Ca 560 personer såg revyn. Vi är så tacksamma att allt gick bra och att många hjälpte till och kom och såg revyn!

Mitt i revyspelandet kammade vi även hem Årets Förening på Johannesgalan i Malax i november.  Detta kommer vi att fira flerfalt detta år. Vi inleder  med en Midvinterfest den 22.2 kl. 19.00. ( serveringsgrupp 4 ) God mat, underhållning och dans av revybandet utlovas. Anmälningar mottas före 17.2 till Ulrika 050-4605656 el ulrika.nabb@netikka.fi Pris 25 euro/ pers

Vi har även fått till en egen hemsida:  http://osterhankmohf.sou.webbhuset.fi/start/ och så kan man även gilla oss på Facebook för och få info.


Vår verksamhet denna vår

Vi inleder öppet hus verksamheten fredagen den 31.1 kl. 18.00 för de i lågstadiet med ordnat program och från 20.00 för högstadiet och äldre, fri samvaro. Vi försöker med skilda tider för att alla skall få egen tid och eget program. H. Mathias, Malin, Jonathan, Marika och Sabina

Måndag den 12.2 kl.19.00 har vi Årsmöte. Kaffe och dopp.


Vi fortsätter med det från hösten så populära Bytesloppis fredag den 14.2 mellan kl. 18-20 kan man lämna in saker man vill skänka bort eller till välgörenhet direkt. Dörrarna  är öppna kl. 10-14 lördag 15.2, hämta hem det du behöver. Enda ni kan reservera en liten slant till är kaffe och bulla/smörgås. Finns även en film/ lekhörna för barnen.

Pulkdagen infaller den 2.3 kl.13-15. OBS! Pulkdagen inhiberad pga snöbristen/ uppdaterat 23.2. 

Servering av kaffe och våfflor. Väderreservering.
( serveringsgrupp 1)

FÖRELÄSNINGAR I ÖSTERHANKMO UNDER MARS-APRIL 2014

Föreläsning om Kinesiologi Den 22.3 kl 14.00 förläser Tina Sacklèn-Nyholm om kinesologi vid UF.

Tina berättar om tanken bakom manuell kinesiologi.

”En behandling går ut på att jobba från tre olika håll, näringskemiskt, strukturellt och emotionellt. Och att hitta grundorsaken till symptomet. Genom att göra neuromuskulära tester söker man var problemet sitter i kroppen”

Kaffe och tilltugg ingår i inträdet 8 euro.

Behandling kan bokas.

Föreläsning om Bioresonans och homeopati den 6 april 2014, 14:00

Catharina Thors föreläser om bioresonans,homeopati för både människor och djur samt blodkärlsmätning.Det går att mäta blodkärlens styvhet och genom det göra en bedömning på infarktrisk. Hon tar med apparaten ifall nån vill prova:)

Servering ingår i inträdet. 8 euro.

Föreläsning om örter med Annette Norrgran den 13 april 2014, 14:00

Annette Norrgran berättar om växter och örter som man kan ta på vara och gör te och annat nyttigt av.även föreläsning om Thetahealing. Inträde 8 euro.

ÖSTERHANKMO HF/UF ÅRETS FÖRENING

Österhankmo Hf/Uf ordnar bytes loppis den 15.2.2014. Man får föra in saker fre 14.2. mellan kl 18-20 och dörrarna öppnas kl 10.00-14.00. Vill man kan man skänka direkt till välgörenhet också. På loppiset får man lämna in saker man inte mera behöver och plocka hem det man behöver. Program för barnen, (återkommer senare med mer info).

Man får även lämna in före till Pauliina Koskiniemi och kontakta henne på tel 050-5488788.

FÖRÄLDRA-BARN TRÄFFARNA UNDER VINTERN-VÅREN 2014, START 31.1.

Föräldra-barn träffarna fortsätter efter nyår i Österhankmo uf. Start är det nästa fredag 31.1. kl 10. Sen blir det jämna veckors fredagar 7.2/21.2/7.3/21.3…

VÄSTERHANKMO JAKTVÅRDSKLUBB – ÅRSMÖTE 19.1.

Västerhankmo Jaktvårdsklubb r.f. håller årsmöte söndagen den 19.1.2014, kl. 18.00 i ”Gamla skolan”/Hembygdsgården. Stadgeenliga ärenden. Vinnare av viltvårdstävlingen utses. Fångstlistor lämnas in senast vid årsmötet. Alla som lämnar in fångstlistor är med i dragning om ett presentkort. OBS! även tomma.

Styrelsen

LEK OCH BARNGYMNASTIK VID HANKMO SKOLA UNDER VÅREN

Hankmo IF:s lek och barngymnastik för 4-10 åringar i gymnastiksalen börjar igen torsdagen den 9 januari kl. 18-19. Sedan endast jämna veckor. Sista gången på våren 10.4.2014. Ledare är Marika Råback (tel. 044-3467628)

INNEBANDY VID HANKMO SKOLA

Hankmo IF:s innebandyturer i gymnastiksalen börjar igen vecka 2.

Tisdagar kl. 18:30-20 för lågstadieelever. Ledare: Ronnie Sundsten (tel. 044-2041470), Sören Kulla (tel. 050-5581396).

Torsdagar kl. 19-20:30 för 13-17 åringar. Ledare: Jonathan Mård (tel. 044-5140814), Mikael Råback (tel. 044-0151020).

REVY I ÖSTERHANKMO UF

6.12. / Österhankmo Hf/Uf tackar alla som kom och såg på vår revy ”Veti Fåur i neti”

Händelsearkiv 2015

JULFEST I VÄSTERHANKMO 25.12

Västerhankmo UF ordnar Julfest vid UF-lokalen Bjärji på juldagen 25.12.2015 kl. 20:00-02:00. På programmet står en hejmlaga teaterpjäs med namnet ”Pjäsen som inte fick heta ’Styvast i byjin’” som följs av dans till tonerna av GENTS.

Inträde Vuxna: 15€, Barn(6-15 år): 10€

Ett videoklipp med tillbakablickar från tidigare års program finns här.

VÄLKOMNA!

/Styrelsen

ÖSTERHANKMO HF/UFs REVY HEIMBAKA

Bokningar genom att ringa tel. 041- 743 6040 kl. 18-20 eller via föreningens hemsida www.osterhankmoufhf.sou.fi 15 euro / pers.

Premiär 7.11 kl. 19.00.

Fre 13.11 kl. 19.00.

Lö 14.11 kl. 19.00.

Fre 20.11 kl. 19.00.

Lö 21.11 kl. 19.00.

Lö 28.11 kl. 19.00.

Regi Malin Olkkola, Band: Thomas Lindell, Robin Martin, Lucas Ahlnäs och Tommy Björklund.

CARITAS KLÄDER I BYAGÅRDEN

Caritas kläder finns i Byagården i Österhankmo med sina produkter lördag 24.10.2015 kl. 13-16. Till försäljning:

  • Baskläder för yngre och äldre – byxor, blusar, tröjor m.m. – också större storlekar.
  • Underkläder för män och kvinnor (New Body)
  • Sockor

Servering av Österhankmomarthorna.

JUBILEUMSKAFFE 18.10

Västerhankmo Ungdomsförening (110 år) och Västerhankmo Hembygdsförening (20 år) bjuder på kaffe och tårta söndag 18 oktober kl. 13-16 på Bjärji. Vid UF-lokalen har föreningarna också utställt fotografier och historik. Även filmförevisning av byafilm från 1984-85. Hembygdsföreningen har också öppet hus.

Kom ut och fira föreningarna!

HEM & SKOLA ÅRSMÖTE 16.9.2015

Kallelse till årsmöte för
Hankmo hem & skola rf
den 16.9.2015 kl. 18:00 vid Hankmo skola

Styrelsen

HANKMO IF:s FRIIDROTTSSKOLA

Traditionsenlig friidrottsskola ordnas vid sportplan i Västerhankmo söndagarna 23.8, 30.8 och 6.9 kl. 18-19.30. Kom för att leka, friidrotta och ha roligt i ungefär en timmes tid. Från 3 år och uppåt. Söndagen den 13 september kl. 16.00 ordnas sedan en avslutande friidrottstävling i mångkamp.

Bilder från friidrottstävlingen 13.9. finns på Hankmo IF:s Facebook-sidor, klicka här.

HANKMO IF-TRÖJOR

Hankmo IF kommer att beställa blåa t-tröjor av tekniskt material med föreningens logo i början av juli. Dessa kan beställas och sedan köpas till självkostnadspris (ca 15 euro). Tröjorna finns att provas, kontakta Nina 050-5569684 för mer information.

KARIKA-DAG I ÖSTERHANKMO 23.8.

Karika dag 23.8 kl 13-16 med invigning av en ny frågerunda, kaffe/limsa gris o grilla korv vid tornet.

Välkomna!

Västerhankmo Jaktvårdsklubb bjuder byborna och markägarna i Västerhankmo på sommarlunch lördagen den 4.7. mellan kl. 11-15 vid Hembygdsgården.

Välkomna!

HANKMO ÄLGJAKTLAG INFO

Hankmo älgjaktlag har skjutkväll bokad vid Stenträsket måndag 13.7.2015 kl 17:00-21:00
Skjutprov och allmänna övningstillfällen Torsdagar 28.5.2015 – 24.9.2015
Jaktledaren

SNÄRÖIRSDANSIN 11.7

Snäröirsdansin, som hade sina glansdagar i mitten på 70-talet till mitten av 80 talet, återupplivas 11 juli 2015. Västerhankmo UF firar 110-år och bjuder in till en nostalgidans på Snäröiran.

Inträde: 15 euro. PS. Ta den lilla båten!

Snäröirsdansin.

PLANERINGSMÖTE INFÖR SNÄRÖIRSDANSIN 14.6

Söndagen den 14 juni kl. 18 vid Bjärji hålls ett planeringsmöte inför Snäröirsdansin. Alla intresserade välkomna!

HANKMOLOPPET 10.6

Det tionde Hankmoloppet arrangeras av Hankmo IF onsdagen den 10 juni 2015. Mera info finns här!

Resultat finns här.

Bilder finns här (foto: Bjarne Melin).

HEMBYGDSDAG I VÄSTERHANKMO 27.6.2015

Västerhankmo Hembygdsförening ordnar hembygdsdag lördagen 27.6. mellan kl 11-15.

Utställningar både inomhus och utomhus av gamla föremål, maskiner och hantverk. Utomhus även diverse arbetsdemonstrationer. Laxsoppa samt kaffe med dopp finns till försäljning. 

Välkommen!

BYACYKLINGEN 16.5.2015

Byacyklingen är ett evenemang som ordnas genom ett samarbete mellan Kvevlax UF, Kvevlax Marthaförening, Petsmo UF, Västerhankmo UF och Österhankmo UF. Evenemangen ordnas lördagen den 16 maj mellan kl. 12-16, med väderreservation. Man tar sin cykel och cyklar genom byarna och hälsar på de olika föreningarna. Varje förening bjuder cyklisterna på saft, det finns även servering och små aktiviteter vid varje föreningshus. Vid varje föreningshus lottas en stor fruktkorg ut bland de besökande cyklisterna. Kom ut och hälsa på föreningarna!

PLANERINGSMÖTE INFÖR VÄSTERHANKMO UFs SOMMARDANS 2015

Ett första planeringsmöte inför sommardansen 2015 ordnas på Bjärji torsdag 8 maj kl. 19:00. Alla är välkomna att tycka till, med oss har vi några medlemmar från Gents! Det är upp till er att visa ert intresse för en sommardans – kan ni inte komma på mötet så kontakta gärna någon i styrelsen för att visa ert intresse. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma, ung som gammal, för att dela erfarenheter från tidigare, idéer och tankar!

Styrelsen

TALKO PÅ SNÄRÖIRAN 9.5.2015

Lördag 9 maj ordnas ett talkotillfälle på Snäröiran. Vi träffas kl. 10.00 på Kastet. Arbetshandskar, krattor, sågar och gott humör med! Föreningen bjuder på grillkorv. Talkot är ett förberedande tillfälle inför den kommande Snäröirsdansin. Kom med!

STÄDDAG I VÄSTERHANKMO 25.4.2015     
Inkommande lördag 25.4 med start kl 9.00 så ordnas den årliga städdagen.
Samfälligheten bjuder på lemonad och grisar vid Gamlaskolan och vid Nina och Mats Nygård. ALLA MED!
Styrelsen

HÖMOSS SKOGSVÄG – ANVÄNDNINGEN UNDER MENFÖRESTIDEN (uppdaterat 27.4.2015)

Hömossvägen är fr.o.m idag 27.4. öppen för all trafik.

Vägbestyrelsen

VÅRMIDDAG PÅ BJÄRJI 18.4.2015

Lördagen 18 april kl 18.30 ordnas Vårmiddag på Bjärji, med sjörövartema. Gästerna rösta på bäst klädda man och kvinna – vinnarna belönas! TREMOLO står för musiken!

Meny: Nöt ytterfile med portvinssås och vitlökssmör, potatisgratäng, rostade rotsaker, sallad, bröd, smör. Vitchokladpannacotta med granatäppel och kaffe. Pris: 30 €

Anmälan till Nina, 050-5569684 / nina.soderberg@netikka.fi eller Matias, 050-3294876 (eller någon annan i styrelsen) senast 12 april. Meddela ev. diet/allergi. Bindande anmälan.

NORRFJÄRDSVÄGEN ÅRSSTÄMMA 7.4.2015

Delägarna i Norrfjärds enskilda väg kallas till årsstämma som hålles i Västerhankmo Gamla skola tisdagen den 7 april 2015
kl 19.00. 
På stämman behandlas i LEV § 64 och 65 nämnda ärenden samt förslag till justering av vikttal. Uppgifter om  enhetslängden kan fås hos Agneta Nykvist.

Vägbestyrelsen

VALBORGSJIPPO I ÖSTERHANKMO
Valborgsjippo vid Byagården i Österhankmo torsdag 30.4.2015 kl 17-19.30. Servering av ”heimlaga” mjöd, saft och munkringar. Man kan också köpa stora, fina gasballonger för 5 eller 7 euro. Varmt välkomna säger marthorna.

ÖSTERHANKMO UF/HF INFORMERAR (23.3.2015)

Talko på Uf  lö 28.3 kl 10.00. Vi röjer ris på utsidan och river det gamla dasset. Ta med handskar, röjsåg och passande verktyg så bjuder vi på kaffe med dopp. Alla funktionärsgrupper med!

Påskbrasa eldar vi 4.4 kl 19.30. Grillkorv, kaffe med dopp. Frågesport och roliga utmaningar för barnen i salen.

Bytesloppis 18.4 och saker får man lämna in ti 14.4 kl 18-20 vid uf.

Välkommna!

AHLBERG OCH STRAND I ÖSTERHANKMO 5.3.2015

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – ORDINARIE DELÄGARSTÄMMA 12.3.2015

Västerhankmo samfällighet

kallas till ordinarie delägarstämma

torsdag 12.3.2015 kl 19.00

i Västerhankmo uf-lokal. På stämman

behandlas stadgeenliga ärenden.

Ytterligare behandlas och fattas beslut

i följande ärenden:

-ibruktagande av nya stadgarna

-ett inkommet rättelseyrkande gällande
anhållan om muddring på Öiskatan

-styrelsens rätt att besluta i frågor som
gäller anhållan om muddring, byggande
av båthamn m.m. enligt stadgar.

-markbyte mellan samfälligheten och
Kvevlax församling samt dithörande
arrendekontrakt

-info om delningen av Harapois fiskeläge och
uppgörande av arrendeavtal

-justering av arrendeavgifter, överföring
av arrenderätt

-ev. försäljning av markområde

-vårdbiotopavtalet på Snäröiran

-bidragsanhållan

-fiskeriärenden

-övriga ärenden.

Vid omröstning används delägarlängden från 2013. Delägare bör vid behov med lagenliga handlingar bestyrka eventuella ändringar i delägarlängden.

Styrelsen

INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSTILLFÄLLE GÄLLANDE HANKMO SKOLAS FRAMTID ORDNAS TISDAGEN DEN 3.2. KL. 18.00 I HANKMO SKOLA

Eftersom diskussionen går het just nu ute i byarna vad som kommer att hända med skolan och dagis i framtiden kommer ett informations- och diskussionstillfälle att ordnas för alla intresserade tisdagen den 3.2.2015.

Hankmo Hem & Skola har haft möten och funderat kring vilka åtgärder som kan vidtas och vilka alternativ som finns och styrelsen kommer att träffa Petsmo Hem & Skolas representanter söndagen den 1.2 och har ni åsikter, tankar, frågor eller förslag som bör beaktas före det, vänligen kontakta Karin Fors (karin.fors@vshp.fi) eller Stefan Råback (stefan.raback@vasek.fi).

På mötet 3.2 i skolan är alla föräldrar och övriga intresserade i Hankmo byar välkomna med och det är också väldigt viktigt att vi samlas och funderar kring hur det kan komma att se ut i Hankmo i framtiden. I det mötet kommer också Utvecklingsgruppen för Hankmo byar och styrelsen för Hankmo Hem och Skola att delta.

Ta tillfället i akt och kom med och tyck till!

VÄLKOMNA!

Styrelsen för Hankmo Hem och Skola rf.

RIKSDAGSKANDIDAT RURIK AHLBERG I VÄSTERHANKMO 23.2.2015

Kom och diskutera Korsholms och internationella frågor med riksdagskandidat Rurik Ahlberg måndagen 23.2.2015 Kl: 18.30 i gamla skolan.

VÄSTERHANKMO UF – ÅRSMÖTE 22.2.

Västerhankmo ungdomsförening rf håller årsmöte söndagen 22.2.2015 kl. 16.00 vid UF-lokalen. Stadgeenliga ärenden. Kaffebjudning.

HANKMO IF – ÅRSMÖTE 17.3.

Hankmo idrottsförening rf håller årsmöte tisdagen 17.3.2015 kl. 18.30 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden. Kaffebjudning.

VÄSTERHANKMO HAMNFÖRENING – ÅRSMÖTE 26.2.

Västerhankmo Hamnförening rf håller årsmöte torsdagen 26.2.2015 kl. 19.00 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden. Kaffebjudning.

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING – ÅRSMÖTE 26.2.

Västerhankmo Marthaförening rf håller årsmöte torsdagen 26.2.2015 kl. 18.30 hos Marita Furunäs.
Stadgeenliga ärenden samt besluta om eventuell försäljning av mattvättbryggan.

REPRIS AV ”FÅR JAG LOV?” 17.1

En repris av Västerhankmo UFs julfestspex ”Får jag lov?” förevisas på Bjärji lördagen den 17 januari kl. 19. Inträde: 10 euro. Servering ingår.


BODYGYMPA I VÄSTERHANKMO

Mångsidig träning för hela kroppen, fartfyllda stegserier till bra musik med stor koncentration på muskelträning med egen kroppsvikt. Passar både kvinnor och män. Ta med egen gympamatta! Onsdagar kl. 18.30-19.30 i Hankmo Skola. Avgift för vårterminen (14 ggr): 15 euro + 5 euro HIF-medlemsavgift. Engångsavgift: 3 euro. Start 14.1.2015. Arr: Andrea Österåker i samarbete med Hankmo IF

GYMNASTIK & LEK I HANKMO SKOLA VÅREN 2015

Hankmo IFs barngympa för 4-10 åringar fortsätter från måndag 19.1 kl. 18-19. Ordnas varannan vecka. Ledare är Marika Råback.

INNEBANDY FÖR LÅGSTADIEBARN

Hankmo IFs innebandy i Hankmo skola på tisdagar kl. 18.30-20 från 20.1 och framåt varje vecka. Kontaktperson är Ronnie Sundsten.

ÖSTERHANKMO UF/HF INFORMERAR (13.1.2015)

Föräldra-barn caféet startar 15.1 kl 18.00-19.30. Ta med tilltugg och kom ut och träffa andra. För yngre barn. Träffar varje torsdag tillsvidare.


Årsmöte tisdag 17.2 kl 19.00. Stadgenliga ärenden , kaffe med bulla. Kom med !

Öppet hus start 23.1 kl 18.00-21.00. Välkommen hälsar Marika och Linn.

Bytesloppis 18.4, rensa och städa i tid så det inte blir bråttom.

JULGALA I ÖSTERHANKMO 10.1.2015

Välkommen på Julgala till Österhankmo Hf/UF 10.1.2015 kl 19.30.

Inträde 18 euro och under 12 år gratis. Heimlaga program, lotteri, kaffe med bulla, dans till Shakers.

Välkomna!

Händelsearkiv 2016

JULFEST PÅ BJÄRJI 25.12

Västerhankmo UF ordnar julfest vid UF-lokalen, Bjärji, på juldagen 25.12.2016 kl. 20-02. Hejmlaga program. och kaffe och dopp. Efteråt dansar vi till tonerna av 4Music Band.

Inträde: 15€ vuxna, 10€ barn 6-15 år.

ÖSTERHANKMO UF/HF ORDNAR JULKONSERT 18.12

Österhankmo UF/HF ordnar en julkonsert den 18.12 kl. 17.00 med Gerbykören och dragspelsklubben. Inträde 6 euro. Servering och lotteri. 

SNÖRÖJNINGSANBUD FÖR HÖMOSS SKOGSBILVÄG

Hömoss skogsbilväg inbegär anbud på snöplogning av ca 15,5 km skogsbilväg.

Anbudet gäller för vintern 2016-2017. Snöplogningen skall utföras då snödjupet stiger över 10 cm, vid fortgående snöfall sker plogningen då snöfallet slutar. Anbuden ges som euro per timme inklusive moms.

Anbuden skall vara bestyrelsen tillhanda fredagen den 18.11.2016

Michael Knipström
Västerhankmovägen 115
66550 VÄSTERHANKMO
050-343 4868

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – BETALNING AV SAND 2016

De som har hämtat sand eller grus från Tarkarholman skall anmäla hur mycket man hämtat till samfällighetens ordförande Peter Bergfors senast 30.11.2016. Tel. 0500 368961 eller epost peter.bergfors@agrolink.fi.

VÄSTERHANKMO UF: FARSDAGSBRUNCH SÖNDAG 13.11 kl. 11-14

Kom till Bjärji på brunch och fira far med hela familjen. Brunchen kan också vara bra för att orka fira alla pappor under dagen. Pris: 12 €/person, under 7 år gratis. Bindande anmälan.
Anmäl senast torsdag 10.11 till vasterhankmouf@gmail.com
eller till Nina, 050 5569684.

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING RF 100 ÅR

Vi firar vårt 100-års jubileum söndagen den 30 oktober 2016 kl. 12 – 16 vid Bjärji (uf-lokalen i Västerhankmo). Vi bjuder på kaffe och bakelse. Basar, lotteri, loppis och utställning av foton m.m. Alla hjärtligt välkomna!

TALKO PÅ SNÄRÖIRAN SÖN 25.9

Stort röjnings- och eldningstalko på sydspetsen. Båtar går från Kastet 12.00. Det finns jobb åt alla, röjning, risdragning, eldning, och korvgrillning! Snäröiran är en holme för alla – så alla är också hjärtligt välkomna på talko!

HANKMO HEM OCH SKOLA ÅRSMÖTE  20.9.

Kallelse till årsmöte för Hankmo Hem och Skola rf den 20.9.2016 kl. 18.00 vid Hankmo skola.
Välkomna!

Styrelsen

HANKMO ÄLGJAKTLAG – ÅRSMÖTE 4.9.2016

Hankmo älgjaktlag har årsmöte 4.9.2016 kl 19.00 vid slakthuset. Stadgeenliga ärenden och anmälan till årets älgjakt, inga efteranmälningar.

Jaktledaren

VÄSTERHANKMO JAKTVÅRDSKLUBB – HÖSTMÖTE 7.8.2016

Västerhankmo Jaktvårdsklubb r.f. håller höstmöte söndagen 7.8.2016 kl. 18.00 vid älgslakthuset.

Styrelsen

HANKMO ÄLGJAKTSLAG TRÄNINGSTILLFÄLLE 17.8.2016

Hankmo älgjaktslag har älgskytte träningstillfälle vid Stenträskets skjutbana den 17.8. från kl 16.00. Ta med giltigt jaktkort.

Jaktledaren

SOMMARDAG I ÖSTERHANKMO

Österhankmo Marthaförening ordnar sommardag med fisksoppa och allsång söndagen 17 juli 2016. Fisksoppa serveras kl. 11.30-13. Allsång från kl. 13 med Ann-Katrine Burman och Yngve Lithén som ledare. Överraskningsgäst. Kaffeservering, snabblotteri, utställning i museet, bildspel, djur på gården.

HANKMOLOPPET 2016

Onsdagen den 15 juni kl. 19 går startskottet för det elfte Hankmoloppet invid Hankmo skola.

SNÄRÖIRSDANSIN 2016

Ni vet väl att det blir en Snäröirsdans även denna sommar? Boka in datumet redan nu, 16 juli 2016!

VÅRMIDDAG VID BJÄRJI 9.4.2016

Lördagen 9.4 kl. 18.30-02.00 ordnar Västerhankmo UF Vårmiddag på Bjärji. Temat för festen är ”Förr i tidin” (fri tolkning, bäst klädda belönas). Tremolo står för underhållningen. Meny: Träkolsgrillad grisfile, portvinsås, bearnaisesmör, träkolsgrillade marinerade grönsaker, sallad, bröd, smör.
Cheesecake med hallon och vitchoklad. Pris 30 euro.

Anmäl till vasterhankmouf(at)gmail.com eller till Nina tel. 050-5569684. Meddela eventuella allergier/dieter. Bindande anmälan. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 6 april.

BYACYKLINGEN 28.5

Byacyklingen är ett evenemang som ordnas genom ett samarbete mellan Kvevlax UF, Kvevlax Marthaförening, Petsmo UF, Västerhankmo UF och Österhankmo UF.

Evenemanget ordnas lördagen den 28 maj mellan kl. 12-16, med väderresrvation. Man tar sin cykel och cyklar genom byarna och hälsar på de olika föreningarna. Varje förening bjuder cyklisterna på saft, det finns även servering och små aktiviteter vid varje föreningshus. Vid varje föreningshus lottas en stor fruktkorg ut bland de besökande cyklisterna.

STÄDDAG I VÄSTERHANKMO 23.4.2016 
Inkommande lördag 23.4 med start kl 9.00 så ordnas den årliga städdagen.
Samfälligheten bjuder på lemonad och grisar vid Gamlaskolan och vid Nina och Mats Nygård. ALLA MED!
Styrelsen

NORRFJÄRDSVÄGEN ÅRSSTÄMMA 13.4.2016

Delägarna i Norrfjärds enskilda väg kallas till årsstämma som hålles i Västerhankmo Gamla skola onsdagen den 13 april 2016
kl 19.00. 
På stämman behandlas i LEV § 64 och 65 nämnda ärenden. Uppgifter om  enhetslängden kan fås hos Agneta Nykvist.

Vägbestyrelsen

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – ORDINARIE DELÄGARSTÄMMA 22.3.2016

Västerhankmo samfällighet kallas till ordinarie delägarstämma tisdag 22.3.2016 kl 18.30 i Västerhankmo uf-lokal. På stämman behandlas stadgeenliga ärenden.

Ytterligare behandlas och fattas beslut

i följande ärenden:

arrendeavtal

info ang.rättegången i Österbottens  tingsrätt

ett eventuellt förlikningsavtal som gäller rättegången nr L 15/4174 i Österbottens tingsrätt

bidragsanhållan

fiskeriärenden

övriga ärenden.

Vid omröstning används delägarlängden från 2013. Delägare bör vid behov med lagenliga handlingar bestyrka eventuella ändringar i delägarlängden.

Styrelsen

VI MÖTS I VÄSTERHANKMO

Radio Vega Österbotten sände från Västerhankmo 7.3. Programmet kan höras via denna länk.

ÖSTERHANKMO UF/HF ORDNAR:

Påskbrasa 26.3 kl. 19.30 vid Österhankmo UF lokal. Frågesport och roliga utmaningar i salen. Grillkorv, kaffe med dopp.

Barnens dag ordnas för tredje gången vid UF-lokalen 3.4 kl. 13-16. Hoppslott, Osmo, ansiktsmålning och mycket annat roligt! Inträde 8,50 euro. Välkommen!

Bytesloppis 9.4 kl. 11-14. Tisdag 5.4 tar vi emot saker som du vill bli av med (hela och rena barnkläder, leksaker, spel, böcker, husgeråd, idrottsutrustning m.m.) vid UF-lokalen. Lördag 9.4 mellan kl. 11-14 får man komma och titta och kanske hitta saker man istället behöver. De saker som blir över skänks till välgörenhet (Hoppets stjärna). UF ordnar kaffeservering, så reservera en liten slant för detta.

ÖSTERHANKMO FISKARGILLE – ÅRSMÖTE 30.3.2016

Österhankmo fiskargille håller årsmöte onsdagen den 30 mars kl 18:30 i Byagården. Stadgeenliga ärenden!

ÖSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – ORDINARIE DELÄGARSTÄMMA 17.3.2016

Delägare i Österhankmo samfällda vatten och markområden kallas
till ordinarie delägarstämma i byagården den 17.3.2016 kl 19.00 för att besluta om de i §9 nämnda ärendena.
Deltagare i mötet bör kunna bestyrka äganderätt till fastighet de representerar
för att erhålla rösträtt vid mötet.
Utöver de i §9 nämnda ärendena behandlas och besluts om
ändring av stadgar
godkännande av ny arrendator på villatomt
beviljande av bidrag
övriga ärenden
Delägares frånvaro utgör inget hinder för beslut i nämnda ärenden
Kaffeservering, välkomna
Österhankmo 28.2.2016  Styrelsen

VÄSTERHANKMO UF ORDNAR I MARS:

– 6.3 Pulkdag kl. 15-17 vid Bjärji. Varmsaft, kaffe, grillkorv och dopp. Om du inte pulkar är du också välkommen på kaffe och dopp! Med väderreservation.

– 12.3 Pilktävling kl. 12-14 utanför Kastet. Anmälningar tas emot från 11.45, anmälningsavgift: 2 euro. Största fisken (i gram) vinner! Servering, kaffe, saft, grillkorv och dopp. Med väderreservation.

HANKMO IF – ÅRSMÖTE 14.03.2016

Hankmo idrottsförening r.f. håller årsmöte måndag 14 mars kl. 18.30 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden. Kaffebjudning.

VINTERSKOJ VID HANKMO SKOLA 20.2.

Kom och ha kul! Vinterskoj för alla åldrar vid Hankmo skola 20.2.kl. 14.00-17.00.

Aktiviteter:

Ringette matcher barn/elever vs. föräldrar

Straffslag mot Hankmo IF målvakt

Lekfull skidtävling för alla åldrar

Snöfigurtävling

Sparkstöttingsåkning

Snöskoteråkning

Skridskovässning

Café med smått & gått

Bra att ha med: skidor, skridskor och gott humör!

Senast 19.2. meddelas här om inhibering, ifall vädret inte är på vår sida.

Arr. Hankmo Hem & Skola och Hankmo IF

VÄSTERHANKMO UF – ÅRSMÖTE 21.02.2016

Västerhankmo ungdomsförening r.f. håller årsmöte söndag 21 februari kl. 16:00 vid Bjärji. Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering.

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING -ÅRSMÖTE 25.2.2016

Västerhankmo Marthaförening rf håller årsmöte torsdag 25.2.2016 kl. 18:30 hos Kerstin Melin. Stadgeenliga ärenden. Västerhankmo 14.2.2016, styrelsen

VÄSTERHANKMO HAMNFÖRENING – ÅRSMÖTE 15.02.2016

Västerhankmo hamnförening r.f. håller årsmöte måndag 15 februari kl. 19.00 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden. Kaffebjudning.

HANKMO IF MEDDELAR

20.1: Skidspåret från Västerhankmo UF till Homlax-grillkåta är nu draget med spårkalle (tunt spår).

Cirkelträningen fortsätter tisdagar fr.o.m. 12.1 kl. 18:30-19:30 i Hankmo Skolas gymnastiksal. Passar för män och kvinnor i olika åldrar eftersom man bestämmer intensiteten själv.

Sportskoj för föräldrar och barn (4 – 9 år) ordnas vecka 8 och 10 tisdagar 18.30 – 19.30 i gymnastiksalen. Med andra ord, 23.2 och 8.3 ersätts cirkelträningen med denna aktivitet. Vi prövar på lagsporter som innebandy, fotboll och liknande för barn tillsammans med föräldrar.

HANKMO IF-TRÖJOR

Hankmo IF kommer att beställa blåa t-tröjor av tekniskt material med föreningens logo i början av juli. Dessa kan beställas och sedan köpas till självkostnadspris (ca 15 euro). Tröjorna finns att provas, kontakta Nina 050-5569684 för mer information.

REPRIS AV ”PJÄSEN SOM INTE FICK HETA ’STYVAST I BYJIN’” 5.1

En repris av Västerhankmo UFs julfestspex förevisas på Bjärji tisdag den 5 januari kl. 19. Inträde: 10 euro. Servering ingår.

INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONS-TILLFÄLLE GÄLLANDE FRAMTIDSPLANERNA FÖR HANKMO SKOLA OCH DAGHEM ORDNAS MÅNDAGEN DEN 8.2.2016 KL. 18:30 I HANKMO SKOLA


Med anledning av den ytterst aktuella diskussionen kring lärcentret i Kvevlax och planerna gällande Hankmo skola och daghem samt helhetsplan och tidtabell med ändringar i Kvevlaxområdet, kommer ett informations- och diskussionstillfälle att ordnas för alla föräldrar och övriga intresserade måndagen den 8.2.2016.

Till mötet har vi också bjudit in kommunstyrelsens ordförande, bildningsnämndens ordförande och bildningsdirektören.

Vi hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt och kommer och diskuterar och ställer frågor om framtida arrangemang!

VÄLKOMNA!

Styrelsen för Hankmo Hem och Skola rf.
Utvecklingsgruppen i Hankmo byar

Händelsearkiv 2017

SJÄLVSTÄNDIGHETSFEST VID BJÄRJI

Västerhankmo Ungdomsförening inbjuder Er till självständighetsfest tisdagen 5.12 2017 kl 19.

Välkomstdryck och mingelmat.
Underhållning med historiska inslag. Mårten Lövdahl håller festtal.
Kvällen fortsätter med dans till tonerna av livebandet Hotshots.

Klädsel: Festdräkt och hedersbetygelser
Plats: Bjärji, Västerhankmovägen 258
Pris: 25 eur
Anmälan till: Vasterhankmouf (at) gmail.com eller 050 3106864
O.s.a 1.12.17

UTVECKLINGSMÖTE 9.11.2017

Väkommen på ett utvecklingsmöte för vår by den 9.11 2017 kl. 18.00 vid Västerhankmo UF. Kaffeservering!

Program:

• Åsa Blomstedt från Aktion Österbotten berättar om olika typer av utvecklingsprojekt som kan göras, hon berättar också om vad andra byar ute i Österbotten har gjort.

• Ben Antell berättar om aktuella saker som sker i kommunen som berör i Hankmo- och Kvevlaxområdet.

• Utvecklingsgruppen på plats.

100 ÅR AV SÅNG OCH DANS

Kom med på en resa av sång och dans genom 100 år. Ann-Katrin Burman tillsammans med Simon Granlund och Annika Wiklund sjunger sånger från de senaste 100 åren och drar även med publiken till allsång. Tina och Thomas bjuder på en medley av dans från dåtid till nutid och Folkhälsans barndansgrupp visar upp sig. Kaffe och hembakt finns till försäljning. Fritt inträde!

 Samarbete mellan Österhankmo HF/UF, Västerhankmo UF, Kvevlax UF, Kvevlax marthaförening och Österhankmo marthaförening.

Datum: 7.10.2017 kl. 14. Programmet räcker cirka 2 timmar Plats: Kvevlax UF

FARSDAGSBRUNCH VID BJÄRJI

Kom till Bjärji på brunch och fira far med hela familjen. Brunchen kan också vara bra för att orka fira alla pappor under dagen. Pris: 12 €/person, under 7 år gratis. Bindande anmälan.

Anmäl och meddela eventuell speciell diet senast torsdag 9 november till vasterhankmouf@gmail.com / Matias 050-3294876

ÖLPROVNING MED KVARKEN BREWERY

Västerhankmo UF ordnar ölprovning tillsammans med Kvarken Brewery vid Bjärji 27.10 kl. 19. Begränsat antal platser – Anmäl till någon i styrelsen. T.ex. Nina 050 5569684 Pris: 15-20€

HANKMO IF CIRKELTRÄNING

Hankmo IFs cirkelträning drar igång igen söndag 24.9 kl. 18-19 i Hankmo skolas gymnastiksal och fortsätter söndagar under hösten. Passar för alla, både unga o gamla, eftersom man bestämmer intensiteten själv.
Man kan bra ta med sina barn.
Avgift ca 15 euro/termin. Nina Söderberg leder träningen. Välkommen!

TALKO PÅ SNÄRÖIRAN 23.9.2017

Västerhankmo UF arrangerar talko på Snäröiran 23.9, kl 12 åker vi från Kastet. Vi börjar med att fånga in fåren och skjutsa dem till land, sedan fortsätter vi med röjning på mitten av holmen och städning av samlingsplatserna. Motorsåg med. UF bjuder på korv åt talkojobbarna.

HANKMO ÄLGJAKTLAG – ÅRSMÖTE 27.8.2017

Hankmo älgjaktlag har årsmöte 27.8.2017 kl 19.00 vid slakthuset. Stadgeenliga ärenden och anmälan till årets älgjakt, inga efteranmälningar.

Jaktledaren

HANKMO IF FRIIDROTTSSKOLA

Årets friidrottsskola startar söndag 20.8 kl. 18:00 vid sportplan i Västerhankmo.
Kom med för att leka, friidrotta och ha roligt tillsammans med oss i ca. en timme. Från 3 år och uppåt.
Tre söndagar (20.8, 27.8, och 3.9) friidrottar vi och avslutar med en tävling 10 september.
Tacksamma är vi om det finns föräldrar som kan assistera under friidrottskvällarna samt tävlingen.
Välkomna!

SKJUTBANEDAG VID STENTRÄSKET 28.6

Hankmo älgjaktslag har älgskytte träningstillfälle vid Stenträskets skjutbana den 28.6 kl. 17-21. Ta med giltigt jaktkort.

FINLAND 100 -FEST I ÖSTERHANKMO 4.6.2017

Vi firar ”Finland 100” med en fest i Österhankmo Byagård den 4 juni. Det serveras laxsoppa kl. 12-13.30.
Frivillig matavgift som oavkortad går till Korsholms Krigsveteraner.
Programmet börjar ca. 13.30 med välkomsthälsning Eivor Östman, allsång, körsång Pensionärsklubbens Sånggrupp,  dikt Lisen Nyström, dragspelsmusik Greta Sundström, festtal Anita Sundman, kåseri Henrik Westerback. Efter programmet blir det kaffe med Mannerheimtårta. Lotteri och bildspel sammanställt av Mikael Herrgård.

Välkomna hälsar Österhankmo Marthaförening i samarbete med Uf/Hf

HANKMOLOPPET 7.6.2017

Onsdagen den 7 juni kl. 19 går startskottet för det tolfte Hankmoloppet invid Hankmo skola. Eftersom Hankmo IF i år fyller 20 år, bjuds alla deltagare och åskådare på kaffe och tårta i samband med loppet. Mer information om loppet finns på Hankmo IF:s sidor

STÄDDAG I VÄSTERHANKMO 29.4.2017

Traditionell städdag ordnas längs vägarna
i Västerhankmo lördagen den 29.04.2017
med start kl. 09.00.
Servering ordnas vid Hembygdsgården
samt vid Mats o. Nina Nygård.

NORRFJÄRDSVÄGEN ÅRSSTÄMMA 18.4.2017

Delägarna i Norrfjärds enskilda väg kallas till årsstämma som hålles i Västerhankmo Gamla skola tisdagen den 18 april 2017
kl 19.00. 
På stämman behandlas i LEV § 64 och 65 nämnda ärenden. Uppgifter om  enhetslängden kan fås hos Agneta Nykvist.

Vägbestyrelsen

VÅRMIDDAG VID BJÄRJI 8.4.2017

Lördagen 8.4 kl. 18.30-02.00 ordnar Västerhankmo UF Vårmiddag på Bjärji. Temat för festen är ”WESTERN” (fri tolkning, bäst klädda belönas). 4Music Band står för underhållningen. Meny: Hamburgar-buffé med pulled pork och pulled chicken och hamburgartillbehör. Vanilj-rabarberpannacotta och kaffe. Pris 30 euro.

Anmäl till vasterhankmouf(at)gmail.com eller till Lenita 050-3106864. Meddela eventuella allergier/dieter. Bindande anmälan. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 5 april.

VÄSTERHANKMO HEMBYGDSFÖRENING – ÅRSMÖTE 28.3.2017

Västerhankmo hembygdsförening r.f. kallar till årsmöte i Gamla skolan 28.3.2017 kl.19:00. Alla välkomna! Styrelsen

ÖSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET- ORDINARIE DELÄGARSTÄMMA 15.3.2017

Delägare i Österhankmo samfällda vatten och markområden kallas
till ordinarie delägarstämma i byagården den 15.3.2017 kl 19.00 för att besluta om de i §9 nämnda ärendena.
Deltagare i mötet bör kunna bestyrka äganderätt till fastighet de representerar
för att erhålla rösträtt vid mötet.
Utöver de i §9 nämnda ärendena behandlas och besluts om
-sammanslagning av mark och vattenområden
-behandling av stadgar
-besluta om förlängning av arrendeavtal
-beviljande av bidrag
-information och diskussion om planeringen av Kyro älvs deltaområde
-övriga ärenden

Delägares frånvaro utgör inget hinder för beslut i nämnda ärenden.
Kaffeservering, välkomna
Österhankmo 28.2.2017  

Styrelsen 

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET – ORDINARIE DELÄGARSTÄMMA 21.3.2017

Delägarna i Västerhankmo samfällighet
kallas till ordinarie delägarstämma tisdagen den 21.03.2017 kl. 19.00 i Västerhankmo uf-lokal.
På stämman behandlas stadgeenliga ärenden samt:
– bidragsanhållan
– byte av arrendator på Svartbådan för
  tomt Ra 2:1
– eventuell skogsavverkning på samfällda
  områden
– info angående pågående rättsprocess 
 mot samfälligheten
– fiskeriärenden
– övriga ärenden.

Vid omröstning används delägarlängden från 2013. Delägare bör vid behov med lagenliga handlingar bestyrka eventuella ändringar i delägarlängden.

Styrelsen

KANDIDATGRILLNING VID HOMLAX GRILLKÅTA SÖNDAG 12.3 kl 12-14

Välkommen på en pratstund med Hankmo byars kommunvalskandidater Anita Sundman (nr 50) och Nina Söderberg (nr. 52). Vi bjuder på grillkorv och kaffe och håller liv i glöden kl 12-14.

HANKMO IF – ÅRSMÖTE 15.03.2017

Hankmo idrottsförening r.f. håller årsmöte onsdag 15 mars kl. 18.30 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden. Kaffebjudning.

OBS! Livsfarligt isläge mellan Tistronrevet-Mickellot-Kankmoskatan. Stora isförskjutningar med både vallar och öppet vatten. Mycket farligt med nysnö på! Farligt ställe resten av vintern.

Uppdaterat 8.3.2017

VIN- OCH OSTPROVNING VID BJÄRJI

Västerhankmo UF ordnar Vin- och Ostprovning vid Bjärji fredagen 10 mars. Begränsat antal platser. I samarbete med Avinea- Wine tastings. Kostnad: 15 euro.
Anmälan till: vasterhankmouf@gmail.com

VÄSTERHANKMO MARTHAFÖRENING –

ÅRSMÖTE 28.02.2017

Västerhankmo Marthaförening r.f. håller årsmöte tisdag 28 februari kl. 18:30 hos Marita Furunäs. Stadgeenliga ärenden.

Styrelsen

VÄSTERHANKMO HAMNFÖRENING – ÅRSMÖTE 26.02.2017

Västerhankmo hamnförening r.f. håller årsmöte söndag 26 februari kl. 19.00 vid Andreas Knips hembageri. Stadgeenliga ärenden. Kaffebjudning.

ÖPPET HUS I VÄSTERHANKMO UF

Öppet Hus för ungdomar (högstadiet och uppåt) onsdagar och söndagar under våren kl. 18-21. Väälkomin!

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA, RENOVERA ELLER BYTA VÄRMEKÄLLA?

Finlands Skogscentral och projektet Crebio ordnar i samarbete med SÖU och ungdomsföreningen en infokväll om uppvärmning med förnybara energikällor.

Vid Västerhankmo UF den 21.2.

Program 18:30-21:00. Vi presenterar energialternativ baserade på värmepumpar, solvärme och -el, pellets, flis och ved.

På plats finns sakkunniga experter för att svara på dina frågor. Kaffeservering. Fritt inträde. Välkommen!

Förhandsanmälning senast 19.2: www.skogscentralen.fi/evenemang eller telefon 050-54504371, anders.wikberg (a) skogscentralen.fi

VÄSTERHANKMO JAKTVÅRDSKLUBB – ÅRSMÖTE 29.1.

Västerhankmo Jaktvårdsklubb r.f. håller årsmöte söndagen den 29.1.2017, kl. 18.00 vid Andreas Knips Hembageri. Stadgeenliga ärenden. Fångstlistor med!

Styrelsen

ENJO-DEMONSTRATION PÅ BJÄRJI 8.1

Söndag 8 januari kl. 16 ordnas ENJO-demonstration vid Västerhankmo UF. Servering. Alla välkomna!

ENJO erbjuder smarta, miljövänliga produkter (bl.a. rengöring) som underlättar vardagen, främjar hälsan och välbefinnandet.

HANKMO IF RINKBANDY

Hankmo IF:s seniorer deltar i Korsholms rinkbandy 2017, liksom tidigare år. Serien inleddes den 16 januari med match mot Hoppet Tigers. Säsongens första drabbning blev oavgjord, 4-4.

Händelsearkiv 2018

VUF JULFEST PÅ BJÄRJI 25.12

Västerhankmo UF ordnar julfest vid UF-lokalen, Bjärji, på juldagen 25.12.2018 kl. 19.00-01.00.

Vi börjar med gröt och mingel, sedan blir det hejmlaga sketchprogram, samt kaffe och dopp!

Efteråt dansar vi till tonerna av Hotshots.

Inträde för Vuxna: 20€, Barn(0-15 år): 1€/år

VUF ORDNAR FARSDAGSBRUNCH 11.11

Kom till Bjärji på en omtyckt brunch och fira far med hela familjen kl. 11-14.

Pris: 13 €/person, 1€/år upp till 12 år. Bindande anmälan. Anmäl senast onsdag 7 november till vasterhankmouf@gmail.com eller till Lenita, 0503106864.

VUF ORDNAR ENJO-DEMO 29.10

Kom till Bjärji 29.10 kl. 18:30 och lär dig om kemikaliefri städning – ett steg mot ett hälsosammare liv och en hållbar utveckling. Möjlighet att pröva och beställa produkter. För serveringen får du gärna meddela om du är på kommande till vasterhankmouf@gmail.com eller till Lenita, 0503106864.

TALKO PÅ SNÄRÖIRAN 22.9

Med hösten på intågande börjat det bli dags för talko på Snäröiran. Fåren ska infångas och föras hem och samtidigt ordnas röjningstalko på holmen. Närmare information om vad som ska röjas på holmen kommer inom kort.
Västerhankmo UF har sedan 2005 med hjälp av vårdbiotopavtal via TE-centralen (bidragspengar) hållit ett trettiotal talkon på holmen. Varje år har Ungdomsföreningen också sett till att fåren har kommit sig ut till Snäröiran och också hämtat hem dem på hösten.

Ta med motorsågen, föreningen står för bränsle.

Föreningen bjuder på korv och fika. Evenemanget passar hela familjen, lekledare finns på plats!

Start från Kastet kl.11.

TALKOOT SNÄRÖIRANILLA 22.9

Lampaat otetaan kiinni ja viedään kotiin ja samalla pidetään raivaustalkoot saarella. Kaatuneet puut ja risut kerätään poluilta. Raivataan vähän eteläistä kärkeä sekä vanhaa uimarantaa. Västerhankmoon Nuorisoseura on järjestänyt vuoden 2005 jälkeen jo 30 talkoota TE-keskuksen avustusrahoilla, jotka on saatu perinnebiotooppisenhoitomuodon vuoksi. Joka vuosi Nuorisoseura on pitänyt huolen, että lampaat ovat tulleet kesäksi Snäröiraniin ja he ovat myös hoitaneet lampaat aina kotiin syksyllä.

Ota mukaan moottorisaha, seura vastaa bensakuluista.

Seura tarjoaa makkaraa ja juotavaa, tapahtuma sopii koko perheelle, sillä myös lasten leikittäjä on paikalla!

Aloitetaan klo 11 Kastesta (Norrfjärdsvägenin päässä, Västerhankmoon venesatama). Venekuljetukset on järjestetty.

HIF FOTBOLLSSKOJ

Fotbollsskoj med inriktning på lek ordnas för barn från 4 år och uppåt, under tre söndagar med start 23.9 kl. 18.00-19.00 på sportplan vid Hankmo skola.

HIF CIRKELTRÄNING

För både kvinnor och män, i alla åldrar, håller vi cirkelträningar hösten på söndagar med start 23 september kl. 18.00-19.00. Avgift för terminen (hallhyra) mellan 10-15 € beroende på hur många deltagare vi är.

COPA DE HANKMO

Mikko Aalto från Jurvan Voima ordnar ett cykelmotionslopp på tisdag 21.8 kl 18.30 med start och mål vid Hankmo skola.
Banan går ”runt Petsmo” (Hankmo Skola -Lappsund – Petsmo – Lamaslot – Hankmo Skola). Fixa till cykel och delta eller ta dig ut till vägen för att heja på, anmälning på plats från 17.30, ingen deltagaravgift. Säkerhetsnålar med för nummerlapp. Info ger Mikko, tfn. 0505866229.

Klasser:
10 år 1 varv
12 år 2 varv
14 år 2 varv
16 år 4 varv
Damer 4 varv
Herrar 4 varv
Motionsklass 2 varv

HIF FRIIDROTTSKOLA OCH -TÄVLING

Årets friidrottsskola startar söndag 19.8 kl. 18:00 vid sportplan i Västerhankmo. Kom med för att leka, friidrotta och ha roligt tillsammans med oss i ca. en timme. Från 3 år och uppåt.
Tre söndagar (19.8, 26.8, och 2.9) friidrottar vi och avslutar med en tävling 9 september kl 18.


Tacksamma är vi om det finns föräldrar som kan assistera under friidrottskvällarna samt tävlingen. Välkomna!

Arr. Hankmo IF

HEMBYGDSDAGEN I VÄSTERHANKMO 30.6.2018

Hembygdsdagen i Västerhankmo ordnas lördagen den 30 juni, kl. 11-15 vid Gamla skolan. Vi bjuder på utställningar och arbetsdemonstrationer både inomhus och utomhus. Fisksoppa samt kaffe med dopp finns till försäljning. Onsdagen den 27. juni kl. 18 kommer Korsholms veteranbilister på visit och förnöjer oss med sina vackra veteranbilar. Även då servering, utställningar och måhända någon arbetsdemonstration.

Välkommen!

240 KM LOPPIS – ÖSTERBOTTENS LÄNGSTA LOPPIS
Söndag 17 juni ordnas evenemanget 240 km loppis i ungdomsföreningars lokaler i Österbotten. Vi i Västerhankmo UF deltar i evenemanget!
Vi ordnar bakluckeloppis och loppis inne i lokalen. Försäljningsplats kostar 5€ och ni sköter försäljningen själva. Ta kontakt på 0503106864 för att boka plats.
WWW.LOPPIS.SOU.FI

HANKMOLOPPET 2018

Den trettonde upplagan av Hankmoloppet går av stapeln 13.6.2018. Mer information, se Hankmo IFs hemsida.

Video från loppet (Jukka Vähälummukka)Bilder från loppet (Jukka Vähälummukka)

 

TALKO PÅ SNÄRÖIRAN 19.5.2018

Vi städar holmen och röjer. Ta med motorsågen. Program för barnen. Västerhankmo UF bjuder på korv, kaffe, saft och dopp. Start från Kastet kl. 12.

HÖMOSS SKOGSVÄG ÖPPNAD FRÅN 5.5.2018

Hömoss skogsväg har nu öppnats för personbilstrafik efter vårens menföre.

STÄDDAG I VÄSTERHANKMO 5.5.2018

Den traditionella städdagen ordnas lö 5.5. då vi städar längs vägarna i byn. Servering ordnas som vanligt vid Nygårds i Söderändan och vid Gamla skolan.  

NORRFJÄRDS ENSKILDA VÄG ÅRSSTÄMMA

Delägarna i Norrfjärds enskilda väg kallas till årsstämma som hålles i Västerhankmo Gamla skola tisdagen den 24 april 2018 kl 19.00. På stämman behandlas i LEV § 64 och 65 nämnda ärenden. Uppgifter om enhetslängden kan fås hos Agneta Nykvist.

Vägbestyrelsen.

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET DELÄGARSTÄMMA 21.3.2018

Delägarna i Västerhankmo samfällighet kallas till ordinarie delägarstämma onsdagen den 21.03.2018 i Västerhankmo uf-lokal. Vi inleder kl. 18.30 med en allmän information angående den planerade nergrävningen av högspänningsledningen genom en del av byn. Entreprenör för arbetet är Vasa el-nät som också sköter informationen, därefter öppnas delägarstämman.

På stämman behandlas stadgeenliga ärenden samt:

– bidragsanhållan

– fiskeriärenden

– övriga ärenden.

Vid omröstning används delägarlängden från 2013. Delägare bör vid behov med lagenliga handlingar bestyrka eventuella ändringar i delägarlängden.

Styrelsen

PRE-PÅSKBRASA OCH TALKO PÅ SNÄRÖIRAN 24.3.2018

Pre-påskbrasa och talko på Snäröiran lördag 24.3.18 kl. 14. Västerhankmo UF bjuder på korv och kaffe /saft! Äggjakt för barnen!

Vi röjer lite i stranden mot Storbryggon och eldar upp rishögen från talkot i höstas, ta gärna med röjsåg/såg!

TOUR DE KORSHOLM I HANKMOSPÅREN

Söndag 18.3 är Hankmospåren är en del av Tour de Korsholm! Touren är en ny motionscup (skidåkning, orientering, cykling, löpning) som ordnas för alla. Hankmo IF ordnar en av skiddagarna som går ut på att man ska skida och njuta i Hankmospåren samtidigt som man kan hämta och stämpla ett motionspass vid grillkåtan i Homlax (kl. 12-15). Varm saft och grillkorv för 1 € finns också att köpas där. Andreas Knips hembageri är också öppet (kaffe/saft + bulle 1 euro) och brasa finns vid vindskyddet längs skidspåret i Kvevlax. Välkomna!

ÅRSMÖTEN

Västerhankmo Ungdomsförening rf. håller extra ordinarie årsmöte onsdag 4 april 2018 kl. 19.00 vid Bjärji. Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Eftersom ingen ordförande kunde väljas under förra årsmötet kallar föreningen till ett extra ordinarie styrelsemöte. Välkommen!

Hankmo Idrottsförening r.f. håller årsmöte måndag 19 mars kl 18.30 vid Andreas Knips Hembageri. Stadgeenliga ärenden samt inköpsärende. Kaffebjudning.
Styrelsen

Västerhankmo Marthaförening rf. håller årsmöte onsdagen den 21 februari 2018 kl. 18.30 hos Marita Furunäs. Stadgeenliga ärenden. Styrelsen.

Västerhankmo Ungdomsförening rf. håller årsmöte söndagen den 25 februari 2018 kl. 16.00 vid Bjärji. Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Styrelsesammansättningen håller på att ta nya former, vi söker nya medlemmar! Välkommen!

PULKDAG VID BJÄRJI 25.2

Ta med familjen och något att ränna med på pulkdag till Bjärji. Söndagen 25.2 kl.13-15.30.
Vi pulkar i stora backen och det finns även en mindre backe för de yngsta. Adressen är Västerhankmovägen 258. Parkera gärna vid gamla skolan eller längs vägen. Nere i backen kan bilarna vara i vägen och att köra upp kan vara svårt och farligt för pulkarna. Västerhankmo UF ordnar försäljning av kaffe, saft, dopp och korv som du får grilla vid elden när du värmer tårna!

NYTT RADHUSBOENDE PLANERAS I VÄSTERHANKMO!

Under hösten 2017 startades diskussion om ett eventuellt nytt radhusprojekt i byn. Planeringen har gått vidare med ett par träffar med preliminära intressenter, senast hölls möte 6.2.2018.

I dagsläget finns redan några som är intresserade av att investera i en egen lägenhet och därtill finns nu fyra potentiella tomtalternativ. Diskussioner har förts med tomternas ägare och riktgivande prisinformation finns gällande alla alternativ. 

Nu är det dags att komma med i den fortsatta planeringen ifall du har ett preliminärt intresse! Här finns en fin möjlighet både till äldreboende om egnahemsgården börjar kännas onödigt stor och arbetsam att sköta, eller likaså som första bostad år den yngre generationen. En bra möjlighet till fastighetsinvestering finns också, eftersom vi har kontinuerlig efterfrågan på hyreslägenheter!

Tomtalternativet i Lappsund.

Händelsearkiv 2019

HANKMO HEM & SKOLA RF ÅRSMÖTE

Hankmo Hem & Skola rf håller årsmöte 16.12.2019 kl. 18.00 vid Hankmo skola. På motet behandlas förutom stadgeenliga ärenden också stadgeändringar, ombildande av föreningen och de ekonomiska medlen. Välkoma!

HANKMOLOPPET 11.6.2019

År 2019 arrangeras Hankmoloppet för fjortonde gången, tisdagen 11 juni 2019 kl. 19:00. Loppet är en del av Korsholmslöparen. Mer info finns här.

HANKMO SKOLAS AVSLUTNINGSFEST OCH 140-ÅRSJUBILEUM LÖRDAG 11.5.2019 KL 15

Programblad från Hankmo skolas avslutningsfest.

VÅRMIDDAG VID BJÄRJI 6.4.2019

Lördagen den 6 april kl. 18.30 ordnar Västerhankmo UF Vårmiddag med temat ”Glitter och glamour”. Fri tolkning, bäst klädda man och kvinna belönas. HotShots står för musiken. Meny: Pulled pork, klyftpotatis, aioli, caesarsallad, coleslaw,
rostade rotsaker och surdegsdegsbröd.
Cheesecake med lime och citron, kaffe.
Anmälan till vasterhankmouf at gmail.com eller till Lenita 050 3106864 (eller någon annan i styrelsen) senast 4 april. Meddela eventuell diet/allergi. Bindande anmälan.

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET- DELÄGARSTÄMMA 26.3.2019

Delägarna i Västerhankmo samfällighet kallas till ordinarie delägarstämma tisdag 26.3.2019 kl 19 i Västerhankmo uf-lokal.

På stämman behandlas stadgeenliga ärenden samt:

– byte av villa-arrendatorer

– bidragsanhållan

– fiskeriärenden

– övriga ärenden

Vid omröstning används delägarlängd. 

Delägarna bör vid behov med lagenliga handlingar bestyrka eventuella ändringar i delägarlängden.

Styrelsen

PULKDAG OCH VINTEROLYMPIAD

Söndagen den 10 mars kl. 12.00-15.00 ordnar Västerhankmo UF en vinterolympiad tillsammans med Kvarkens Naturskola. Vinterolympiaden är en lekfull tävling i grenar relaterade till natur, friluftsliv och samarbete. Minst fem av grenarna är sådana som barn i alla åldrar klarar av. Deltagarna utför grenarna i lag om minst två personer. De lag som slutfört minst fem grenar kan vara med och tävla om priser. Deltagarna behöver: varma och vattentäta kläder, mobiltelefon/kamera och klocka. Servering: Kaffe, varm saft, bulla, grillkorv. Vi ses vid Bjärji!

ÅRSMÖTEN

Hankmo Idrottsförening r.f. håller årsmöte söndagen den 10 mars 2019 kl. 18.00 vid Andreas Knips hembageri. Servering. Stadgeenliga ärenden samt ärende om reservering av medel för förbättring av skidspåren.

Västerhankmo ungdomsförening r.f. håller årsmöte söndagen den 10 mars 2019 kl. 15.30 vid Bjärji. Stadgeenliga ärenden. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen!

Västerhankmo Marthaförening r.f. håller årsmöte söndagen den 10 februari 2019 kl. 18.00 hos Nina Nygård. Stadgeenliga ärenden.
Välkommen!

Västerhankmo Hamnförening r.f. håller årsmöte söndagen den 10 februari 2019 kl. 18.00 vid Andreas Knips hembageri. Servering. Stadgeenliga ärenden.

VINTERSKOJ VID HANKMO SKOLA

Vinterskoj för alla åldrar vid Hankmo skola/rinken 16 februari kl. 14-16.30. Aktiviteter i rinken, i skidspåret vid skolan, och snöskoteråkning! Café med smått och gott. Arr: Hankmo Hem & Skola och Hankmo IF.

VUF MASKERADDISCO 25.1

Västerhankmo UF ordnar maskeraddisco för barn under skolålder (i föräldrars sällskap) – årskurs 4. Klockan 18-20.
Inträde 3 e, saft och snacks ingår. Kaffe/te, kokosbollar, godis finns till försäljning. Program: Dans, ansiktsmålning, lekar, bowling

Händelsearkiv 2020

HÖMOSS SKOGSVÄG STÄNGD FRÅN VÄSTERHANKMO SAMT SÖDERUT FRÅN ÖSTERHANKMO ANSLUTNINGSVÄG, UPPDATERAT 22.4.2020 

Hömoss skogsväg är nu avstängd från Västerhankmo-hållet samt söderut från Österhankmo-hållets anslutningsväg. Viktbegränsning 2 ton på den öppna delen ut mot Öjskatan.

Tilläggsuppgifter ges vid behov av ordf. Patrik Nylund, 050 5142932.

VÄSTERHANKMO SAMFÄLLIGHET- DELÄGARSTÄMMA 30.3.2020

DELÄGARSTÄMMAN INHIBERAS TILLSVIDARE PGA CORONA!

Delägarna i Västerhankmo samfällighet kallas till ordinarie delägarstämma måndag 30.3.2020 kl 19.00 i Västerhankmo uf-lokal. På stämman behandlas stadgeenliga ärenden samt:

– byte av villa-arrendator

– bidragsanhållan

– fiskeriärenden 

– justering av arrendeavgifter

– övriga ärenden

Vid omröstning används delägarlängd från 2019. Delägarna bör vid behov med lagenliga handlingar bestyrka eventuella ändringar i delägarlängden.

Styrelsen

HANKMO DAGHEMS FÖRÄLDRAFÖRENING INFORMERAR

Hankmo daghems föräldraförening ordnar en försäljning av Sukkatukkuprodukter. Torsdag 5.3 fram till kl. 19.30 kan utomstående komma till dagiset och beställa produkter, ifall man inte annars nås av möjligheten via barn som går på dagiset. Försäljningstiden i övrigt är vecka 9-11.

HANKMOLOPPET ORDNAS ”VIRTUELLT”

På grund av Coronakrisen följer Hankmo IF andra vårlopp i Korsholmslöparen och arrangerar Hankmoloppet 2020 som ett virtuellt lopp. Banorna hålls i tävlingsskick mellan 9 juni och 14 juni. Frivillig avgift.

Händelsearkiv 2021

HANKMOLOPPET 7-13.6.2021

År 2021 arrangerar Hankmo IF åter Hankmoloppet som ett virtuellt lopp. Det betyder att deltagare får starta när de vill under tiden 7-13 juni. Kartor och mer information finns vid sportplan vid Hankmo Daghem (Eidisbackvägen 150) under tiden 7-13 juni. Bland betalande registrerade deltagare lottas fina utlottningsvinster ut. Frivillig avgift.

Händelsearkiv 2022

Hankmoloppet ordnas 7.6.2022 med närmare 200 deltagare inklusive minilöparna.

Cykeltävlingen Tour de Hankmo ordnas ”runt Petsmo” 17.8.2022.

Byggandet av Hankmotrappan har i augusti 2022 påbörjats, invid Västerhankmo UF-lokal. Trappan byggs med hjälp av Leader-finansiering och annan finansiering (Västerhankmo bys samfälligheter, Hankmo IF, Västerhankmo UF, Aktiastiftelsen i Korsholm, William Thurings stiftelse, Kvevlax Sparbank). Enlund Byggtjänst Ab Oy ansvarar för byggandet.

Hankmotrappan byggs vid Västerhankmovägen 258.

Händelsearkiv 2023

Mini-Hankmoloppet 2023 med 60 barn som deltagare.
Hankmoloppet 2023 med 200+ deltagare.

Händelsearkiv 2024

Till början av sidan