Hankmo Daghems Föräldraförening

Föreningen har som syfte att arbeta för samarbete mellan hem och daghem och företräda byborna i frågor som gäller strukturella förändringar vid daghemmet. För att uppnå sitt syfte och för att befrämja ett gott samarbete kan föreningen ordna olika evenemang och utflykter, samt penninginsamlingar till förmån för daghemsbarnen.

Hankmo Idrottsförening

Föreningen har ett mångsidigt utbud för både juniorer och seniorer. För juniorer erbjuds innebandylag, friidrottsskola, friidrottstävling och skidtävling. För seniorer finns rinkbandylag samt många löplag som deltar i stafetter och tävlingar. I Hankmo finns finns omkring 30 km skidspår och en isrink som sköts på talko. Hankmoloppet, som är ett terränglopp, ordnas i början av juni och har som mest lockat över 300 deltagare.

Hankmo Älgjaktlag

Består av jaktklubbarna i Väster- och Österhankmo. Hankmo Älgjaktlag har ett slakthus och en grillkåta vid Lakören nära byagränsen. Älgjakten är den största årliga jakt-tillställningen där ca 40 personer och 4-6 hundar sammankallas. Samvaron och naturupplevelser är ovärderligt för deltagarna från byarna. Älgjägarna utför årligen ca. 3.000 mansarbetstimmar + skytteträningar.

Västerhankmo Marthaförening

Föreningens verksamhet passar alla åldrar, kvinnor och män, medlemmar och icke medlemmar. Vi har temakvällar, ordnar kurser, föreläsningar och utfärder. Vi har kaffe- och matservis till uthyrning för både större och mindre kalas (för ca 100 pers.), vinglas, kaffebryggare, termosar, brickor  m.m. samt partytält, 3 x 6 m. Kontakta Maria Söderberg, tel. 050 5360859 för mera info angående uthyrningen!

Västerhankmo Ungdomsförening

En aktiv förening med ca 170 medlemmar. Föreningen grundades redan 1905 under namnet Västerhankmo Ungdoms- och Nykterhetsförening. Föreningshuset, ”Bjärji”, ligger mitt i byn och är ypperlig för firande av diverse fester, tillställningar och bröllop. Köket är nyligen renoverat och är i modernt skick. Föreningshuset är öppet under onsdags-, fredags- och lördagskvällar och samlar då ett tjugotal av byns ungdomar. Till ungdomsföreningens aktiviteter hör bl.a. pilktävlingen på vårvintern, danser i föreningshuset, julfest och påskbrasa. Föreningen sköter också holmen Snäröiran utanför Västerhankmo småbåtshamn, på vilken ”Snäröirsdansin” har ordnats med ojämna mellanrum.

Inslag från förberedelser inför Snäröirsdansin (Vasabladet 3.7.2015).

Västerhankmo Hamnförening

Västerhankmo hamnförening r.f. grundades år 1988 och handhåller ca 130 båtplatser vid Kastet, vilket gör hamnen till en av de största småbåtshamnarna i Korsholm. För mera info om båtplatser m.m. kontakta ordförande Mats Näsman tel. 050 516 8210.

Västerhankmo Hembygdsförening

Vid konstituerande möte den 10 oktober 1995, beslöts att bilda en förening med namnet Västerhankmo hembygdsförening. Samtidigt beslöts att anhålla om registrering. Föreningen godkändes för registrering den 10 februari 1997. Föreningens syfte framgår ur stadgarnas 1§. Föreningens hemort är Korsholms kommun och dess verksamhetsområde Västerhankmo by, har till uppgift och ändamål att främja sammanhållningen i byn och i mån av möjlighet bevarandet av gammal bygdekultur, dess traditioner och minnen, även andra därmed sammanhängande intressen.

Föreningens verksamhetspunkt är Hembygdsgården, den s.k. Gamlaskolan, vilken byggdes 1879 enkom till skolhus. Efter att den nya skolan togs i användning 1912, har huset haft olika användningsändamål, bl.a. butik, och tidvis stått oanvänt. Sommaren 1996 gav ägaren, Västerhankmo samfällighet,  föreningen dispositionsrätt till huset och arbetet med att rusta upp huset för föreningens behov vidtog omedelbart. Dessutom har en skild lagerbyggnad för uppbevaring av större jordbruksmaskiner uppförts på området. I Hembygdsgården finns idag utrymmen för arkiv, arbetsrum, samlingsrum för möten och olika evenemang, samt museerum. Hembygdsföreningen handhar även skötseln av den s.k. Oppstu kvarnen, den gamla smedjan där Hankmo-harven först konstruerades, samt dikesmaskinen Autodigger. 

Hembygdsföreningen ser gärna att yngre människor skulle engagera sig i verksamheten, ja det är kan man säga nödvändigt om verksamheten på sikt skall kunna bestå.

Föreningen Västerhankmo hembygdsförenings veteranmotorklubb grundades 14.1.2010 som en underförening till hembygdsföreningen, men är numera sammanslagen med Västerhankmo hembygdsförening.
Med syftet att bevara gamla motorer och maskiner, ordnas också utställningar, utflykter, besök till andra klubbar med mera. Läs mera på Veteranmotorklubbens blogg.

Västerhankmo samfällighet

Samfällighetens har som viktigaste uppgift förvaltning och intressebevakning gällande de samägda mark- och vattenområdena. Västerhankmo fiskelag har numera sammanslagits med samfälligheten.

En specialitet för byn är Svartbådan, där i byn bosatta invånare och deras arvingar i första led har möjlighet att arrendera fritidstomter. På holmen finns idag ca 20 villor. I närheten ligger även Snäröiran som kan klassas som en natur- och kulturhistorisk sevärdhet även i större sammanhang. Snäröiran är en 12 ha stor obebyggd holme som ligger ca 1 km utanför båthamnen Kastet. Holmen består av varierande natur från öppna naturbetesmarker med pelarenar till täta och speciellt grova granbestånd. Holmen har under årtionden varit i flitig användning bl.a. som fårbetesmark. Där finns även kulturlämningar i form av skickligt gjorda stenristningar från 1860-talet. På holmen finns idag två allmänna simstränder. Därtill finns ett nätverk av vandringsleder. Det tidigare flera hektar stora enrisbevuxna området i holmens östra del har hållit på och växa igen till granskog, vilket har förhindrats genom röjningar som ingår i en uppgjord vård- och användningsplan.

Västerhankmo fiskelag har numera sammanslagits med Västerhankmo samfällighet. Samfälligheten har ett fiskeriutskott, vars roll är organisera fisket och fiskevården på byns vattenområden. Juridiskt är det dock Västerhankmo samfällighet som fattar beslut i fiskeriärenden. Under de senaste åren har ca 90 personer årligen betalat fiskekort inom byns vatten. Med inkomna fiskekortsmedel och i samarbete med Kvarkens fiskeriområde och grannbyarna har genomförts bl.a. utplantering av havsöring i flera omgångar under åren 2005-2022. Nu senast gjordes även utplantering av gös, som vi hoppas blir vanligare på våra vatten. Om du får en märkt fisk önskar vi att du sänder märket till Fiskforskningen, läs mera på www.rktl.fi! Man får en liten belöning och deltar i en nationell lottning med fina priser. Uppgifterna om märkta fiskar hjälper de olika parterna att utföra effektiv fiskevård. Meddela gärna även erhållha svar lokalt till Stefan Råback. Samfälligheten handhar även skötseln av Verkan, den fiskförande bäcken mellan Kastbälgen och havet. Under en lägre period har dock Kastbälgen drabbats av algblomning, vilket försämrat områdets funktion för vårlekande fisk. Utredningar har gjorts i samråd med olika myndigheter för att hitta orsakerna till vattenförsämringen och möjliga förbättringsåtgärder, men läget har visat sig komplicerat. För ett antal år sedan hade det dåvarande fiskelaget även en betydande roll i Norrfjärdens restaureringsprojekt. Fiskevårdsavgiften för år 2019 är följande:

– delägare 15,00€/år

– icke delägare 20,00€/år

Fiskekort kan lösas av Stefan Sundvik, tel. 0500 329218

Siken är fredad under tiden 15.10.-31.10. gällande allt fiskevatten öster om linjen Svartbådan-Teilot Söderskatan. Observera att enligt uppdaterad lagstiftning så bör siknätens maskvidd vara minst 45mm from. 1.7.2024.

Gösen är fredad i Kyro älvs mynningsområde årligen under tiden 1-30.6. Allt Västerhankmo bys vattenområde i älven omfattas av fredningen.

Karta på byns fiskevatten finns här, där är även olika fredningsområden inritade. Du kan flytta dig på kartan för att få fram bl.a. vattnen kring Märaskär.
Västerhankmo samfällighets fiskeriutskott under år 2023 är följande:

Stefan Råback, sammankallare/ordförande tel. 050 5902525

kassör, Stefan Sundvik, 0500 329218

medlem, Mikael Pietilä, 050 3490129

medlem, Tomas Haals, 044 0777106

 

Om du får en märkt fisk önskar vi att du sänder märket till Fiskforskningen, kolla ovan eller läs mera på www.rktl.fi! Man får en liten belöning och deltar i en nationell lottning med fina priser. Uppgifterna om märkta fiskar hjälper de olika parterna att utföra effektiv fiskevård. Meddela gärna även erhållna svar lokalt till Stefan Råback.

Du kan läsa mera om fiske på Österbottens Fiskarförbunds sidor www.fishpoint.net.

Österhankmo Marthaförening

Västerhankmo hamnförening r.f. grundades år 1988 och handhåller ca 130 båtplatser vid Kastet, vilket gör hamnen till en av de största småbåtshamnarna i Korsholm. För mera info om båtplatser m.m. kontakta ordförande Mats Näsman tel. 050 516 8210.

Österhankmo Jaktklubb

Österhankmo Jaktklubb r.f. grundades 26.10.1972. Föreningen har idag 28 medlemmar. Föreningens syfte är att idka jakt och viltvård samt sådan naturskydd som är förutsättning för denna verksamhet. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att befrämja och övervaka att jaktlagens bestämmelser och goda jaktseder iakttages. Viktigt är att beskatta villebrådet i enlighet med beståndens bärkraft. Viltet är en förnyelsebar resurs som nyttiggörs genom jakt. Föreningen bedriver viltvård, skolnings- och upplysningsverksamhet samt befrämjar bruket av jakthundar. Ordförande är Bengt Sandström.

Västerhankmo Jaktvårdsklubb

Jaktvårdsklubben har för tillfället ca 50 medlemmar. Klubben bedriver viltvård t.ex. genom anläggande av viltåkrar och genom att minska antalet småa rovdjur (mink, räv, mårdhund) och skadefåglar. Småviltsjakten sker inom Västerhankmo medan hjortdjursjakten sker tillsammans med Österhankmo sedan en längre tid. Hankmo Älgjaktlag har ett slakthus och grillkåta vid Lakören nära byagränsen. Västerhankmo jaktvårdsklubb ordnar bl.a. lerduvskytte i byn. Älgjaktlaget i sin tur ordnar träningstillfälle vid Stenträskets skyttecentrum vid Fågelberget. Jaktvårdsklubben har under en längre tid även skött om slyröjning vid Snäröirans sydliga del. För några år sedan hade klubben även en betydande roll i genomförandet av restaureringsåtgärder i Norrfjärden.

Österhankmo Samfällighet

Styrelsen handhar bl.a. arrenden för båtplatser, villatomter, samt grävlov vid stränder och inlösning av tillandningar. Fiskevattnen är utarrenderade åt Österhankmo fiskargille.

Forskargruppen i Österhankmo

Började sin verksamhet 1999, och fortsätter tillsvidare med olika verksamheter. Efter resandet av minnesstenen över Finska kriget, färdigställdes och trycktes Österhankmoboken, utkom passligt före jul, och största delen av böckerna blev sålda! Vi mottar gärna bilder, berättelser, skrönor och annat som berör Österhankmo by. Ta gärna kontakt med någon medlem i gruppen!
Fler deltagare är välkomna med i gruppen!

En del av gruppen samlad vid Päraporten tillsammans med en tidningsreporter.
Sälboots.

Österhankmo Fiskargille

Fiskargillet bildades i maj 1942, då också Västerhankmoborna var med. Någon gång under årens lopp skiljdes byarna åt, så nu har byarna varsin organisation för fiskeförvaltningen. Under och efter krigstiden hade gillet som uppgift att fördela fiskegarn så rättvist som möjligt åt alla fiskare i byn, eftersom fiskegarn var reglerat och svårt att få tag i för att tillverka ryssjor och notar. Verksamheten nuförtiden består mest av att bära upp fiskevårdsavgifterna, bevaka området, speciellt under fridlysningstiderna, plantera ut yngel samt andra fiskevårdsåtgärder. Sjögräsklippningsföretaget administreras också av fiskargillet. Klippning utförs under sommaren ca 100 timmar när gräset växer som mest. Ordförande är Bengt Sandström, tel. 045-2398010.               

Fiskevårdsavgiften, 15 €, kan betalas till konto FI9349581040068076. Avgiften berättigar villabor och utombys boende till fiske med 5 nät á 30 m på Österhankmo vattenområden, förutom då siken är fredad, 15.10 – 31.10. Allt vatten ytterom linjen Bodöhällorna – Daniel Paro ( fd. Kvevlander) är fredat, även Lekmosund. Fiske med strömmingsnät är tillåtet. Näten skall vara märkta med namn och telefonnummer. Gösen är fredad i vårt vattenområde i Kyro älv under tiden 1-30.6. Vid sikfiske är minsta knutavstånd 40mm. Gösens minimimått är 42cm. Fenklippt öring minst 50cm, ej fenklippt öring är fredad. Sjögräsklipparens huvudsakliga användningsområde är i sundet till ”såndis grynnon” (nedanför Mickelssons),varannan gång klipps ut till linjen Karttunen –Lillviken. Möjlighet finns för utomstående att hyra maskinen med förare för 50 € per timme. David Nabb, tel. 0400-668748 har hand om sjögräsklippningen tillsvidare.

Sjögräsklipparen kan hyras mot timersättning, kontakta David Nabb.

Havsöring och gös har utplanterats under flera år. Om du får en märkt fisk önskar vi att du sänder märket till Fiskforskningen, läs mera på www.rktl.fi! Man får en liten belöning och deltar i en nationell lottning med fina priser. Uppgifterna om märkta fiskar hjälper de olika parterna att utföra effektiv fiskevård. Meddela gärna även erhållha svar lokalt till fiskargillet.

Här ett exempel på en märkt havsöring som fångades i Västerhankmo-vattnen hösten 2008.

Österhankmo UF HF Nordstjärnan

Föreningen grundades 1925. Huset ritades av Viktor Henriksson som också fungerade som arbetsledare för bygget. Byggnadsmaterialet tiggdes ihop i byn, pojkarna skulle hugga tio träd var, samt hämta en kilad sten. Verksamheten låg nere under krigen, men fortsatte sedan tills i början på 1960-talet, när en stor del av ungdomarna emigrerade till Sverige. Verksamheten var minimal under ca 10 år, och huset började förfalla, men i december 1971 tog Karl Ingman, Gunnar Nygård samt Albin Sundsten initiativ att reparera fönster och bilda en ny styrelse. Stadgarna ändrades så att Nordstjärnan blev hembygds- och ungdomsförening. I början på 1980-talet börjades renoveringar av golven. Tack vare frikostiga renoveringsbidrag och god talkoanda har största delen av lokalen iordningställts, 2014 renoverades kök och serveringsutrymmet. Idag fungerar det även som ett bra mötesutrymme. Återstår att renovera fasaden. Medlemsantalet håller sig kring ca 100 medlemmar, barnen inräknade. Verksamheten i lokalen har under de senaste 5 åren varit rik. Den första revyn spelades 2013 ”Veti Four i neti” drog en publik på nästan 600 personer. Julfest ordnas vartannat år, påskbrasa, barnensdag, Ikea-resor, bytesloppis m.m Öppet hus -verksamheten ordnas varje vecka för byns unga.

Till början av sidan